Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 02 - side 45-46

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt Nielsen

Komponisten Knudåge Riisager har f ra Stockholm faaet Meddelelse om, at hans store Korværk »Dansk Salme«, der havde sin Uropførelse herhjemme sidste Foraar, vil blive opført i Stockholm i denne Sæson.

Sceneinstruktør Fru Bodil Ipsen har anmodet den unge Jazzkomponist og -arrangør Hans Schreiber om at skrive Ledsagemusik til Shakespeares »Macbeth«, der skal op paa Det kgl. Teater. Schreiber, der navnlig er kendt fra »Pinocchio«-Udsendelsen i Radioen, har blandt andet en treaarig Konservatorleuddannelse bag sig.

En svensk Pianistinde, Gi-eta Erikson, opholder sig for Tiden i København; hun har faaet Jenny Lind- Stipendiet til Studium i Udlandet og studerer nu Klaver hos Johanne Stockmarr. Greta Erikson er privat uddannet, hun har spillet allerede fra 3-Aars Alderen og har givet en Snes Koncerter; ogsaa her har hun ladet sig høre som Solist ved Tordagskoncerten den 20. januar.

Kgl. Operasangerinde Margherita Flor og kgl. Operasanger Thyge Thygesen har været inviteret paa Gæstespil i Helsingfors, hvor de optraadte i »Tosca«; desuden har de givet en Koncert i Universitetets Aula til Fordel for finske Krigsinvalider. Paa Hjemrejsen optraadte de paa Stockholms Opera i »Madarne Butterfly«.

Operasangerinden Karin Munk har været i Stockholm, hvor hun optraadte i svensk Radio med Radioorkestret under Ledelse af Tor Mann.

Forfatteren og Operali-brettisten Fredrik Nygaard fortæller i »Aftenberlingeren« for 21. januar om danske Operanyheder. Foruden den før omtalte »Saturnalla« af Jørgen Bentzon nævner han fire andre, hvoraf han selv er meddelagtig i de to: »Gunnar og Halgerd« med Musik af Walther Sch-reder, en Helaftensopera over en islandsk Saga, og »Oasen« med Musik af Gunder Knudsen, en. Eenakter med afrikansk Sujet. Desuden skriver Knudåge Riisager paa en Opera 'over Mogens Klitgaards. »Ballade i Nyhavn«, og Ebbe Hamerik paa »noget hemmelighedsfuldm.

Tidsskriftet »Det unge Forum«, redigeret af Gunner Bjerregaard, har fra sit julenummer (1. Aargang Nr. 4-6) beslutet ogsaa at trykke mindre Kompositioner, der ikke fylder over 4 Sider af Bladet (lille Oktavformat). Unge Komponister indbydes til at indsende deres Værker, der vil blive censureret af Leif Skjoldbo, som har leveret »Det unge Forum«s første musikalske Bidrag »Nocturne gis-moll« for Violin og Klaver.

Sangforeningen »Dur og Moll« har i denne Sæson, bestaaet i 50 Aar, og man ser det Særsyn, at en af Stifterne stadig er aktivt Medlem. Korets Dirigent er nu Organist, Fuldmægtig Th. I. Thoms, og Formanden for Foreningen er Assistent V. Christoffersen.

Det har vakt fortjent Paaskønnelse, at Operarepetitør Povl Ingerslev-fensen har reddet en Opførelse af Operaen »Lavlandet« paa Det kgl. Teater. Kapelmester Hye-Knudsen var i sidste Øjeblik blevet syg, hvorfor Ingerslev-Jensen, der har været Repetitør ved Prøverne, uden nogen Orkesterprøve sprang ind og dirigerede Operaen.

Dirigenten for Radioens Underholdningsorkester, Arne Hammelboe, der var ansat for et Aar, har besluttet sig til at træde tilbage, naar Aaret til i. April er om Me, skønt Radioen havde ønsket at genengagere ham. Sit Afslag til Radioen motiverer han med Ønsket om større og mere udviklende Opgaver.

Det kgl. danske Musikconservatoriums Elevforening har udsendt et smukt Program for Foraarssæsonen 1944, kaldet L Halvaarssæson; der er planlagt fire Matineer under Medvirken af nuværende og tidligere Elever f ra Konservatoriet. Ad-aaneskort kan faas paa Konservatoriets Kontor, Abonnement koster 4.50 Kr.