Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 02 - side 45-45

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Koneertlivet

Aarhus (Maj-December)

Meget er her ikke sket siden sidst. I Maj og juni afholdt Geoi-g Fjelrad tre velbesøgte Frikoncerter i Sct. Pauls Kirke. Programmerne var »Gamle Mestre«, »Dansk Musik« (bl. - a. Carl Nielsens »Commotio«) og »Romantisk Musik« (bl. a. Weyses storartede »Pater noster« for Mandskor). Medvirkende var Koncertsangerinde Karen Kirkegaai-d, Solovioloncellist Edm. Fabricius, et Børnekor fra Fjordsgades Skole (Dir.: Gunnar Engberg Hansen), Korforeningen »Brage« (Dir.: Holger Schmidt) og Herrekoret »Adon« (Dir.: Georg Fjelrad).

I Aarhus Domkirke koncerterede Aksel Schiøtz i September sammen med Fjelrad og i December ved den aarlige Juleindsamlingskoncert sammen med Svend Roland, Byorkestrets fortræffelige Solobratschist, og Domorganist jørgen Nielsen. Begge Gange var det mægtige Rum nærmest overfyldt.

Desværre maatte Aarku-r Musikforening""rned. Sæsonens Begyndelse indstille sin Virksomhed indtil videre. Grunden var ganske ligetil den, at Medlemstallet var dalet saa katastrofalt, at der ikke var anden Mulighed. Da Grænserne var aabne, gav Foreningen os mange uforglemmelige Aftener med Tidens allerstørste Navne. Men da man blev henvist til at bygge sine Sæsonplaner udelukkende paa danske Kunstnere, glippede det for Ledelsen, mest vel hvad Programdispositionerne- angik, og Publikum svigtede totalt. Forstaaeligt, men alligevel trist -. Vi har knap nok Raad til at undvære den gamle Forenings Initiativ, hvis det altsaa, ellers kunde findes frem igen.

Derimod...følger Publikum, med.vaagen Interesse Philharn2onisk-, Selskab, hvis første...Koncert i denne Sæson blev en af de festligste, jeg mindes at have overværet i mine Aarhusaar. Thomax jen-ren og det udvidede Byorkester spillede Beethovens. 7., saa det var lutter Fryd og Dejlighed, og Alberto Medici gav Haydns Cello-Koncert en rent ud blændende Gengivelse! Ikke alene det musikalske, men ogsaa det klanglige og tekniske var i det helt store Format. En fremragende Kunstner -!

Byorkestrets p'opulg~-e Symfonikonce)-ter med klassisk-romantisk Program er ogsaa blevet en vaskeæ.gte Sukces. Abonnernentskortene var revet væk, saa snart Salget blev aabnet,' og Begejstringen ved de første fem Koncerter har været ganske overdaadig. Men baade Programvalg og Udførelse er ogsaa højst tiltalende. Det er absolut klogt af Thomas jensen at begynde sin Koncertserie, der samler et helt nyt Publikum, med Orkesterlitteraturens. Standardværker, som de f leste vil have et flygtigt Bekendtskab til f ra Radioen. jeg tror ikke paa, at man opnaar meget ved at stille et ikke særlig velforberedt Publikum overfor det sidste Skrig, men med den Indlevelse, Thomas Jensen har i vor Tids Tonesprog og den Autoritet, han efterhaanden besidder baade overfor Tilhørerne og sit Orkester, vil han her senere kunne gøre en vægtig Indsats ogsaa for moderne Kunst.

Som Solister har man hørt Sigvald Michelsen spille Mendelssohns ikke ukendte, men stadig festlige Violinkoncert rigtig net, Kirxten Thi-ane foredrage Webers temmelig afdøde Koncertstykke baade fermt og nydeligt, Willy Brainstoft og Svend Roland gengive Moz&rts koncertante Symfoni myndigt og musikmæssigt samt Cellisterne Medici og Edm. Fabi'iciur.

I December gav det nystartede »Jydsk Musik Akademi« to Orgelkoncerter Med fri Adgang, som jeg ikke havde Lejlighed til at høre. Naar det endelig nævnes, at Kamme~-inu-rikforeningen trives vel, arbejder stilfærdig og maalbevidst, og at Otte Svendsen har ladet sin kønne, men saa spæde Tenor klinge i Aarhus Hallens Kæmperum, har jeg vist faaet det meste med.

Georg Fjelrad,