Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 03 - side 66-68

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Da-j#sk Tøj#ekttijshici- Eøj-e#tijig Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadbussiræde 1, L Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Forinand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Pou! Schierbeck, Max Freuler.

Repra-sentantskab..

Erik Abrakanzsen (Pwdagog), Em IIIUs Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentis~), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Tkomas Jensen (Dirigent), Max Miiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtjr. Skjerne (Musik~orfatter), Mogens W,51dike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadkusstræde

1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ

7576.

Mandag den 28. Februar 1944 afholdt Bestyrelsen og Repræsentantskabet Fællesmøde.

Næstformanden, Dr. phil. Torben Krogh mindedes, medens Forsamlingen rejste sig, Frøken Johanne Stockmarr, der var Foreningens trofaste Ven og igennem mange Aar havde haft Sæde i Repræsentantskabet.

Af Understøttelsesforidets Midler uddeltes 1~It 1500 Kr. til 13 Ansøgere.

Man drøftede Valg af en Repræsentant ' Stedet for Frøken Johanne Stockmarr, og Sekretæren*gav forskellige Meddelelser angaaende verserende Sager, derunder Arbejdet i det af Undervisningsministerict nedsatte Udv~lg angaaende Landsdelsorkestre.

Komponisten, Organisi Ad. Rås-Magnussen har modtaget 800 Kr. af Zeuthens Mindelegat til Trykning af sit Korværk »Kolumbus«.

D~isk Koinponist--Foi-eni,,#ig Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted

(Næsiformand), Finn H~ffding, Sv. E. Tarp,

Vagn Holmboe.

Kontor: Tietgensgade 30, København V. Konlor~id.10-16, Lørdag 10-14. Til. Pahv 5405. Postgirokonto Nr. 32-52.

juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18 Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Tør ]flann-150 Aar

Det lyse Sund, der før knyttede et blaat Baand mellem os og vore svenske Venner, ligger nu som en ond Voldgrav, som næppe nok en telegrafisk Hilsen kan overstige.

Vi maa derfor sende dansk Musiks gamle og trofaste Ven Tor Mann, der den 25. Februar fyldte 50 Aar, en Hilsen ad denne Vej, med Tak for hans altid vaagne Interesse. Baade i Gåteborg-Aarene og siden i Scockholm har Tor Mann været en Pioner for den nye danske Musik. Vi har al mulig Grund til at takke ham for Tiden, ' der er gaaet, og haaber, at den frugtbare og frie Vekselvirkning mellem dansk og svensk Musik, hvori han bar været en af Foregangsmændene, snart maa kunne genoptages.

Hilsen og Tak fra Dansk Komponist-Fore

ning. Kimdage Rii'-fager.

Ved Generalforsamlingen den 14. Februar genvalgtes Formanden og Bestyrelsen. Til Medlem af Dania-Udvalget genvalgtes Sv. E. Tarp. Der gaves dernæst Decharge for Regnskaberne, og Foreningens Revisor genvalgtes.

-k-

Der er - saa besynderligt det lyder - stadig Medleminer, der ikke indløser deres Checks før længe efter, at de er modtaget. Det vanskeliggør Regnskabsføringen unødigt for Fru Munkholm, der derfor beder Medlemmerne om at hæve deres Checks snarest efter Modtagelsen.

~'k

KODA-Præmien for 1943 er tildelt Svend S. Sch Wiz for hans s. A. første Gang opførte Sinforita piccola.

:j:

Som meddelt andetsteds i Bladet, arrangeres der en dansk Musikuge i Sverige i Dagene 16.

2 3. April.

»Fbreningen svenska Tonsåttare« indbyder danske Komponister til at deltage i Mu Sikugen. Medlemmer, der maatte ønske at rejse til Sverige i denne Anledning kan faa Foreningens Anbefaling ved Ansøgning om Udrejsetilladelse. Programmet foreligger der endnu ikke Oplysning om.

Del ui#.ge Toiteku~bæj-selskab Kontor:

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15, Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812. Næ.ftformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77A, K. Tlf. Palæ 5564. Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron-

prinsessegade 263, K. Tealertelefon:

Byen 726, Forestilfingsdagen Kl. 16-16,20. 1 Tilfælde af Spærrelid Kl. 14112-15. Anmodning onz Legiffinationskort til Det kgl. Teater inaa

sendes til Konforet med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medleininerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er sirengt personlige og inaa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunsinerselskab.

0-)-keste?-ko-ncei-t

Fredag den 17. Marts Kl. 19,30 afholder Unge Tonekunstneres Orkester en Koncert med johan Bentzon som Dirigent.

Prograin:

Beethoven: Ouverture til »Coriolan«.

Beethoven: Klaverkoncert c-moll. (Solist: Wal

ter Meyer-Radon). Mozart: Jupiter Symfoni.

Medlemskort giver ikke Adgang, men vi opfordrer indtrængende vore Medlemmer til at støtte Orkestret ved at købe Billetter.

2den,

finder Sted Fredag den 24. Marts Kl. 19,30 1

Hornung & Møllers Sal under Medvirken af L-Ise jena, Kelly Bloch, Otto Morteni-en samt Erik Thomsen-Kvartetten: Erik Thomsen, Leo Hansen, Gunnar Frederiksen og Louis Jensen.

Svend S. Schultz: Kvintet for Fløjte, 2 Violiner,

Bratsch og Cello (Uropførelse).

Leif Kayser: Udvalgte Stykker af Op. 6 for Solo

Violin.

Flemming Weis- Diverierende Musik for Fløjte, Violin, Bratsch og Cello (Uropførelse). Erik Thomsen-Kvartetten tilegnet.

jens Bjerre: Maj (Mogens Jermiin Nissen). I

Regnvejr (Tom Kristensen).

Jørgen Jersild: Kilden (Hakon Holm). Morgensolen (Marius Børup). Tø (Sv. Clausen). Følfod (Marius Børup). Foraarsvise (Sigfred. Pedersen).

Otto Mortensen: Divertimento for Fløjte, Vio-

lin, Violoncel og og Klaver (Uropførelse).

Til Koinponi.,;tej-?te

Som et Led i Samarbejdet med »Vild Hvede« vil der paa Foreningens Kontor være fremlagt Digtsamlinger, som kan laanes til Gennemsyn i 14 Dage, og som maa returneres med Opgivelse af hvilke Tekster, der vil blive benyttet til rnusikalsk Behandling.