Forskellige meddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 03 - side 64-64

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Forskellige Meddelelser

R«-,,ttelse

I Niels Viggo Bentzons Gennemgang af ny dansk Musik er der i Februar-Nr. desværre indløbet et Par Fejl under Ombrydningen, De fire sidste Linier i Artiklen om Johs. Andersens Kvartet skal staa umiddelbart efter Eks. 4. Desuden skal Eksempel i og 3 i Artiklen om Franz Sybergs Ouverture byttes om.

1»ansk Musikuge i Stoekhobn

Fåreningen svenska Tons,~ttare har indbudt til en dansk Musikuge i Stockholm i Dagene 16.23. April. Der er nedsat en Samarbejdskomité, foreløbig bestaaende af Repræsentanter for Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Teatern, F5reningen Norden, A. B. Radiotja*nst, Fiireningen Svenska Tons~ttare, Stim, Svenska, Musikerf,5rbundet, Svenska Musikfårl~ggarefåreningen, Sveriges Allm~nna Organist- och Kantorsfbrening,

Konsertfbreningen og Intim Musik i Stockholm, Svenska Musikhandlarefårbundet. Medvirkende ved Musikugens Gennemførelse er blandt andet: Kungl. Musikhågskolan, Kungl. Teatern, A. B. Radioti~nst, Konsertfåreningen, Intim Musik i Forbindelse med »Fylkingen«, Gbteborgs Orkesterfbrening samt Stiftelsen Malmb Konserthus. Det nærmere Program etc. kendes endnu ikke.

Indbinditig af Dansk Yfusik Tidsskrift

Det er lykkedes vort Forlag at træffe en Ordning med et Bogbinderi om Indbinding af 1943Aargangen af Dansk Musik- Tidsskrift.

Prisen for Indbindingen, der udføres solide og med gode Materialer, er Kr. 7,35 pr. Aargang. Imidlertid er denne Pris baseret paa et bestemt Antal Eksemplarer, og evtl. Reflektanter bedes derfor indlevere deres Aargange til Petersen og Bratvolds Bladforlag inden 15. April, saaledes. at Indbindingen af Eksemplarerne kan ske samtidig.