Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 03 - side 65-66

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet ved johanne Brandt Nielsen

I Stedet for Arne Hal-rimelboe, hvis Engagement udløber i. April, har Seatsradiofonien engageret Wivex' Kapelmester Teddy Pelersen som Dirigent for Underholdningsorkestret for et halvt Aar.

Svensk Samfund jor Musikforskning fejrede 11. Februar sit 25 Aars Jubikæum. Samtidig foreligger 25. Aargang af »Sverisk Tidskrifr f,5r Musikforskning«, den musikhistoriske Aarbog, som vi misunder Svenskerne. Den har aarlig omfattet 10-12 Ark og Antallet af større, videnskabelige Bidrag ligger over de 150.

Operettesangeren Edgar Hansen døde den 19. Februar, knap 50 Aar gammel. Han var oprindelig Haandværker, men blev hjulpet ind paa Operaskolen og fik Debut som Silvio i »Bajadser«; det var dog navnlig Scala-Opcretterne, der gjorde hans Navn kendt. I de senere Aar traadte han noget i Baggrunden og optraadie mest som Solist i Provinsen, indtil han ramtes af den Sygdom, der blev Aarsag til hans Død.

Kgl. Operasangere Margherila Flor og Tbyge 1'hygesen har faaet tildelt Fortjensttegnet af det finske »Krigsinvalidernes Brødreforbund« som Tak for deres Optræden i Finland i forrige Maaned.

Sangerinden Kannna Larsen er afgaaee ved Døden den 3. Februar, kun 56 Aar gammel. Hun var velkendt fra sin Koncerevirksomhed. og var blandt de første, der sang i Palestrinakoret under Mogens Wbidikes Ledelse.

Den tidligere Studenterraadsformand Robert 117a11 Boolsen har bestaaet Skoleembedseksamen med Musik som Hovedfag og Fransk og Tysk soin Bifag.

Studentersangforeningen har skiftet Forrnand, idet Landsretssagfører Viggo Friderichsen har ønsket at trække sig tilbage. Paa Generalforsamlingen valgtes i hans Sted Direktør Allred Kirkjensen, der i mange Aar har været aktivt Medlem af Foreningen.

Den unge finske Komponist Tanefi Kuusisto, Syngemester ved Operaen i Helsinki og Kapelmester ved den finske Statsradiofoni har tilegnet Finn Viderø sit Orgelstykke Op. 18 Nr. 3, Introduktion og Fuga over en finsk Folkesang.

Under Ledelse af Lavard Fr IISbohn og Søre~r Sørensen er der oprettet et Kammerensemble, som under Navnet »Collegium musicum« i indeværende Sæson. vil give 4 Koncerter med Musik fra 16.-18. Aarhundrede. Den første Koncert fandt Sted den 30. januar.

En ny Strygekvartet har den 13. Februar haft sin Debut. Den kaldes efter sin Primarius, Violinisten Rkhard Dahl Eriksen. De øvrige Medlemmer er Aage Knudsen, Ricbardt Han.fen og larl Hansen.

Debut: stud. mag. Henivk Glakiz og stud, mag. Bengt Johnsson, begge Klaver, Elever af Alex. Stoffregen, debuterede ved Stoffregens 100. Elevkoncert den 29. Januar. Begge studerer til Magisterkonferens i Musik. - Vibeke W7arlev, Klaver, Elev af Victor Schibler, den 30. januar. - Meta Starvad, Sang, Elev af Herth,,t Bjørvig den -6. Februar. - Helge Willer-Nielsen, Klaver, den 23. Februar. - Hans Fritelund, Violin, Elev af afd. Peder Møller, den 25. Februar. - Henning Kjærsgaard, Sang, Elev af Vald. Lincke, den 27. Februar. - Bodil Glødivad, Klaver, Elev af Johanne Stockmarr og Christian Christiansen, den i. Marts.

Den franske Musikhistoriker André Pirro, herhjemme især kendt for sit store Værk om Buxtehude, er død i Paris 11. November 1943.