Biografernes musikafgift

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 04 - side 89-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Biografernes Musikafgift

SPørgsmaalet om Betalingen for Benyttelse af Musik ved Opførelse af Tonefilm er paany blevet aktuelt. Det er KODA, der har rejst Krav om en Forhøjelse af deri nuværende Afgift, idet man har anset det for rimeligt at kræve i PCt. af Spilleindtægten som Vederlag for Tonefilmsmusiken, saaledes som det er Tilfældet i de andre nordiske Lande.

KODA har tidligere stillet Krav om en procentvis Afgift af Billetindtægten, men i 1938 da Spørgsmaalet sidst var aktuelt, var Loven om Filmfonden netop forelagt i Rigsdagen, og daværende justitsminister Steincke spændte Ben for Komponisternes fuldstændigt rimelige Ønsker, saaledes, at der blev fastsat en fast aarlig Afgift paa 100.000 Kr., hvilket svarer til 1/3 p Ct. af Spilleindtægten i Dag. Det er dette urimelige Forhold, som KODA nu har reageret imod ved først ad Forhandlingens Vej at forsøge at naa til Enighed om en passende Procentafgift, og, da dette ikke viste sig muligt, ved at udtage Stævning imod Biografteatrene for paa den Maade at faa Sagen afgjort ad Rettens Vej. Det bliver meget interessant at erfare Udfaldet af denne Retssag, der er af største principielle Betydning for danske Komponister, især i disse Aar, hvor Hovedparten af opførte Film er danske Tonefilm. Naar man tænker paa, at Kravet er begrænset til i Øre pr. Billet, synes det ikke overdrevent .

Man kunde have Lyst til endda at gaa et Skridt videre og foreslaa de offentlige Myndigheder, vel nærmest Undervisningsministeriet i Forbindelse med justitsministeriet, at løse Sagen ved at lægge en særlig »Musik-5 Øre« paa alle Biografbilletter som Betaling for Musiken, og som siden kunde deles, saaledes at den ene Øre gik til KODA, mens de 4 Øre gik til den kulturelle Fond til Musiklivets almindelige Fremme. Der er næppe noget Menneske, der vilde krympe sig ved at betale en saadan 5 Øre, som derimod efter det nuværende Billetsalg vilde betyde en Indtægt paa ca. 350.000 Kr. til KODA og 1.400.000 Kr. til den kulturelle Fond - et Beløb hvorved f. Eks. hele den store Sag om Oprettelse af Landsdelsorkestre med eet Slag vilde være løst. K. R.

Årgang 19/1944, nr. 04