Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 04 - side 91-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Ping Pong Punktum
  • Annonce

    Edition S-annonce

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekttn,stne?- JF'orening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhus.stræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrel.re:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh

(Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer),

Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahainsen (Pa-,dagog), Emiliuj Bangerl

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Miiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens 1V,51dike (Organist).

Sekretær og Juridirk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhiisstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Pala, 7576.

Undervisningsministeriet har den 13. Marts 1944 udfærdiget saalydende Meddelelse:

I Finansaaret 1944-45 vil der, under Forudsætning af den fornødne Bevilling -paa Finansloven, blive anvendt et Beløb til Understøttelser een Gang for alle i videnskabeligt og kunstnerisk Øjemed.

Disse Understøttelser kan efter de fastsatte Regler gives til:

A. Udgivelsen af videnskabelige Arbe]der. Ansøgninger om Understøttelse til dette Formaal maa. indeholde en Angivelse af Arbejdets Beskaffenhed og, naar der er Spørgsinaal om et større Arbejde, tillige Plan for Arbej dets Udgivelse.

B. Anden videnskabelig saavel som litterær Virksomhed, selvom Udgivelsen af et bestemt Arbejde ikke haves for Øje, herunder forberedende Studier og Forarbejder i visse Retninger. I tilsvarende Øjemed vil ogsaa. Kunstnere kunne erholde Understøttelse.

C. Videre Uddannelse i videnskabelig og kunst-

nerisk Henseende.

Forfattere og Kunstnere, der har fast Underderstøttelse paa Finansloven, kan ikke vente at komme i Betragtning.

Ansøgninger vil være at indgive til Undervisningsministeriet inden 10. Api71 1944.

Ansøgningerne er stempelfri.

Der vil efter det foreliggende Udkast til Finanslovforslag ikke i Finansaaret 1944-45 blive stillet Beløb til Raadighed til Uddeling af Rejseunderstøttelser til Videnskabsmænd, Forfattere og Kunstnere samt Lærere og Lærerinder.

Ansøgninger om saadanne Understøttelser vil herefter ikke kunne tages i Betragtning.

Dansk K0111p01zist--FOI-cklilig Bestyrelse: Knud,~ge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Kontor: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: lo-i6, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252. juridisk Konsulent: Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18 Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Det unge Tonelem~tnegrselskab

Kontor:

Kronprin.ressegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forckhammer, St. Kongensgade 77A, K.

Tlf. Palæ 5564.

Kasserer:

Bjørn Møller,, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

Pos~konto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron-

3

Prinxessegade 26 ~ K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. 1 Tilfælde af Spærretid Kl. 141/2-1-5, Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlenzinerne, at de ad denne Vel erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil med~øre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

0i-k-este»-koncei-t

Fredag den 21. April Kl. 19,30 afholdes paa

Thorvaldsens Museum under Ledelse af Povl In

gerslev-jensen en Orkesferkoncert (Medlemmer

af Unge Tonekunstneres Orkester) med følgen

de Program:

Finn Viderø: Intrada for Strygeorkester (Uropførelse).

Sten Jørgensen: Koncert for Obo og Strygeorkester (Uropførelse). Solist: Mogens Steen Andreassen.

j. L. Emborg: Tre Sange med Ritorneller for Mezzosopran, Klariaet og Strygekvartet Op. 45. Stig Heinesen, Dahl Eriksen-Kvartetten: Richard Dahl Eriksen, Aage Knudsen, Richardt Hansen, jarl Hansen (Iste Gang i Koncertsal).

Helge Willer-Nielsen: Lille Suite for Strygeorkester (Uropførelse).

Erling Brene: Suite concertante for 6 Blæsere og

Strygeorkester (Uropførelse)

Medlemskort giver Adgang.

Den Genei-alfoi-sa,,Piding

afholdes Mandag den 15. Maj Kl. 15 i Odd Fellowpalæets Riddersal med følgende Dagsorden:

1) Formanden aflægger Beretning. 2) Kassereren aflægger Regnskab.

3) Valg af Formand.

4) Valg af den øvrige Bestyrelse. Efter Tur afgaar Sverre Forchhammer og Karl Clausen, som begge er villige til Genvalg, samt Niels Borre, som ønsker at udtræde af Bestyrelsen. I hans Sted foreslaas Ludvig Bramsen.

Valg af Suppleanter.

Valg af Revisor.

Eventuelt.

Gyldigt Medlemskort forevises paa Generalforsamlingen. Forslag fra Medlemmerne - herunder Forslag om Emner til de hvert Aar ledigblevne Bestyrelsespladser - som ønskes behandlet paa Generalforsamlingen, skal være indleverede skriftligt til Kontoret, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K., senest 8 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.

Til Kol""Ikponiste).ne

Nye Kompositioner, saavel Orkesterværker som Kammermusik og Sange, som ønskes foreslaaet til Opførelse i Sæsonen 1944-45, maa være indsendt til Kontoret, Kronprinsessegade 26, 3.- Sal, K., inden i. juni.

Årgang 19/1944, nr. 04