Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 04 - side 90-91

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Fra Musildivet ved Johanne Brandt Nielsen

Af Carl Nielsens 2. Symfoni »De fire Temperamentem forberedes en Grammofonoptagelse med Radiosymfoniorkestret under Ledelse af Thomas Jensen.

Halsspecialisten, Dr. med. N. Rb. Blegi,ad er blevet udnævnt til Teaterlæge ved Det k-gl. Tea.ter.

Pianistinden lytte Albrechtsen har faaet tildelt det Raben-Levetzauske Legat paa 500 Kr.

Den, brasilianske Komponist Antonio de Carlos Gomez's Opera: »0 Guaranay«, der havde Premiere i Milano 1870, skal i næste S2eson op paa den svenske Opera; den betegnes som Brasiliens Nationalopera.

Det fynske Musikkonservalorkwi, grundlagt af Martin Andersen for 15 Aar siden, er gaaet over til at blive en selvejende Institution med Martin Andersen som Formand paa Livstid. Samtidig har han ladet alle sine Midler og Ejendele overgaa til Konservatoriet.

Dagspressen har bragt Meddelelse om, at den kroatiske Operasangerinde Glurgja Leppee, som skulde have optraadt ved en Koncert i Stockholm, er sporløst forsvundet paa Rejsen fra Kroation til Sverige.

Skandinavisk Musikforlag har udsendt 3. Sats af Schuberts »Ufuldendte«. Komponisten Olaf Søby har paa, Grundlag af den efterladte Blyantskitse fuldført og instrumenteret Satsen.

Knudåge Riisager har fuldført et Orkesterværk »Morgensang« og en anden Komposition for Orkester med Titlen »Monument for Kingo«.

Ope'rasanger Magnus Andersen fejrer i dette Foraar sit 25-Aars Sangerjubilæ-um. Det kgl. Teater forbereder en Jubilæumsforestilling. Magnus Andersen har virket sin meste Tid i Udlandet, men. er nu ansat ved Operaen herhjemme.

Uropførelse: Serenade for Horn, Strygeorkester og Pauke af Hakon Børrejen ved Grethe Kolbes Orkescerkoncert den 12. Marts. - Blæserkvintetten af 1932 opførte ved sin Matinée den 4. Marts en Sonate for Obo og Klaver af Finn Høffding og en Kvartet for Fløjte, Obo, Horn og Fagot af Knudåge Riisager, begge Værker skrevet specielt til denne Lejlighed.

For at imødekomme de Krav Tonefilmen rent musikalsk stiller, er der ved Konservatoriet Santa Caccilia i Rom opretter et Professorat, hvis Indehaver, Komponisten Enzio Masetti, skal undervise i Tonefilmsmusik.

Musikpædagogen. Dr. Herbert Rosenberg udsender til Efteraaret sin Bog »Musikopdragelse« i en svensk Udgave.

En af de ivrigste Forkæmpere for god Musiks Udbredelse ude i Landet, Musikdirektør H. Chr, Jensen, Ringsted, fejrer i dette Foraar sit 40 Aars jubilæum, idet han 1 1904 holdt sin i. Koncert. Gennem Aarene har H. Chr. Jensen, ofte med betydelige økonomiske Ofre, afholdt Orkesterkoncerter rundt om paa Sjælland, og med Assistance af vore kendteste Sangere og Instrumentalister har haa holde Musikaftener runde om i Forsamlingshusene paa Landet. I Erkendelse af Værdien af det Arbejde, H. Chr. Jensen har udført, har han i Tidens Løb modtaget Støtte af Finansloven og Kulturf onden.

Bestyrelsen f or Gudrun Wilhelm Hansens Legat for yngre Kunstnere og Kunstnerinder, bcstaaende af Emil Telmanyi, Louis Jensen og Fru Musikforlægger Lissen Wilh. Hansen, har tildelt Fløjtisten Poul Birkelund dette Aars Portion paa 500 Kr.

Den nyindstiftede »Peder Møller Prisen« er for første Gang blevet uddelt af Bestyrelsen for Kammermusikus Peder Møllers Mindefond; den foretrukne blev Violinistinden Ellen Birgithe Nielsen, der fik 1944's Portion paa 500 Kr.

Under Prof. E. Abrahamsens langvarige Sygdom har Dr. phil. Torben Krogh erklæret sig villig til at holde en Række Forelæsninger over Operaens Historie for Universitetets Musikstuderende.

Sangerinden Inger Eskou jensen har faaet afd. Operasangerinde Frk. Emanuela Schrøders Legat til Uddannelse af en ung Sanger eller Sangerinde. Frk. Eskou Jensen har nogle Aar været knyttet til Det nye Teater.

Debut: Henry Biw'chinann-Nielsen, Sang, som jake i »Porgy og Bess« paa Det kgl. Teater, 26. Februar. - Karen Højby, Sang, 3. Marts, Elev af Vibeke Edmund. - Gunno Fabritius, Sang, 8. Marts, Elev af Albert Høeberg. - Heda Banche Pedersen (Odense), Sang, 10. Marts.

Lilly Thomsen, Sang, 12. Marts, Elev af W. Talvi. - Arne Skjold Rasnulssen, Klaver, 24. Marts.

Årgang 19/1944, nr. 04