Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 04 - side 88-89

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Koncertlivet

Aalborg

I musikalsk Henseende har den forløbne Del af Vintersæsonen 1943-44 saavel kvantitativt som kvalitativt langt overgaaet, hvad man i mange, mange Aar har oplevet i Aalborg. Ikke blot har By-Orkestret under jens Schrøders faste, maalbevidste Ledelse været i stadig Udvikling fra. Koncert til Koncert - det er nu ganske øjensynligt faldet »i Leje« og ved at føle sig som noget af en Helhed - men ogsaa paa andre Omraader, Musikselskabet og Kirkemusikken f. Eks., er der udfoldet en rig Virksomhed, og det bedste af det hele er vel nok, at Interessen for det altsammen har været overordentlig stor.

»Filharmonisk Selskab« for Eksempel, som ved Sæsonens Begyndelse entrererede med Aalborg By-Orkester om fire Symfonikoncerter, hvoraf de tre heldigt er afviklet, har saaledes Medlemslisten overtegnet og altsaa. overfyldt Hus til hver Koncert, og ogsaa til de øvrige Arrangementer har Tilstrømningen været stor. Et Udtryk for den stigende Interesse for den levende Musik er ogsaa den Tilslutning, som den kun et Aar gamle »Aalborg Folkemusikskole« har haft og hvor der nu undervises ca. 200 Elever.

Af Symfoni-Koncerter har der som nævnt til og med januar været afholdt tre. Der indledtes først i November med en nordisk Koncert, hvor det symfoniske Hovedværk var Franz Berwalds »Sinfonie singuliere« og der desuden opførtes Johan Svendsen »Norsk Kunstnerkarneval« samt Ouverture og Hanedans af Carl Nielsens »Maskarade«. Solist var Aksel Schiøtz med danske Romancer og Sange. Aftenen formede sig som en lovende Sæson-Optakt, hvor man for Orkestrets Vedkommende som Helhed fik Indtryk af mere Gaaen-i-Dybden end tidligere. - Den følgende Koncert var lagt an som en Beethoven Aften. Pastorale-Symfonien var denne Koncerts Tyngdepunkt - tolket med smuk Beherskelse af Formens klassiske Holdning - og dertil kom Coriolan-Ouverturen samt G-Dur Klaverkoncerten med Kjell Olsson som Solist. Den udmærkede Kunstner var sprunget ind i Stedet'for Johanne Stockmarr og det var en Oplevelse at høre ham, selvom Usikkerhed og Nervøsitet som Følge af hastig Indstudering var mærkbar og det kneb med at give Udtryk for Koncertens magtfulde Passager. - Ved den tredje Koncert, hvor Emil Telmanyi var Solist i Tschaikowskys Violinkoncert, var der lagt op til en stor Aften, hvad den ogsaa blev. Den indledtes med Dvorak-Symfonien »Fra den nye Verden«, hvormed Orkestret virkelig lagde en Alen til sin Vækst i Fortolkningen af de ejendommelige, slaviske Klange, særprægede Rytmer og temperamentsfulde Overgange, og derefter spillede Telmanyi, saa Publikum sad stumt betagne. Det var virtuost, men ogsaa med det smukkeste Udtryk for dyb musikalsk Følelse. Og Koncerten sluttede med de flotte Polovetser-Danse af »Fyrst Igor«.

Sideløbende hermed har By-Orkestret givet flere pop Wære, offentlige Koncerter. Der indledtes en Søndag Eftermiddag under Spærretiden i Oktober med en Koncert, hvor Violinisten Sigvald Michelsen var Solist i Mendelssohns Violinkoncert og overraskede med en forbløffende Modenhed og Orkestret udførte Mozarts Jupiter Symfoni med mange helt gode Enkeltheder.

Senere fulgte en Koncert med de fynske Violin»drerige« Carl Nielsen og jens Sørensen som Solister i Mozarts »Symphonie Concertante« og Lumbyes Koncertpolka for to Violiner, og Orkestret spillede Kompositioner af Strauss, Lumbye, Bizet (Arlesienne-Suiten) med mere. Og der følger flere populære Koncerter, inden Sæsonen slutter.

Musikselskabet har i denne Szeson hidtil givet to fine Koncerter. Ved den første spillede Emil Telmanyi, akkompagneret af sin Frue, c :~r,ort Program og skænkede de mange Tilhørere en sjælden Oplevelse, ved den anden sang Karin Munk et Kæmpeprogram, strækkende sig fra Mozarts »Alleluja« over danske Romancer og Sange, Operaarier, Schubertsange til nordiske Toner og gjorde særlig Lykke med sin straalende Fortolkning af de smaa stilfærdige Sange. -

Nævnes skal endelig en Rackke Kirkekoncerter, der ogsaa laa over, hvad man længe har hørt i Aalborg. I Vor Frue Kirke har den unge Organist Helvig Larsen saaledes været Sjælen i en Række Kirkemusikaftener med udsøgt Program. I Ansgars Kirken, der har faaet sit Orgel udvidet med is Stemmer, har været afholdt Indvielseskoncert med Domorganist Emilius Bangert, Roskilde, ved Orglet, og i den nyligt genindviede Domkirke har der dels af Aalborg Sangforening af 1843 og By-Orkestret været afholdt en storslaaet Julekoncert med Opførelse af Weyses Julekantate for Soli, Kor og Orkester,. dels en Koncert i Anledning af Genindvielsen, tilrettelagt af Domorganist Axel Petersen og under Medvirkning af Aalborg Korforening, der bl. a. opførte den svenske Komponist Otto Olssons skønne »Te deum« for Strygere, Harpe, Orgel og Kor. Denne Koncert er tilmed senere blevet gentaget.

- Man vil saaledes forstaa, at Musikinteressen i Aalborg er saa levende som aldrig før og at By-Orkestret, efter at ha- ve overvunder Modgang og Vanskeligheder de første Aar, har spillet sig en fast Plads til i Aalborgensernes Hjerte. Her er i Sandhed noget at bygge paa, naar Landsdelsorkester-Tanken skal føres ud i Livet.

forgen Drachinann.

Årgang 19/1944, nr. 04