Danska Musikveckan i Sverige 16.-23. april 1944

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 05 - side 104-104

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»DANSKA Musikveckan I SVERIGE

16-.23. APRIL 1944

Den svensk-danske Musikuge, som har fundet Sted i det sidste Aar, er en Nydannelse indenfor nordisk Musikliv. Ideen, som nu har været praktiseret ensartet i begge Lande, har været den, at søge et store Antal Værker optaget paa de respektive Landes Repertoire, saaledes at øget Kendkab til og dermed mere varig Anvendelse af disse Musikværker kunde opnaas i det daglige Musikforbrug.

Virkningen af denne Musikudveksling skulde altsaa. vise sig i det lange Løb. Ved de nordiske Musikfester, som tidligere afholdtes skiftevis i de fire nordiske Hovedstæder, fremførtes især Værker af nyere Oprindelse og kun undtageslesvis af afdøde Komponister. En Række Uropførelser fandt ogsaa Sted. Disse Koncerter var af stor Interesse for det egentlige Musikfolk, for de medvirkende og for Dirigenterne, der søgte nyt Arbejdsstof indenfor den nordiske Litteratur og for Komponisterne, der herved lærte hinandens Værker at kende og knyttede personlige Bekendtskaber af vidtrækkende Betydning.

De dansk-svenske Musikuger er derimod i højere Grad vendt udad mod Publikum, idet Hensigten har været Opførelsen af allerede anerkendte Værker, som synes egnede til varig Placering i Radioprogrammerne eller Koncertrepertoirerne i de to Lande.

Princippet ved Udvælgelsen af de opførte Værker har da ogsaa, været dette, at Komiteen i det Land, der foranstaltede Musikugen, selv har søgt egnede Vaerker ud blandt et omfattende forelagt Materiale, og at det paagældende Lands egne Kunstnere og Institutioner har udført de udvalgte Værker. Det er klart, at ogsaa andre Hensyn end de rent musikalske herved har maattet spille ind, nemlig f. Eks. Hensynet til Opførelsesstedets Art og til de forhaandenværende praktiske Muligheder. Meningen har været at faa saa mange som muligt af de til hvert enkelt Formaal bedst egnede Værker anbragt og helst saadan, at varig Placering dermed opnaaedes.

Det er mange gode Kræfter, der baade her og i Sverige har arbejdet med paa den Tankes lykkelige Gennemførelse, og dansk Musikliv er alle disse Kræfter Tak skyldig. Det var Musikforlægger Sv. Wilh. Hansen, der efter en Rejse i Sverige i Foraaret 1943 kom hjem og tog Tanken op til Drøftelse, og det er derfor hans Initiativ, der ligger bagved den nu meget effektivt gennemførte »første Omgang«.

Ideen aabner i Virkeligheden et meget vidt Perspektiv, naar man betænker den Mulighed at ogsaa andre Lande end de nordiske efter Krigen kunde inddrages i Arbejdet; først maatte man vel nok tænke paa mindre Lande som Holland, Belgien og Schweiz etc., men hvad skulde der være i Vejen for, at Tanken kunde plantes videre ud ogsaa til andre og større Omraader.

Den Opgave, der staar nærmest for Døren nu, maa imidlertid vistnok være en norsk Musikuge i Danmark og en svensk-norsk Udveksling og vice versa. Maatte Aaret 1945 muliggøre denne Plan under de frie Former, som er en væsentlig Betingelse for Tankens naturlige Gennemførelse. K. R.