Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 05 - side 109-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunsbi,e2- Foi-e*jing Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhu-wræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Reprfflsentantskab:

Erik Abrabamsen (Pædagog), Emitius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Insirumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Inf~rumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Kompow.fl), Thoinas Jensen (Dirigen1), Max Miiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatler), Mogens Wildike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

I-andsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhussfræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Ordinær Generalforsamling afholdtes i Odd Fellow Palæets Selskabslokaler Fredag den 28. April 1944 Kl. 4 med Dagsorden:

i. Formanden aflægger Beretning.

Kassereren fremlægger Regnskaberne.

3. Valg af Bestyrelse og Suppleanter.

4. Valg af 7 Repræsentanter.

5. Valg af Revisorer.

6. Eventuelt (jfr. Lovenes § 11).

Formanden, Komponisten Hakon Børresen, bød Velkommen og bad i Højesteretssagfører Oskar Fich's. Sygdomsforfald Landsretssagfører Eiv. Helsted overtage Dirigenthvervet.

Landsretssagfører Helsted takkede og konstaterede, at Genera:Iforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad Dagsordenens Punk~ i.

Hakon Børresen aflagde Beretning og oplyste, at Foreningens Medlemstal var omtrent uforandret.

Han mindedes de i Aarets Løb af døde Medlemmer af Foreningen: Hofpianistinden. Frøken Johanne Stockmarr, Pianistinde Fru Anna Stockmarr, Musiker S. Levring og Koncertsangerinde Miå Crawfurd-Schønfeldt og udenfor Medlemskredsen: kgl. -Kapelmusikus Aage Oxenvad, Fru Gerda Møller, Højesteretssagfører Johs. Stein, Overretssagfører Poul Christensen, der en kort Tid havde været Foreningens Sekretær, og Norsk Tonekunstnersamfunds Formand, Komponisten Thorolf Voss.

Foreningens Tilskud fra Staten 390 Kr. var fortsat bevaret, ligesom justitsministeriets Tilskud 600 Kr. til Musikraadets Kontorhold var opretholdt. Som det senere af Regnskabsaflæggelsen vil fremgaa, var Foreningens Beholdning paa Grund af store Udgifter i 1943 stærkt reduceret, og det maatte, saafremt en Kontingentforhøjelse skulde undgaas, tages under alvorlig Overvejelse at skaffe Foreningen Støtte ude fra, i hvilken Forbindelse Taleren pegede paa Den kulturelle Fond.

Af Understøttelsesfondens Midler var der i Februar 1944 uddelt 1500 Kr., takket være et efterhaanden fast Tilskud fra Journalistforbundets Rundskuedag paa 400 Kr., for hvilket Tilskud Foreningen var Professor, Dr. phil. Erik Abrahamsen Tak skyldig.

Det lod sig ikke skjule, at Foreningens Medlemmers Adgang til Det kgl. Teaters Musikforestillinger havde været næsten illusoriske paa Grund af Publikums voldsomme Interesse for Teatrets Forestillinger. Medlemmernes Adgang til de afsluttende Prøver paa Statsradiofoniens Torsdagskoncerter var flittigt udnyttet, men man maatte fortsat beklage, at der kun var Adgang til en Del af den enkelte Prøve, og Bestyrelsen vilde fremdeles have sin Opmærksomhed henledt paa en Forbedring af dette Forhold.

Indenfor Musikraadet var Samarbejdet forløbet upaaklageligt, og der var særlig Grund til at fremhæve, at den store Sag, som Raadet havde samlet sig om, nemlig Skabelsen af et passende Antal Landsdelsorkestre, nu laa. i Hænderne paa en af Undervisningsministeriet nedsat Kommission, i hvilken Komponisten Knudåge Riisager, Formanden for Dansk Musiker Forbund 0. Kruuse-Andersen og Landsretssagfører Helsted havde Sæde paa Musikraadets Vegne. Taleren troede, at man havde Lov til at gøre sig Haab om en lykkelig Løsning af Sagen. Det burde i denne Forbindelse nævnes, at Staten, medens Kommissionen arbejdede, gennem Undervisnings

ministeriet havde ydet Aarhus Byorkester et ek-straordinært Tilskud paa 50.000 Kr., for at Orkesteret kunde fortsætte sin Virksomhed under mere betryggende Former, indtil Resultatet af Kommissionens Arbejde forelaa.

Takket være forøgede Indtægter havde det været muligt for Den kulturelle Fond nylig at uddele ialt 111.000 Kr. til Støtte af Musiklivet Landet over, imod 94.000 Kr. Aaret før. Ved Fondens Oprettelse i sin Tid var der af Finanslovens Udgiftsbevillinger overført ialt 36.700 Kr. til Fonden, derunder ogsaa Lange-Mfiller Stipendiet, hvilket tidligere havde givet Anledning til Kritik, men det maatte i denne Forbindelse erindres, at Fonden ved Loven om Biografteatervæsenets Ordning havde faaet tillagt en langt betydeligere Andel i Filmsfondens Indtægter. Fondens Hædersstipendium var i Aar tildelt Georg Høeberg med 2000 Kr, og Lange-Milller Stipendiet Komponisten Vagn Holmboe med 1000 Kr.

Af Beskæftigelsesfondens. Midler var i Sæsonen 1943--44 anvendt over 90.000 Kr. til Foranstaltning af Koncerter for den storkøbenhavnske og nordsjællandske Skoleungdom, saaledes at over 50.000 Børn og Unge havde haft Lejlighed til at høre god og veludført Musik af et Orkester, bestaaende af 81 arbejdsledige Musikere. Der var Grund til atter at takke Odd-Fellow Palæet for udvist Velvilje med Hensyn til Udlaan af Palæets store Sal til nogle af Koncerterne, der fortsat administreredes af et Udvalg, for hvilket Foreningens Sekretær havde fungeret som Formand.

Aarets Begivenhed havde iøvrigt været den svenske Musikuge, der afholdtes i Dagene fra den 23.-29. Maj 1943 under Protektion af Kronprinsen og Kronprinsessen i-ned Departementschef Graae som Præsident. Initiativet til Musikugen var taget fra dansk Side og fandt Tilslutning hos alle vore førende Musikorganisationer og Instituiioner, medens foruden Statskassen og Statsradiofonien en Række herværende større Virksomheder og musikinteresserede Enkeltpersoner havde støttet Foretagende økonomisk. Tanken med Ugen havde været at stimulere Interessen her i Landet for svensk Tonekunst gennem en Række Koncerter og Radiofremførelser udført af danske Tonekunstnere, og det var Talerens Indtryk, at Sagen var blevet lykkeligt gennemført og havde vakt stor Beundring og Taknemmelighed i Sverige, hvor man netop fornylig havde gjort Gengæld gennem Foranstaltningen af en dansk Musikuge i Dagene fra den 16.-23. April. Takket være et økonomisk, vel gennemført Arrangement havde Foreningens Andel i Udgifterne ved Ugen kun været ubetydelige.

Sammen med Dansk Komponise-Forening og Det unge Tonekunstnerselskab, Berlingske Tidende og Wilhelm Hansen, Musikforlag, havde Foreningen deltaget i Arrangementet af en Mindekoncert for Johanne Stockmarr med det Formaal. at tilvejebringe Midler til en Fond, bærende hendes Navn, hvis Renter aarligt skulde uddeles til en talentfuld ung Klaverspiller. Koncerten, der havde faaet et smukt og værdigt Forløb, havde givet et Overskud paa ca. 3500 Kr., og dette Beløb vilde nu blive søgt suppleret gennem en Indsamling foranstaltet af en Komité, hvori Foreningen var repræsenteret .

I Lighed med tidligere Aar havde Foreningen været Medarrangør og ydet Bidrag til den af Dansk Musikhandlerforening foranstaltede Propagandauge for den levende Musik, der i 1943 afholdtes for tiende Gang.

Den i. juli 1943 havde Foreningens Næstformand afsløret en Mindesten paa Peder Møllers Grav paa Ordrup Kirkegaard. Midlerne herdl. var indkommet gennem en Indsamling forestaaet af en Komité, i hvilken Foreningen var repræsenteret, og det Beløb, som ikke var medgaaet til Anskaffelse af Mindestenen, var, suppleret med en storstilet Gave fra en anonym Beundrer af Peder Møllers Kunst, blevet henlagt til en særlig Mindefond, bærende Peder Møllers Navn, hvis Kapital udgjorde 10.000 Kr. Ifølge den oprettede Fundats, paa hvilken der var søgt allerhøjeste Stadfæstelse, bestod Bestyrelsen af Formanden for Dansk Tonekunstner Forening og Kammermusikforeningen og fhv. kgl. Kapelmusikus Kr. Sandby, og den første Uddeling af en Peder Møller Pris havde fundet Sted den 28. Februar 1944, idet Violinistinden Ellen Birgitte Nielsen havde faaet tildelt 500 Kr.

Det var Foreningen en Glæde fortsat at kunne lade Dansk Musiktidsskrift, som Foreningen var Medudgiver af, tilgaa Medlemmerne. Det kostede selvsagt Foreningen en Del Penge, men det var Bestyrelsens Opfattelse, at man burde være med til at støtte Bestræbelserne for at opretholde et godt Organ for Musiklivet. Der var Grund til her paany at f remhæve, at Det unge Tonekunstnerselskab ydede ca betydelig økonomisk Indsats til Gavn for andre end dette Selskabs Medlemmer.

Sine repræsentative Forpligtelser havde Foreningen varetaget i det sædvanlige Omfang. Det havde været Foreningen en særlig Glæde at kunne udmøerke mangeaarigt Medlem af Repracsentantskabet, kgl. Kaminersangerinde Frøken Ellen Beck, med et i Samarbej de med Soli stforeningen af 1921 udgivet Festskrift til hendes 70 Aarsdag og i samme Anledning at samle ind til en Hædersgave og skaffe en fast Understøttelse paa Fi

nansloven. Til en Række Institutioner og Enkeltpersoner, som Foreningen stod i venskabeligt Forhold eller Taknemmelighedsgæld til, var sendt Lykønskninger og Bloinsterhilsener i Anledning af Jubilæer eller runde Fødselsdage.

Taleren sluttede med under Henvisning til Foreningens Regnskab, der vilde blive frernlagt senere Paa Dagsordenen, at omtale Foreningens Økonomi. Bestyrelsen vilde meget nødigt gaa. til en Kontingentforhøjelse, men fandt det ikke urimeligt, at Foreningen ined Tiden oppebar Støtte til sit Arbejde fra Den kulturelle Fond.

Han sluttede med en Tak til Medlemmerne for udvist Tillid og takkede Bestyrelsen og Sekretæren, der under hans langvarige Fraværelse havde varetaget Foreningens Interesser.

Ingen ønskede Ordet til Beretningen, der godkendtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkf 2:

Kassereren, Redaktør Axel Kjerulf, fremlagde Foreningens og Understøttelsesfondens Regnskaber, der godkendtes enstemmigt med Decharge til Bestyrelsen.

ad Dagsordenens Punkt 3.

Samtlige Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter genvalgtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt 4:

De afgaaende 7 Medlemmer af Repræsentantskabet: Professor, Dr. phil. Erik Abrahamsen, Organist Birger Wøllner Gaarn, Violoncellist Axel Hildingsen, Komponisten Finn Høffding, kgl. Kapelmester Georg Høeberg, kgl. Operasanger Max Milller og Direktør Godtfred Skjerne genvalgtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt -5:

Som Revisorer genvalgtes Violinbygger Knud Hjorth og Fløjtenisten Ernst Hye-Knudsen.

ad Dagsordenens Punkt 6:

Der forelaa ingen Sag til Drøftelse.

Kgl. Kammersangerinde Frøken Ellen Beck takkede i hjertelige Ord. Foreningens Ledelse og dens Medlemmer for den Hæder, der var blevet hende til Del i Anledning af hendes 70 Aarsdag. Det havde været hende en usigelig Glæde, at man trods hendes høje Alder ikke havde glemt, hvad hun i sine yngre Aar havde forsøgt at udrette.

Sekretæren, Landsretssagfører Helsted, fremsatte nogle Bemærkninger om Landelsorkesterudvalgets Arbejde og udtalte sin Glæde over den Velvilje og Forstaaelse, som Sagen under de hidtil stedfundne Drøfter havde mødt.

Generalforsamlingen hævet Kl. 4 3/4.

I Henhold til Repræsentantskabets Opfordring har Pianisten Chr. Christiansen indvilget i at indtræde som Medlem i Stedet for afdøde Hofpianistinde Frøken Johanne Stockmarr.

Bestyrelse:

Knudåge Riifager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tietgensgade 30, København V.. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252. juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18

Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Foreningen har nu indkøbt et »Helioprintapparam til fotografiske Gengivelser af Mariuskripter. Apparatet kan bruges til Kopiering af Partiturer eller Fremstilling af Ekstramateriale og Dubletstemmer etc.

Der er truffet Aftale med Det Unge Tonekunstnerselskab om, at dette Selskab betjener Apparatet, saaledes at Indlevering af Arbejder, der ønskes behandlet, sker til Det Unge Tonekunstnerselskabs Kontor, med hvem Aftale træffes om Fremstillingsprisen. Paa denne Maade vil vore Medlemmer kunne faa Manuskriptkopier fremstillet til den lavest mulige Pris, nemlig selve Omkostningsprisen.

Undervisningsministeriet har tildelt Komponisten Vagn Holmboe Lange-Miiller-Stipendiet fra 1944.

Det unge Tøjtektt~t~»-selskab Kontor:

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77A, K. Tlf. Palæ 5564.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. Pos~konto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. 1 Tilfælde af Spærretid Kl. 14112-15. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

De af Medlemmerne, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i næste Sæsori, bedes inden i. September indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K. ' De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Prøven vil antagelig finde Sted i første Halvdel af September.

Adga,i;Lgsko,»-t til Stats»*adiofoi#1ciis

Ge~*alpi*øvei-

De Medlemmer, der hidtil ikke har haft Ad,angskort til Torsdagskoncerternes Generalprø9

ver, men ønsker det for næste Sæson, bedes inden i. juni indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K.

Alle fra Selskabets Arkiv udlaante Noder bedes afleveret inden 15. Juni.