Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 05 - side 108-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt Nielsen

Københavns Orkeslerforening fejrede den 25. April sin 70-Aars Dag. Dagen markeredes med en Reception on-i Eftermiddagen i Foreningens Lokaler og en stor Koncert i Stærekassen orn Aftenen, hvor Æresmedleminet Georg Høeberg dirigerede Beethoven og Tjalkowsky. Dagen igennem indløb mange Telegranin-ier og Blornscerhilsener.

Den kulturelle Fonds Hædersstipcndium er i Aar tildelt Kapelinester Georg Høeberg. Det er tidligere givet til Ebbe Hamerik, Knudåge Rdsager, Johanne Stockmarr og Thomas jensen.

Pianistinden Frk. Mary Schou har faaet tildelt deri ene Portion af Tagea Brandts Rejselegat paa 10,000 Kr. og haaber ifølge et Interview, at hiin kan komme til at beaytte Legatet til en Studierejse til Edwin Fischer.

Tre Pladser i Tivolis Koncertsals Orkester er ved Konkurrence blevet besat med Cellisten Børge Hansen, Klarinettisten Stig Heinesen og Hornisten Kaj Christensen.

Den Kammermusikforening, hvis Stiftelse Johanne Stockmarr i sin Tid tog Iaitiativet til, har ved en Generalforsamling d. 25. Marts vedtaget for Fremtiden at kalde sig: »Johanne Stockmarrs Musikforening« til Minde om den store Kunstnerinde.

Den kvindelige Dirigent Grethe Kolbe har faaet tildelt en Portion af Jutta Bojsen Møllers Legat.

Tidligere Operasanger, Fabrikant Aage Han.ren er død af en Hjertelidelse 50 Aar gammel. Han var Elev af Vilhelm Rosenberg og har haft Engagement paa tyske Scener, indtil han kort før Krigen vendte hjem til Danmark. -

Klaverpædagogen Frk. Helga Duseberg er afgaaet ved Døden i en Alder af 85 Aar. Hun var tidligere en kendt Personlighed i det københavnske Musikliv.

86 Aar gammel er Johanne Stockmarrs Kusine, Fru Anna Stockmarr, afgaaet ved Døden; hun var Datter af Kapelmusikus Carl Ludwig Stockmarr og var som ganske ung en meget lovende Pianistinde, men opgav Koncertlivet ved sit Giftermaal. Senere blev hun en ret søgt Klaverpædagog.

Operasanger Albert Høeberg kunde den 8. April fejre sit 40-Aars Jubikeum. Han debuterede i Eugen d'Alberts Opera »Kain«, men først som Telramund i »Lohengrin« slog han igennem; siden har han glædet sine Tilhørere i mange score Partier, først og fremmest Marsk Stig i »Drot og Marsk«, Hans Sachs i »Mestersangerne« og i »Den kongelige Gæst«.

Kulturfondens Tilskud til Aarhus Byorkester i Aar er paa 8000 Kr. mod 2000 sidste Aar; denne store Forhøjelse maa betragtes som en Anerkendelse af Orkestrets kulturelle Indsats.

Oboisten Garl Steffensen, der tidliger var ansat i Radioorkestret og kendt som en fremragende Kunstner paa Engelsk Horn, er afgaaet ved Døden i November 1943, 63 Aar gammel. Han tog sin Afsked for to Aar siden og rejste til Amerika, hvor han i mange Aar havde sin Virksomhed.

Der er nu blevet komponeret ny Musik til Shakespeares »Skærsommernatsdrøm«. Komponisten er Tyskeren Carl Orff, og Uropførelsen vil finde Sted i Leipzig.

Mu Sikhistorikeren, Magister Povl Hamburger har faaet Ansættelse som Organist ved Dyssegaardskirken.

Debut: Carl Fr. Thomsen, Sang, 27. Marts, Elev af Viggo Forchhammer og Anders Brems.

Emil Christoffersen, Sang, 3. Ap1r11, Elev af Kristian Riis. - Elin Frederiksen, Sang, 12.

April. - Edith Mørkeberg, Sang, 15. April. - Edvard Grønlund, Violin, 17. April. - Svend Aage Jensen, Violin, 22. April. - Tage Scharff, Klarinet, 2. Maj, Elev af Aage Oxenvad i Konservatoriets Solistklasse.

Årgang 19/1944, nr. 05