Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 06 - side 123-128

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Dansk Tøttekunstner -Foi-ening

Kontor og Sekretariat:

Tif. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, L Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Re Præsentantskab:

Erik Abrahamsen (P`wdagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumenti St), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffdin 'g (Komponist), Thoinas Jensen (Dirigent), Max Miiller (Sanger), Knudåge Riisager (Koinponist), Godifr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens Wb Idike (Organist).

Sekretær og juridisk Konsulent:

Landsret.rsagfører Eiv. Héliled, Raadhusrtræde 1, København K. Til. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist--Foi-ening Best Yrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tar P, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palx 5405. Poslgirokonto Nr. 3252.

juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18 . Henvendeise kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Foreningens Kontor er lukket i Tiden i. juli

-15. August. Eventuelle Re~larnationer vedrø-

rende Radioafregningen for ja ' huar Kvartal 1944

og Restaurantopførelser for 1943 bør dog under

Hensyn til den gældende Forældelsesfrist ind-

sendes snarest efter Afregningens Modtagelse.

»Helloprint«-Apparatet er nu installeret og i fulde Sving. Det er en meget hurtig og ret billig Mangfoldiggørelsesmetode, og Bestyrelsen haaber, at Foreningens Medlemmer efterhaanden vil kunne faa megen Glæde af Anskaffelsen. Alle Henvendelser sker til D. U. T.s Kontor.

Medlemmer, der ønsker Kort til personlip Brug til Statsradiofoniens Generalprøver i Sæsonem 1944-45, bedes give skriftlig Meddelelse herom til Foreningens Kontor inden Udgangen af juni.

Anmodninger om Adgangskort, der fremkommer senere, vil ikke kunne forventes imødekommet.

Det unge Toiteku~tnersel@kab Kontor:

Kronprinsessegade 26 3 , K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77A, K. Tlf. Palæ 5564.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. Postkowo:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26', K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16J-20. I Ti~fælde af Spærretid Kl. 14112-15. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

Vi minder om, ae Tilmeldelse til »Ung Aften« maa, være indgivet til Kontoret inden I. September.

Kontoret er lukket i juli Maaned. Skriftlige Henvendelser bedes rettet til Formandens private Adresse: Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Ørdinmi* Generalforsamtling

Aar 1944 den 15. Maj Kl. 15 afholdtes ordinær Generalforsamling i Odd-Fellow Palæets blaa. Sal med følgende

Dagsorden :

1) Formanden aflægger Beretning.

-2 ) Kassereren f remlægger Regnskab. 3) Valg af Formand.

4) Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer. 5) Valg af Suppleanter.

6) Valg af Revisorer.

7) Forslag fra Bestyrelsen om Lovændringer.

8) Behandling af Forslag, som maatte være

fremkommet fra Medlemmer.

I Overensstemmelse med Lovenes § 13 fun Yerede Selskabets juridiske Konsulent, Landsrets9

sagfører Eiv. Helsted, som Dirigent og konstaterede Generalforsamlingens lovlige Indvarsling.

,ad Dagsordeneni- Punki i og 2:

Formanden, Komponist Flemming Weis, aflagde følgende Beretning:

Det unge Tonekunstnerselskab har i Sæsonen 1943-1944 afholdt to Orkesterkoncerter, to Kammermusikkoncerter og tre »Unge Aftener«.

Ved disse Koncerter er der ialt fremført:

7 Orkesterværker af nulevende danske Komponister, alle Uropfø'relser.

20 Kammermusikværker, 13 af nulevende danske Komponister'(9 Uropførelser), 2 af nulevende udenlandske Komponister, 5 af afdøde udenlandske Komponister.

39 San'ge, 17 af nulevende danske Komponister (8 Uropførelser), 12 af afdøde danske Komponister, 6 af nulevende udenlandske Komponister, 4 af afdøde udenlandske Komponister.

Den første Orkesterkoncert fandt Sted i Odd Fellow Palæets store Sal og dirigeredes af Johan Bentzon og Lavard Frilsholm og Aftenens Hovedværk Niels Viggo Bentzons Symfoni blev gentaget efter at det øvrige Program var spillet igennem. Som det fremgik af Dagspressens Udtalelser Dagen efter, vakte Koncerten usædvanlig Interesse og har betydet ce vægtigt Fremstød for den nye danske Musik.

Den anden Orkesterkoncert fandt Sted i Thorvaldsens Museum og dirigeredes af Povl Ingerslev-Jensen.

Paa Kunstnernes Efeeraarsudstilling har der wæret arrangeret en, paa Høstudstillingen to, og paa Cornerudstillingen to Matineer, hvis Programmer, bortset fra eet enkelt Værk, har været sammensat af nyere dansk Kammermusik.

I den svenske Musikuge i Maj i Fjor deltog

Det unge Tonekunstnerselskab med en Kammer-

'kkoncert med nyere svensk Musik.

musi

I -Samarbejde med »Vild Hvede« har der i Thorvaldsens Museum været afholdt en Matine, hvis Program bestod af Sangkompositioner til Digte af Digtere med Tilknytning til »Vild Hvede« samt Oplæsning af Digterne selv. Hensigten med deete Samarbejde skulde være at skabe en bedre Forbindelse mellem Digtere og Komponister. Det har resulteret i, at forskellige Digtsamlinger og Tidsskriftet »Vild Hved.e« er fremlagt til Gennemsyn paa Kontoret.

I Samarbejde med det kommunale Fortsættelseskursus for Sprog og Handelsfag har der været afholde 3 Koncerter med Unge Tonekunstneres Orkester under Ledelse af Johan Hye-Knudsen, Johan Bentzon og Lavard Friisholm. Vi takker Københavns Magistrat for den Sum Kr. 5000, der har været stillet til vor Raadighed.

Unge Tonekunstneres Orkester har medvirket ved en Grieg-Mindekoncert samt ved en Mindekoncert for Johanne Stockmarr. Desuden har Orkestret afholdt en egen Koncert med klassisk Program og med Johan Bentzon som Dirigent.

Unge Tonekunseneres Fond uddeltes den 29. Maj til: John Frandsen, Inger Therkildsen, Niels Viggo Bentzon og Holger Boland.

Medlemsancallet var ved Slutningen af Sæsonen 1942-1943 623. Ved Slutningen af denne S2eson er Antallet 635.

Vi takker Undervishingsministeriet og den kulturelle Fonds Bestyrelse for det Tilskud, der har været ydet os. Vi takker Koda baade for Tilskud og for de særdeles gunstige Vilkaar, der altid bydes os ved Arrangementet af vore Koncerter. Vi takker Direktionen for det kgl. Teater for Adgang paa lempelige Vilkaar til Opera- og Balletforestillinger, og Statsradiofonien for Adgang til Torsdagskoncerternes Generalprøver. Vi takker Fru Foberg Petersen, Inspektør Friis ved Odd Fellow-Palæet og Kontorchef Gundersen hos Hornung & Møller for udmærket Hjælp *ved Tilrettelæggelsen af vore Koncerter - og tilsidst beder vi alle Dirigenter, Solister og Ensembler modtage vor hjerteligste Tak for hver enkelts Bidrag til den forløbne Sæson.

Magister Gunnar Heerup efterlyste i Formandens Beretning udførligere Oplysninger om Til

og Afgangen af Medlemmer og bernærkede, at han agtede""at fremkomme med en udførlig Kritik af forskellige Forhold, som stod i nøje Forbindelse med den efterfølgende Regnskabsaflæggelse, hvorfor han vilde opsætte sine yderligere Bemærkninger, indtil Behandlingen af Dagsordens næste Punkt fandt Sted.

Violinist Richard Dahl Eriksen ønskede til Formandens Beretning at føje, at Unge Tonekunstneres Orkester havde medvirket under den svenske Musikuge i Maj 1943.

Dirigenten bemærkede, at han intet havde imod, ae man behandlede Dagsordenes Punkt i og 2 under eet, -og gav Ordet til Kassereren, Fabrikant Bjørn Møller, der forelagde Driftsregnskabet for 1943-44 med Status pr. 15. April 1944, der forelaa tryke og var omsendt ril Medlemmerne.

I Tilslutning'hertil oplæste Dirigenten statsaut. Revisor H. C. Steen Hansens Revisionsbernærkninger.

Magister Heerup kritiserede,, at der var for kort en Tidsfrist mellem Regnskabsaarets Slutning og Generalforsamlingens Afholdelse, og paatalte, at Regnskabet paa den Maade, det var opstillet, ikke tillod nogen Sammenligning med det foregaaende Aars Regnskab. Han fandt, at det Tilskud paa 5000 Kr., der ydedes til Selskabets Koncerter i Samarbejde med Københavns kommunale Fortsættelseskursus, burde posteres paa Udgiftssiden. og fradrages de der opførte, med de omhandlede Koncerter forbundne Omkostninger. Han paapegede endvidere det ghedelige i, at de offentlige Tilskud havde været 1200 Kr. større end tidligere Aar, omtalte Kontingentindtægten og fremhævede, at Indtægterne af Dansk Musiktidsskrift havde andraget 8311 Kr. imod 5961 Kr. Aaret før. Paa Udgiftssiden var der Anledning til at hæfte sig ved, at Omkostningerne ved afholdte Koncerter havde udgjort 9475 Kr. imod forrige Aar 18,950 Kr., medens Udgifterne til Dansk Musiktidsskrift havde udgjort 16,845 Kr. i Modsætning til tidligere 11,079 Kr. Det forekom ham rimeligere, om man betegnede Driftsunderskudet 2921 Kr. 37 Øre som overført fra Kapital Konto i Stedet for som overført til Kapital Konto, I Status var der Anledning til at bemærke sig Nedgangen i den kontante Kassebeholdning. Det var et stort Held, at Foreningen paa Grund af Forholdene kun havde kunnet afholde saa faa Koncerter, men det var beklageligt, og Taleren saa med stor Ængstelse paa, at Udgivelsen af Dansk Musiktidsskrift slugte en saa væsentlig Del af Selskabets Indtægter, at alt andet blev slaaet i Stykker. Han havde ved en Gennemgang af Selskabets Regnskaber for en Aarrække konstateret, at Udgiften pr. Medlem til Dansk Musiktidsskrift var steget fra 3 Kr. 28 Øre i Regnskabsaaret 1937-38 til 8 Kr. 53 Øre i Regnskabsaaret 1942--43 og 14 Kr. 22 Øre i Regnskabsaaret 1943--44, og kritiserede i denne Forbindelse, at Abonnementsprisen for Tidsskriftet var væsentligt lavere, og at man fra Bladledelsens Side til en bestemt Kreds indenfor dansk Musikliv havde tilbudt Bladet til en endnu lavere Abonnementspris.

Vidlinisten Richard Hansen kritiserede Kvaliteten af den paa Thorvaldsens Museum foranstaltede Koncert og fandt Tilslutning fra Komponisterne Erling Brene og Vagn Holmboe.

I den efterfølgende Diskussion deltog med korte Indlæg Formanden og d'Herrer Dahl Eriksen, Bjørn Møller, Martin Jarvad, Johan Bentzon og Lavard Friisholm.

Som Medlem -af Selskabet fremsatte Dirigenten en Række Bemærkninger til Imødegaaelse af Magister Heerups Kritik og fremhævede blandt andet, at det Udvalg, der varetog Udgivelsen af Dansk Musiktidsskrift, og hvori Selskabet var repræsenteret af d'Herrer Waldemar Wolsing og Bjørn Møller, benyttede fuld kvalificeret bladteknisk Sagkundskab, og at det Budget,, man havde lagt for Bladets første Aargange, der ikke faldt sammen med Selskabets Regnskabsaar, hvilk~et vanskeliggjorde Sammenligningsgrundlagee, havde holdt i alt':væsentligt, og at det var hans Opfattelse, at Bladets Drift for indeværende Aargang vilde udvise et saadant Resultat, at Prisen pr. Medlem kom ned paa en passende Størrelse. For Aargangen 1945 skulde Driftsresultatee blive et: saadant, at Selskabet kunde faa nogle af de Penge igen, som var ofrede paa de to første Aargange, og Administrationsudvalget følte sig i fuld Overensstemmelse med Selska:bets Bestyrelse, naar det fastholdt den oprindelig anlagte Linie og søgte at skabe et alsidigt Musikblad, hvis Tone og Tendens blev mødt med fuld Tillid indenfor Størstedelen af det danske Musikliv.

Der veksledes- yderligere korte Indlæg mellem Magister Heerup og Dirigenten, hvorefter Fru Vagn Holmboe kritiserede Dansk Musiktidsskrifts Omslag.

Beretning og Regnskab godkendtes derefter 3)

med Decharge til Bestyrelsen.

ad Dagsordenens Punkt 3.

Komponisten Flemming Weis genvalgtes som Formand.

ad Dagsordenens Punkt 4.

Af de efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer Niels Borre, Karl S. Clausen og Sverre

Forchhammer ønskede Borre ikke Genvalg, medens Clausen og Forchhammer valgtes uden Modkandidater. I Borres Sted nyvalgtes efter Bestyrelsens Forslag Ludvig Bramsen.

ad Dagsordeneni- Punkt 5.

Blande de fra Bestyrelsens og Forsamlingens Side foreslaaede Suppleanter d'Herrer Ejvind Andersen, Kai Aage Éruun, Richard Dahl. Eriksen og Richard Hansen valgtes efter skriftlig Afstemning Ejvind Andersen med 13 Stemmer, Richard Hansen med 13 Stemmer og Kai Aage Bruun med il Stemmer.

ad Dagsordenens Punkt 6.

Statsaut. Revisor H. C. Steen Hansen genvalgtes enstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt 7.

Efter stedfunden omfattende Diskussion og Fremsættelse af Ændringsforslag vedtoges følgende Lovændringer:

) § 3 a) affattes saaledes:

»Foreningen giver i hver Sæson en Række Koncerter, hvis Hovedformaal er ae gøre en aktiv kunstnerisk Indsats i dansk Musikliv gennem Opførelser af Samtidens Musik, og af Musik, der trods sin kunstneriske Kvalitet kun undtagelsesvis findes paa de sædvanlige Koncertprogrammer.

Desuden gives Koncerter, hvis Hovedformaal er at give Foreningens yngre Medlemmer Adgang til Koncertoptræden med delvis selvvalgt Program, eventuelt efter en for Bestyrelsen aflagt Prøve.

Til de af Foreningen arrangerede. Koncerter har Medlemmerne som Regel graels Adgang.

Foreningen kan, naar Lejlighed gives, foranstalte Møder med Foredrag og eventuel efterfølgende Diskussion om musikalske Emner.«

Bestyrelsens Forslag om en Ændriag af § 6, indeholdende en Forhøjelse af Kontingentet til 20 Kr. aarlig forkastedes med 8 Stemmer mod 8.

§ 8 affattes saaledes:

Regnskabsaaret løber fra iste januar til 31te December. Status optages pr. 31. December.«

4) § 9 affattes saaledes:

Ordinær Generalforsamling afholdes inden Udgangen af hvert Aars April. Den indkaldes ved skriftlig Meddelelse til hvert enkelt Medlem med mindst 14 Dages Varsel, indeholdende Dagsorden og bilagt Regnskabsoversigt for det senest afsluttede Regnskabsaar i revideret Stand.«

5) 1 § 11, Stk. 2, ændres »mindst V3 « til »mindst 50«.

6) § 12 affattes saaledes:

Forslag, som ønskes behandlede paa den ordinære Generalforsamling, skal være indleverede skriftligt til Formanden senest en Uge inden den paagældende Generalforsamlings Afholdelse, hvorefter saadanne Forslag omgaaezide udsendes til hvert enkelt Medlem.«

7) 1 § 15 ændres Ordene »og 9 ordinære Medlemmer« til »og af mindst 6, højest 9 ordinære Medlemmer.«

8) § § 18 og 19 sammenfattes som § 18 i saalydende Bestemmelse:

»Til at censurere indsendte Manuskriptværker, same til at bistaa Bestyrelseft ved Udvalg af andre Kompositioner, der paatænkes opført ved Selskabets Koncerter, nedsættes et Udvalg bestaaende af 3 Medlemmer, hvoraf det ene skal være Medlem af Bestyrelsen. Udvalget vælger selv sin Formand. Udvalgets Medlemmer vælges paa to Aar, Genvalg kan finde Sted. Ingen, der er fyldt 35 Aar, kan indvælges i dette Udvalg. Dersom et Medlem i Løbet af Valgperioden fyldet 35 Aar, skal han fratræde ved Sæsonens Slutning.«

9) § 20 ændres til § 19.

ad Dagsordenens Punkt 8.

Der forelaa ikke Forslag til Beluandling.

Generalforsamlingen hævet Kl. 18.

ffi,llextraort.finter Generalførsamling

Aar 1944 den 8. juni Kl. 16.30 afholdtes

ekstraordinær Generalforsamling i det ved Odd-

Fellow Palæets store Sal beliggende Restaurations-

lokale med

Dagsorden :

Behandling af de paa den ordinære Geaeral

forsamling den 15. Maj 1944 vedtagne Lov

ændringer.

I Overensstemmelse med Lovenes § 13 fun

gerede Selskabets juridiske Konsuleat, Landsretssagfører Eiv. Helsted, sóm Dirigent og konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed.

Dirigenten gjorde opmærksom paa, ,ti de fore

liggende Lovforslag ikke kunde ændres paa denne Generalforsamling, men kun kunde enten vedtages eller forkastes.

ad Ændringsfoi-slaget lil § 3 a-""

Dr. techn. Arne Bricghel-Milller fandt det

Uheldigt, ae det i Forslaget bcstemtes, at Med-lemmerne kun som Regel havde gratis Adgang til de af Foreningen arrangerede Koncerter, men blev fra Bestyrelsens Side gjort opmærksom paa, at Bestemmelsen kun var en Ventil, der sigtede paa de enkelte Koncerter, med Hensyn til hvilke Foreningen stod som Arrangør for andre eller sammen med andre.

Forslaget vedtoges enstemmigt.

ad Ændring-rforslaget til §§ 8 og 9:

Dr. Brieghel-Milller foreslog, at man bibeholdt Bestemmelserne i deres oprindelige Skikkelse. En Ændring af Regnskabsaaret til Kalenderaaret vilde forflygtige Bestyrelsens Ansvar for det økonomiske Resultat af den løbende Sæson. Fra Bestyrelsens Side gav man heroverfor Udtryk for, at Ulemperne ved den hidtidige Ordning var større, end de vilde blive det, saafrernt Forslaget vedtoges, og Dirigenten gjorde i denne Forbindelse paa Forespørgsel opmærksom, paa, at langt de fleste Foreninger efter hans Opfattelse havde Regnskabsaar med Kalenderaaret, uanset at de, hvis Talen var om Musikorganisationer, havde en Medlemssæsori og først afholdt deres Generalforsamling hen paa Foraaret.

Forslaget vedtoges derefter med il Stemmer mod i.

ad Ændringsforslaget til § 11:

Dr. Brieghel-Miiller beklagede, at de paa den otdinære Generalforsamling den 15. Maj d. A. foreslaaede Lovændringer enten ikke var blevet vedtaget eller var blevet ændret, efter at han havde maattet forlade den omhandlede Gerieralforsamling. Særlig synes han, at det var forkert, ac Bestyrelsens Forslag om en Kontingentforhøjelse ikke var blevet vedtaget. Han kunde ganske vist være- enig med Magister Heerup i, at Dansk Musiktidsskrift i Øjeblikket kostede Selskabet meget pr. Medlem, men mente paa den anden Side, at man, naar man h~.vde sat sig for at skabe et Musiktidsskrift, der var i Pagt med Tiden, maatte betale, hvad det kostede at gøre en saadan Indsats. Hvad Ændringsforslaget til § il angik, anbefalede han at stemme imod, da han fandt, at det var et sundt Princip, at der skulde et betydeligt Antal Medlemmer til at forlange en ekstraordinær Generalforsamling indkaldt, saaledes at Overrumplinger ikke kunde finde Sted.

Solofløjtist~ Erik Thomsen mente, at Forslagets Krav om, at der skulde 50 Medlemmer til at forlange en ekstraordiriær Generalforsamling indkaldt, var passende.

Forslaget vedtoges med mange Stemmer imod

een.

ad Ændringsforslaget td § 12:

Forslaget vedtoges enstemmigt efter Anbefaling af Solofløjtist Erik Thomsen.

ad Ændringsforflaget til § 15:

Forslaget vedtoges enstemmigt uden Omtale.

ad Ændringsforslaget til § 18:

Efter en Række korte Bemærkninger fra forskellig Side vedtoges Forslaget enstemmigt.

Dirigenten gjorde opmærksom paa, at § 19 i de gamle Love herefter udgik, og at den tidligere § 20 fremtidig vilde blive betegnet med § 19.

Generalforsamlingen hæ-vet Kl. 17.10.