Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 06 - side 122-123

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt Nielsen

Koncertsangerinde Frk. Lire Anderjen, Fløjtenist Poul Birkelund, Violinistinde Frk. Gudrun 1c,spersen og Pianist Viggo Synnestvedt har faaec hver en Portion af Fru Emma Bærentzen, f. Zof fmanns Kunstrierlegat.

Violinistinden Bodil Gjødwad har faaet ~200 Kr. af Gehejmekonferensraad Andræs Mindelegat, som bestyres af Dansk Kvindesamfund.

Komponist og Organist Chr. Geiiler fejrede den 28. April sin 75 Aars Fødselsdag ved en Koncert med egne Kompositioner i Palæets store Sal.

Den tidligere omtalte nye Opera af Ebbe Hainerik er nu antaget af Det kgl. Teater. Den er bygget over H. C. Andersens »Rejsekammeraten«, og Librettoen er skrevet af Karl Nielsen. Af Ebbe Hamerik er tidligere opført »Stepan« og »Marie Grubbe«; i Udlandet er desuden opført »Leonardo da Vinci«, alle disse tre med Tekster af Frederik Nygaard, endvidere har Det kgl. Teater antaget førgen Bentzons første Opera »Saturnalia« over Tekst af ham selv efter Inspiration fra den romerske Sølvalderdigtning til Opførelse.

Organist ved Sct. Johannes-Kirken johr. JViirlz fe'rede den 8. Maj sit 40 Aars Organistjubilæum. johs. Wd-rtz er Forriland for Dansk Organist- og Kantorforenings Københavnsafdeling og for Danske Organistenkers Rentefond. Desuden er han gennem sin Virksomhed som Sanglærer ved Københavnske Skoler kendt af mange Mennesker.

Aarkus' Musikforening, der tidligere har haft Betydning for det aarhusianske Musikliv, har paa en Generalforsamling vedtaget at ligge stille, indtil der igen bliver normale Tider.

Komponisten Si,. Erik Tarp har sammen med Birger Bartholin lavet en ny Ballet; Motivet er hentet fra. H. C. Andersens Æventyr »Skyggen«.

Kgl. Kammersangerinde, Fru Emilie Uli-lck kunde den 9. Maj fejre 50-Aars Dagen for sin Debut paa Det kgl. Teater i Operaen »Mefistofeles«.

Violinistinden Ellen Birg;lke Nielsen, der er paa Studieophold hos Endre Wolf i Góteborg, har spillet Mendelssohns Violinkoncert i Göteborg Koncertforening. Hun gjorde stor Lykke og fik mange Engagementstilbud.

Studentersangernes Næstformand, Bogtrykker Arne Thomsen, er død af en Hjertelidelse 42 Aar gammel. Han var i mange Aar Medlem af Studentersangforeningen, hvor han indtog en ledende Stilling indenfor Bestyrelsen.

Musikpædagogen. Frk. Louise Ernst er død d. 27.. April i en Alder af 53 Aar. Hun var i sin Tid med til at oprette Aalborg Musikkonservatorium Og-har været knyttet til det som Lærerinde. I f lere Aar har hun siddet i Bestyrelsen for Musikselskabet i Aalborg.

Orgelbygger C. I. Starup er død af et Hjerteslag 81 Aar gammel. Starup, der var virksom til det sidste, havde overtaget Firmaet efter sin Svigerfader og drev det de senere Aar sammen med sin Søn, der nu fortsætter Virksomheden.

Efter afholdt Konkurrence er Statsradiofoniens mangeaarige Solofløtenist Erik Tbon2sen blevet ansat i Det kgl. Kapel. En Konkurrence om Klarinetpladsen efter Aage Oxenvad gav til Resultat, at de to unge Musikere Slig Heinesen og Ib Eriksson skal have en Prøvetid af to Maaneder som Vikar, før endelig Afgørelse træffes.

Debut: Gudrun Nielsen, Sang, Elev af Nora Ele, 3. April. - Ninna Bentzen, Violin, Konservatoriets Solistklasse, 13. Maj. - førgen Adsbøl, Tenor, Elev af Christian Stage, 16. Maj.

Stud. mag. B(,)i-ge Saltoft har bestaaet Magiscerkonferens i Musikvidenskab. Mag. Saltofe havde besvaret følgende Opgaver: Skriftligt: Instrumentalmusikkens Udvikling før ca. 1600. Kirkekantaten i Tyskland indtil Bach (incl.).

Der ønskes en Redegørelse for den formale OPbygning og den dramatiske Karakteristik i Hartmanns »Liden Kirsten«. Mundtligt: Græsk Ethoslære. - Beethoven, Bachs Fantast for Orgel i g-moll. - Speciale: Der ønskes - med særligt Henblik paa Ørsted - en Redegørelse for de musikæstetiske Anskuelser i Danmark i i. Halvdel af det 19. Aarh. og deres Forhold til fremmed Musikæstetik. - Forelæsning: Haydns Oratorium »Skabelsen« og dets musikalske Forudsætninger.

Den Komponist-Konkurrence om et Korvøerk-, som Dansk Mensural-Cantori udskrev i Fjor, fremkaldte ca. 50 Værker.

Dommerkomiteen, som bestod af Domkancor E'. Bangert som Repræsentant for Musikpædagogisk, Forening, Organist Alfr. B. Pedersen for

Kordirigentforeningen og Organist Julius Foss for Dansk Mensural-Cantori, blev enlg Om at tilkende Komponisten af »Jorum.« til Tekst af Karlfeldt Førstepræmien, medens de 3 Andenpræmier tilkendtes Komponisterne af henholdsvis »Itaka« til Tekst af Oscar Levertin, »Højt paa en Gren en Krage sad«, den kendte Folkesang, og »Jeg ved en Urt saa dejlig og bold« til Tekst af Hans Albretsøn fra 1566.

Kompositionerne uropførtes. anonymt ved Koncerten ' Nationalmuseet Fredag den 12. Maj, og først derefter aabnedes Navnekuverterne. Det viste sig da, at Førsteprærnien var tilfaldet førgen Bentzon, medens Andenpræmierne tilfaldt Vagn Holmboe (»Jeg ved en Urt«), Organist johs. Nielsen fra Odense (»Itaka«) og Oluf Ring (»Højt paa en Gren«). Der uddeltes ingen Trediepræmier.