Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 06 - side 121-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Koncertlivet

Randers

Musiksæsonen 1943--44 havde lidt ondt ved at komme i Gang paa Grund af mange ydre Vanskeligheder, men i de sidste tre-fire Maaneder har der til Gengæld været en Del Koncerter.

Randers Musikforening »Brage«, der som en af de ældste i Landet, gaar ind i sin 92. Sæson, fik først lagt ud i November for at slutte i Aprtl; men alle fire Koncerter var lødige og godt besøgt. Ved den første spillede Emil og Annette Telmånyi et righoldigt Program, hvis Tyngdepunkt var Beethovens Sonate Nr. 3 i G-dur. Til den anden Koncert sang Karin Munk fortræffeligt akkompagneret af Aage Foerlev, der spillede en Soloafdeling, som det var en Fornøjelse at lyece til. - Tredie Koncert var en glansfuld Orkesteraften med Aarhus Byorkester dirigeret af Thomas Jensen. Efter Egmont Ouverturen hørtes Mozarts Es Dur Symfoni i klangskøn Udførelse, derefter Haydns Cello-Koncert med Fritz Dietzmann som udmærket Solist, og til Slut den festlige Ouverture af »Jægerbruden«. - Ved fjerde og sidste Koncert sang Holger Byrding et stort og afvekslen.de Program, som sluttede effektfuldt med Jagos Credo af Op. »Othello« og »Bagtalelsesarien« af »Barberen i Sevilla«.

Randers har haft to Besøg af Aksel Schiøtz, som i Februar sang til en Kirkekonceri under Medvirken af Organist Niels Andersen og i Marts til en Koncert i Teatret arrangeret af Foreninger, til begge var fuldt Hus og megen Begej string.

Et glædeligt Tegn paa stigende Musikinteresse var den store Tilslutning, som mødte de unge Kunstnere, der ligeledes i Februar gæstede Randers med en Mozart-Aften. Der blev sunget Duetter og Arier af Mozarts Operaer og tilsidst opførtes »Teaterdirektøren« (Karin Rendsberg, Karen Marie Nielsen, Holger Boland, Børge Gabrielsen og Grete Bang).

I St. Mortens Kirke fandt den sædvanlige julekoncert Sted arrangeret af Odd Fellow-Logen; her sang Volmer Holbøll, og i Marts * afholdt Organist Niels Andersen en Folkekoncert. Organisten indledte med j. S. Bachs Passacaglia og Fuga i c moll, mens hans Søn, Harald Andersen, spillede Buxtehudes Præludium, Fuga og Ciacona i C Dur. Medvirkende var Koncertsangerinde Gudrun Kesmodel, som foruden Sange af Laub og j. A. P. Schulz sang en af Buxtehudes Solokantater med obligat Obo, som spilledes af Organistens anden Søn. Ogsaa til denne smukke Koncert var der en glædelig Tilslutning. Endelig gav den unge Organist Harald Andersen en Klaveraften med Medvirken af Ellen Reenberg Dich. Han spillede med overordentlig smuk Klang et stort og krævende Program, Bach, Mozart for at ende med Pathetique- Sonaten.

Sangerinden Else Ammentorp Gottlieb, som er bosat i Randers, har medvirket ved flere Foreningskoncerter samt til en Koncert paa Statsskolen i Februar.

Som Afslutning paa Sæsonen bragte Harald og Margot Lander et Pust fra Balletten, hvor Elof Nielsen medvirkede med et stort og udmærket Program i en Soloafdeling for Klaver.

I de sidste Aar har Randers maattet undvære den Koncert, som g~nnem henved 30 Aar var det faste Punkt i Musiklivet: nemlig Motetkorets Opførelse af et af H~ndels, Bachs, Mozarts eller Haydns store Oratorier og Korværker. Fra 1911, hvor O~ganist Niels Andersen stiftede dette Kor og med Ildhu arbejdede med det, indstuderede og opførte Motetkoret en Række af Musikens Storværker, som i de sidste Aar blev udsendt af Radiofonien.

I April gav Sangkoret »Ekko« en »Garf Aften« med Lærer Juul-Jensen som Dirigent. Der blev udelukkende sunget Sange med Tekst af Digteren Alex Garf, først af et Børnekor, siden af Mandskoret »Ekko«, til sidst Solo af Lærer Juul- Je'risen.

Misse 1r7orin largenseii,