Branden i Tivoli

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 07 - side 137-138

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Branden i Tivoli-

Af Richard Dabl Eriksen

Ved Branden i Tivoli Natten mellem den 24. og 25. juni skete der en følelig Afbrydelse i Sommersæsonens Koncertliv, da Tivolis Koncertsal jo næsten er ene om at varetage det musikinteresserede Publikums Interesser i Sommermaanederne.

En lang Række uerstattelige Værdier gik fuldstændig tabt; men takket være en eksemplarisk Energiudfoldelse fra Ledelsens Side lykkedes det forholdsvis hurtigt at skabe nye Musiktribuner til Havens skadelidte Orkestre og dermed at skaffe en Slags Erstatning til Publikum, foruden at Musikerne og Komponisterne igen fik et Virkefelt.

Blandt det, der blev Flammernes Bytte var baade Noder, Instrumenter og Koncertsalens Billedsamling.

Koncertsalens Musikarkiv, der omfattede ca. 4000 Numre, blev i 1942 installeret i et brandsikkert Rum under Tribunen, men da Noderne her led Skade som Følge af Fugt, saa man sig nødsaget til at indbygge det Ventilationssystem, som ved Branden trak Ilden ind til Noderne. Kun ca. 50 Numre blev reddet i ubeskadiget Stand, og hvor mange, der efter Restaurering kan benyttes, kan man ikke paa nuværende Tidspunkt gøre sig nogen Beregning om.

Blandt de mange Manuskriptarbejder, der helt eller delvis er gaaet tabt, kan nævnes følgende helt nye Værker:

Finn Høffding: »Det er ganske vist«. - Walther Schöder: Trompetkoncert, - Holger Prehn: Bratschkoncert. - Knudåge Riisager: Sommerrapsodi og »Tivoli-Tivoli« - samt Sv. S. Schultz: Klaverkoncert, der faa Timer før Branden havde faaet sin Uropførelse. Man maa haabe, at det efter Hukommelsen og paa Grundlag af Skitser vil være muligt at rekonstruere i det mindste en Del af det mistede Materiale.

Orkesterets store Billedgalleri, der omfattede Fotografier af Orkestrets Musikere, Kapelmestre og Solister helt fra Lumbyes Tid, blev ligesom Bøger, Regnskaber og Forhandlingsprotokol Flammernes Bytte. - - Af Instrumenter brændte 14 Violiner, 4 Bratscher, 5 Celli, 2 Basser, 3 Fagotter, 3 Valdhorn, 3 Trompeter, 3 Basuner, 2 Tuba, i Harpe, i Steinway-Flygel, Maskinpauker og Janitscharinstrumenter, saa man forstaar, at Ødelæggelsen manglede ikke meget i at naa de 100 pct.

Det interimistiske Koncertlokale i den allerede tidligere brandlidte Restaurant »Wivex«, der er taget i Brug for Resten af denne Sæson, byder paa akustisk gode, men pladsmæssige daarlige Vilkaar; saa det er alle Musikinteresseredes oprigtige Ønske, at Tivoli vil tage Initiativet til at skaffe København den ideelle Koncertsal, der foruden at betjene Sommerens Publikum, vil muliggøre Vintersæsonens Orkesterkoncerter under forsvarlige Former for saavel Arrangører som for Kunstnerne.

Organist- og Kantorembederne.

den nyttige Haandbog, som under Organist Julius Foss' Planlæggelse og Redaktion allerede har oplevet tre Udgaver, er nu kommet i en fjerde noget omarbejdet Udgave ved Emilius Bangert, Thyra Hansen og Axel Buchardt for Dansk Organist- og Kantor-Samfund af 1905. En Del flere Organistembeder er kommet til, nyttig er ogsaa de omhyggeligt bragte Orgeldispositioner, men man beklager Indskrænkningerne i det personalhistoriske.