Diskografier I - Ellen Beck

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 07 - side 132-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DISKOGRAFIER I - ELLEN RECK

Knud Hegermann-Lindencrone paabegynder i dette Nummer en Serie Diskografier over den danske Guldaldertids berømteste Sangere.

Da kgl. Kammersangerinde Ellen Beck den 3. Oktober 1943 fejrede sin 70-Aarsdag, udgav Dansk Tonekunstnerforening og Solistforeningen af 1921 et Hyldestskrift under Redaktion af Bankkasserer O. R. Andersen. Som en af de første blandt Forfattere af biografiske Publikationer, indsaa han Betydningen af at tilføje en Plade Fortegnelse. Hverken Melba, Sarah Bernhardt

eller Chaliapin, for blot at nævne nogle faa af de internationale Berømtheder, har i deres Memoirer tænkt paa, at disse vokale Dokumenter forudsat at de er forsvarligt optaget - har langt xwe Værcli for Eftertiden end nok saa blændende Anmeldelse-Citater. Men siden dette lille Skrift udkom, er Fortegnelsen over Ellen Becks Plader næsten blevet fordoblet, og derfor er den Tanke opstaaet, her at bringe en forhaabentlig komplet Liste, der siden vil blive efterfulgt af tilsvarende Diskografier over andre af vor Guldaldertids betydeligste Kunstnere.

Da »The Grammophone and Typewriter Ltd.« (det nuværende HMV) - som det første internationale Grammofonselskab - i 1903 etablerede sin skandinaviske Filial i København, henvendte Firmaet sig til en Række af vore førende Kunstnere indenfor Opera, Koncert og Revyscene. Medens Sværdsiden var ret vægtigt repræsenteret med Cornelius, Niels Juel. Simonsen, Forsell og Helge Nissen (for blot at nævne de klassiske Koryfæer), bestod den tilsvarende Spindesides Pionerer herhjemme kun af Ellen Beck og johanne Brun.

Denne 1903-»batch« talte for Ellen Becks Vedkommende, 7 Optagelser, men desværre er de ikke alle kendt i fejlfrie Eksemplaret, idet Størstedelen blev inddraget det følgende Aar. I HMV's Efteraarskatalog for 1905, hvor Sangerinden figurerer yderst flatterende =d hele 14 Plader (hvilket, med de 6 Fonografvalser fra »Dansk Fonograf Magasin«, vil sige, at der samtidig var hele 20 Numre i Handelen), er der saaledes kun 3 tilbage af Pioner-Sættet. Men heller ikke 1904-05 Indspilningerne fik (udover Valserne) nogen lang Levetid, og allerede i 1906 er der kun 6 tilbage af G. & T.'s 1905-Samling, Det følgende Aar indskrænkes Repertoiret til kun at omfatte »Viol« (NB. fra den originale 1903»batch«) og »Irmelin Rose«, samt, i HMV's populære og billigere Underafdeling, Zonophon, Heises »Husker du i Høst?«. Denne Plade stammer rimeligvis fra 1905-Udgaven og har oprindelig været optaget med Henblik paa Udsendelse i G. & T.-Serien. 1 1910 støder vi endelig paa hendes mest almindelige Plade, nemlig »Asali«, der, lige som den kort efter optagne Bøn fra »Tannhäuser« (30 cm), publiceredes med den velkendte »lyttende Hund« paa Etiketten. Elisabeths Bøn blev først indspillet herhjemme rimeligvis samtidig med »Asali« - men derpaa kasseret for senere at blive genoptaget i London. Den blev siden coupled med den paa Fransk sungne Arie, »Ah, mon fils«, fra Meyerbeers »Profeten« (sandsynligvis ogsaa foreviget i London), der - vel sagtens paa Grund af Sproget - er den mest. efterstræbte blandt udenlandske Samlere. I den langt senere 7-84000 Serie slutrede Ellen Becks gramophile Karriére, da hendes Stemme forenedes med Saïma Neovis og Anders Brems' i fire populære Terzetter.

Udenfor de egentlige Grammofonplader, indsang Ellen Beck ogsaa, i 1905, seks Fonografvalser for »Dansk Fonograf Magasin«. Disse Valser forblev i mange Aar i Katalogerne, saavel i den lille som i den mellemstore Diameter. De giver, ved moderne Pickup-Gengivelse, et lige saa tilfredsstillende Indtryk af hendes Stemme, som de mere praktiske Grammofonplader kan gøre det paa de, med særlig Henblik paa akustiske Plader, afstemte Apparater.


1903 G. & T.:

83128 * Cleopatra: jeg synger til dig Enna

129 * Asali Rosenfeld

132 * Profeten: Ah! mon fils! (paa Fransk?) Meyerbeer

133 * Orpheus: J'ai perdu mon Eurydice (paa Fransk?) . Gluck

134 * Viol (»Min lille Blomst -«) Bechgaard 203 Skin ud du klare Solskin Lange-Müller

204 * Alverden er syg .. Lange-Müller


1904 G. & T.:

83237 * Vel maa jeg kysse dig Miskow

251 * Jeg mindes Huggo Alfven

264 * Og Drengen ligger paa Moders Skød Rosenfeld

272 * Anine . Palmer

283 * Sylvelin . . Sinding

284 * Solen springer ud .. . Lange-Müller


1905 G. & T.:

83523 * Irmelin Rose Peterson-Berger

537 * Far, -hvor flyver Svanerne hen? Lange-Müller

543 * Aftenstemning Peterson-Berger

548 * I Wilmburg ringe de Klokker til
Fest * Lange-Müller

561 * Skumring Bechgaard


Zonophon:

X.73005 Husker du i Høst? (pub. i 1907) Heise

Dansk Fonograf Magasin:

100811 Violen (»Flyv ud -«) Bechgaard

812 To brune Øjne Grieg

813 Alene . Tofft

100814 Og Drengen ligger paa Moders Skød Rosenfeld

815 Vel maa jeg kysse dig Miskow

816 Irmelin Rose Peterson-Berger


1910 e/s »dog«-Concert:

83695 Asali . . .. Rosenfeld

1911 e/s »dog«-Monarch:

083018 * Tannhäuser: Elisabeths Bøn
(opt. i London) Wagner

033131 Profeten: Ah! mon fils! (London?) sunget paa Fransk Meyerbeer

191? d/s »dog«: (Ellen Beck - Saima Neovi - Anders Brems- Terzetten):

7-84005 I Skoven skulde være Gilde (arr. Tofft)

006 Jeg gik mig ud en Sommerdag i (arr. Tofft)

00? Roselil og hendes Moder

00? Vort Modersmaal

NB. a) Pladerne 83203/284 er 17 3/4 cm, de øvrige (undtagen 1911-Udgaven) 25 cm i i Diameter.

b) De med - markerede Plader er medtaget i »Historical Records« (Martucci, Milano 1937).

c) Den i Festskriftet opgivne Plade, »I fjerne Kirketaarne hist« (83651) er ikke indsunget af Ellen Beck.

Medens det med Sikkerhed vides, at Ellen Beck ikke har indspillet andet for »Dansk Fonograf Magasin« end de her opgivne Numre, idet det har været muligt at kontrollere samtlige skandinaviske Optagelser i dette Selskabs originale Protokoller, er det sandsynligt, at endnu ukendte, naaleskaarne Plader kan komme for Dagens Lys. Det har nemlig desværre vist sig, at HMV saa godt som ingen Kendskab har til sine egne tidlige Publicationer, og saavel dette som de følgende Diskografier er derfor udelukkende baseret paa et kompilatorisk Arbejde. Enhver Tilføjelse vil blive modtaget med Taknemmelighed, og der vil blive sørget for at de behørigt kommer til at indgaa i det skandinaviske Katalog over Guldalderens Kunstnere, som er under Udarbejdelse. I Tilknytning hertil kan det være à propos at nævne, at 19 af Ellen Becks Plader (samtlige G. & T.-Publikationer samt »Tannhäuser«-Arien) er medtaget i »Historical Records«. Dette Værk, der udkom i Milano i 1937 gennem et Samarbejde af 15 af de førende internationale Diskofiler, omfatter alle Landes »naaleskaarne« Berømtheder fra Pioneraarene. Iøvrigt findes der ogsaa uden for Skandinavien (Ellen Becks Plader var nemlig meget udbredt hos vore Brødrefolk), saavel i franske, engelske og amerikanske som i italienske og tyske Arkiver og Samlinger grammophile Vidnesbyrd om hendes Sangkunst.

Årgang 19/1944, nr. 07