Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 07 - side 143-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Dansk Tønekitnstnei, Ww-enb~&g

Kontor og Sekretariat: Tlf. Paltv 7576. Hverdage 10-16. Raadhusstrwde 1, L Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangerl (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr, Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Kompon ISt), Thomas Jensen (Dirigent), A4ax Mi Wer (Sanger), Knudåge Riisager (Komponis~), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens W~;ldike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

4andsrelssagfører Eiv. Helst~d, Raadhusstræde 1, København K. Tlf, Central 2270 og Palæ 7576.

Foreningens ordi,~Cre Medlemmer har samme Adgang til Det kgl. Teater's. Forestillinger i Sæsonen 1944-45 som i sidste Sæson.

. Det sædvanlige Legitimationskort til Afstempling ved Billetafhentning faas paa Teatrets Bureau (Ekspedicionsrid Kl. 10-14) mod Forevisning af Medlemskort for 1944.

Adgangskortene til de afsluttende Prøver pa,-t Statsradiofoniens Torsdagskoncerter er afsende fra Sekretariatet den 25. August. Medlemmer, der har rekvireret Kort, men inulig ikke har modtaget det, bedes rette omgaaende Henvendelse til Sekretariatet.

Bextyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tar P, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18

Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Efter Branden i Tivolis Koncertsal, hvorved flere af vore Medlemmer har mistet Partiturer og Stemmernaterialer, har vi haft adskillige Forespørgsler om, hvorledes man skulde forholde sig med Hensyn til eventuel Erstatning. Det kan i denne Anledning oplyses, at Foreningen underhaanden har bragt i Erfaring, at Tivolis Direktion er sindet at erstatte de egentlige Omkostninger ved Fremstillingen af nyt Materiale i Stedet for det ødelagte.

Det tilraades derfor Medlemmer, der mener at have Grund til at søge en saadan Erstatning, snarest at henvende sig direkte til Tivoli herom.

Det uitge. Toztekunsh-terselskab Kontor:

Kronprinsessegade 26 3 , K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weix, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77A, K. Tlf. Palæ 5564.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teatertelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. 1 Tilfælde af Spærretid Kl. 14112-15. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Biiletter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

De af Medlemmerne, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i den kommende Sæson, bedes inden 13. September indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Prøven vil finde Sted i sidste Halvdel af September .