Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 07 - side 141-142

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt-Nielsen

Solisiforeningen af 1921 har afholdt sin aarlige Generalforsamling; det oplystes, at Foreningens Formue er paa 101.000 Kr. - Julius Skrikes Legat tildeltes Sangerinden Ingrid Linck, og ved Lodtrækning fik Pianisten Max Rytter Emil Bangs Mindelegat, Recitatricen Riginar Pel.-rsen Solistforeningens eget Generalforsamlingslegat, mens Sangerinden Maja Bærenizen vandt Martha Hindsbergs Legat. Der er i Aarets Løb udbetalt 6375 Kr. i Understøttelser. I Stedet for Johanne Stockmarr indvalgtes Emil Telmanyi i Bestyrelsen.

Kgl. Operasanger Thyge Tkygesen er af den finske Præsident blevet dekoreret med »Pro Finlandia« af den finske Løveorden.

Kgl. Kapelmusikus Georg Allin af den kendte Musikerslægt er afgaaet ved Døden i en Alder af 76 Aar. Han var indtil for 6 Aar siden janitschar i Kapellet.

Følgende Musikere har modtaget Tildeling af de midlertidige Finanslovsbeløb, for indeværende Finansaar:

Koncertsangerinde Fru Kirsten Aarskov, Domorganist, Komponist Camillo Carlsen, Violinist Lavard Friisholm, Pianistinde Fru Anna Elise Gade, Pianistinde og Violinistinde Frk. Bodil Gjødwad, kgl. Operasangerinde Fru Lilian Wcber Hansen, Koncertsangerinde Frk. Ellen Højsted, Koncertmester Niels Jørgensen, Pianistinde Frk. Margot Keller, Komponist Vilfred Kjær, Koncertsangerinde Frk. Ingrid Linck, Koncertsangerinde Fru Ellen Loéll, Organist Aksel Munk, Komponist Walther Schrøder, Musikpædagog Frk. Else Schultz, kgl. Operasanger Thyge Thygesen, Pianistinde Frk. Vibeke Warlev og Koncertsangerinde Fru Helga Weeke har hver modtaget Kr. 500, Koncertsangerinderne Fru Nora Elé og Hertha Bjørvig har faaet hver Kr. 450, og Komponisten J. Saxtorph-Mikkelsen og Operasanger Erik Westh hver Kr. 400.

Komponisten VilhelffÅ Roxenberg er død næsten 82 Aar gammel. Han var Elev af Julius Bechgaard, desuden paa Konservatoriet af Gade og Hartmann, og i hans Musik mærker man hans Kærlighed til disse romantiske Forbilleder. Foruden hans Sange bør nævnes en uopført Opera »Lorenzaccio« og et Par Balletter, der har været opført paa Det kgl. Teater.

Til Konkurrencen om en Violinistplads i det kgl. Kapel efter William Andersen, meldte sig 36 Ansøgere; Dommerkomiteen valgte Milton Seibæk, der spillede Carl Nielsens Violinkoncert.

Debut: Pianistinden Elvi Henriksen som Solise i Tivolis Koncertsal d. 24. juni, ved en Uropførelse af Sv. S. Sch Ultz' Klaverkoncert.

I Ugen mellem d. 27. August og 3. September afholdtes for 11. Gang den aarligt tilbagevendende Propagandauge for Musik i Hjemmet.

Kapelmester Thoinas Jensen er blevet Lærer i Violoncel ved Det jyske Musikkonservatorium.

Esblerg Byraad har vedtaget at bevilge 10.000 Kr. til »Sydøst-jydsk Koncert Orkester« til Start af et Byorkester i Esbjerg.

Knudåge Riisager arbejder paa en ny Ballet:' »Fugl Føniks« sammen med Balletmester Harald Lander og Svend Johansen.

Johan Bentzon er efter en Konkurrence blevet ansat som Fløjtenist i Statsradiofoniens Orkester.

En ubekræftet Meddelelse fra Italien gaar ud paa, at Beniainino Gigli er død i Rom. Gigli fødtes 1890 i en lille By paa Adriaterhavskysten, hvor hans Fader var Kirkebetjent; hans vokale Evner opdagedes snart i Kirkekoret, som han allerede som Dreng var blevet Medlem af, og da Stemmen var gaaet i Overgang, kom han til Rom, hvor han fik sin Uddannelse. 1 1914 debuterede han paa Operascenen i Byen Rovlgo. Han skabte sig hurtigt et Navn, og i Efterkrigsaarene var han Metropolitans fejrede Stjerne, indtil han forlod den sammen med Toscanini.

Komponisten, Organist Ad. Riis-Magnussen har faaet forøget sin faste aarlige Komponistgage paa Finansloven fra 600 til 900 Kr.

Den franske Komponist jaques Ibert har komponeret en Thrilleropera med Titlen »Lord Walsborys Smykke«. Teksten er af den schweiziske Forfatter William Agnet.

Som et foreløbigt punktum for de geanemgribende ændringer af det jydske musikkonservatoriums undervisningsplan og hele organisation, der er sket i løbet af de sidste semestre, har man nu opnaaet kongelig konfirmation af den fundats, som danner grundlag for, nyordningen. Det jydske Musikkonservatorium, der hidtil har været dets læreres. ejendom, er nu omdannet til en selvejende institution, ledet af en syv mands bestyrelse, hvortil undervisningsministeriet og aarhus byraad udpeger hvert et medlem, og lærerraadet de øvrige fem. Ministeriets repræsentant er kontorchef i undervisningsministeriet K. Paludan-Måller, og byraadets civildommer S. Unmack Larsen. Bestyrelsens øvrige medlemmer er højesteretssagfører Andreas Christensen, organist og kantor Georg Fjelrad, kapelmester Thomas Jensen, koncertsanger Thøger Rasmussen og violinvirtuosen Emil Telmanyi. Den nye bestyrelse holdt fredag sit første møde og konstituerede sig med højesteretssagfører Andreas Christensen som formand og koncertsanger Thøger Rasmussen som næstformand og leder af musikkonservatoriets daglige drift.

Københavns Eolke-Musikskole

afholdt sit aarlige Sommerstævne paa Brøderup Højskole. Stævnet havde 65 Deltagere og blev ualmindelig vellykket. Hovedemnet for Stævnet var »Wienerklassicismen«, og Foredragene om dette Emne blev holdt af cand. mag. Vagn Rekling og Organist Johs. Viggo Pedersen. Pianistinden Tkora Lystrup Andersen og Johs. Viggo Pederjen udførte Klaverdemonstrationerne, mens Sangdemonstrationernes udførtes af Leder af Radioens Pigekor, Fru Lis Jacobsen, Vagn Rehling og Sangpap-dagogen Kristian Riis. Som et Kuriosum kan naevnes, at den samlede Bestyrelse for Københavns Folke-Musikskole (Lis Jacobsen, Vagn Rehling og Kristian Riis) sang de tre Engle i »Skabelsen«. Der blev desuden ved Stævnet holdt en Række Instruktionskursus i Klaver, Sang og Oplæsning, og opført en Operaparodi. Korsangen blev ledsaget af Vagn Rehling, og der blev indstuderet Korværker af bl. a. Hindel og Mozart. Stævnets Deltagere afholdt som Afslutning en Koncert for Egnens Befolkning.

Ogsaa Samfundee Dansk Kirkesang og Danmarks Sanglærerforening har i Aar afholdt deres sædvanlige Sommermøde. Referat i næste Nummer.

Årgang 19/1944, nr. 07