Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 07 - side 140-141

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Koneertlivet

Aalborg

Aalborg By-Orkester, der ogsaa for dette Sommerhalvaar har faaet et kommunalt Tilskud paa 20.000 Kr. og som jo forøvrigt fik Tilskudet fra Kulturfonden. sat op fra 2000 Kr. til 8000 Kr., indledte Grundlovsdag under stor Tilslutning sin Sommervirksomhed i Kildeanlægget. Her og for Østbyens Vedkommende i Østre Anlæg skal der paa Søn- og Helligdage Sommeren

igennem af et udvidet Harmoniorkester paa 25

Mand under jens Schrøders Ledelse gives en

Række Friluftskoncerter. Der lægges ikke Skjul

paa, at Forbilledet for disse Sommerkoncerter er

Fælledparkkoncerterne i København, og ogsaa

Programvalget ligger nær herop ad. Ved den før-

ste Koncert hørtes lutter nordisk, i bedste For-stand populær Musik og den faldt i Publikums Smag. Endvidere har det egentlige By-Orkester i juni-juli givet fire Koncerter, der transmitteredes af Statsradiofonien.

Vintersæsonen 1943-44 sluttede 8. Maj med en offentlig Solist- og Symfonikoncert, hvor kgl. Kammersanger Holger Byrding var Solist og navnlig i Operaafdelingen, hvor man mødte Scenekunstneren, den sikre Behersker af den sceniske Komik, tog Tilhørerne med Storm. By-Orkestret udførte hele to Symfonier: Beethovens Nr. 1, der præsenteredes i sikker musikalsk Form, med noget af det rigtige over sig hvad Fortolkningen af Beethovens Rytme og Temperament angaar, samt Schuberts »ufuldendte«, der virkede ligefrem inspireret og som særligt glædede, naar man tænkte paa Udførelsen af samme Symfoni for blot to Aar siden.

Af sidste Sæsonhalvdels Koncerter skal endvidere nævnes Solist- og Symfonikoncerten 7. Marts, hvor nu afdøde kgl. Kapelmusikus Aage Oxenvad henrykkede Nordjyderne med sin mesterlige Udførelse af Mozarts Klarinetkoncert. Her spillede Orkestret desuden Bachs 3. Brandenburgske Koncert, der lykkedes bedre end man havde turdet vente, men paa den anden Side markerede Grænserne for hvad de nuværende Orkestermedlemmer kan yde, samt Schuberts 5. Symfoni i B- Dur, hvor det i overraskende Grad lykkedes at faa Detaljerne frem.

Endelig gav Aarhus By-Orkester engaggeret af »Lillebror« i Aalborg, en straalende (_~æstekoncert med Thomas jensen som Dirigent og kgl. Kapelmusikus Fritz Dietzmann som Solist i Haydns Violoncelkoncert. Det var en stor Oplevelse og en opløftende Aften - ogsaa fordi man her for Alvor fik Øjnene op for, hvor vidt der kan naas, naar et maalbevidst Arbejde bliver gjort. Og de unge fra Det kongelige Teater har paa Aalborg Teater opført Mozarts Opera »Teaterdirektøren«. Ved fire Opførelser fik Aalborg By-Orkester en lovende Debut som Operakapel.

I samme Tidsrum har yderligere været holdt flere Kirkekoncerter i Aalborg, ligesom kendte »Trækfugle« som Aksel Schiøtz, Einar Nørby og Galina Werschenska har givet Koncerter.

Efter Sæsonafslutningen udsendte By-Orkesterbestyrelsen en elegant Tryksag med Beretning om Aarets Virksomhed. Driftsudgifterne balancerer med 78.650 Kr. Bestyrelsen lægger i Beretningen ikke Skjul paa, at man helst vilde engagere et fast Orkester paa mindst 30 Mand, idet det ikke paa anden Maade vil være muligt at forbedre Koncertkvaliteten -1 væsentlig Grad, men uden effektiv Statsstøtte lader det sig ikke gøre, og man sætter derfor fremdeles sin Lid til det nedsatte undervisningsministerielle Landsdelsorkester-Udvalg.

Aldrig tidligere har der været afholdt saa tpan-ge store Orkesterkoncerter i Aalborg som i det

sidste Aarstid. Den kommende Vintersæson vil, om alt gaar vel, ikke komme til at staa. tilbage.

Planerne er allerede for Alvor ved at tage Form.

Jørgen Drachmann.

Årgang 19/1944, nr. 07