Diskografier II - Johanne Brun

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 08 - side 153-155

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DISKOGRAFIER II - JOHANNE BRUN

Af Knud Hegermann - Lindencrone

For at fortsætte i alfabetisk Orden, skal vi dennegang beskæftige os med kgl. Kammersangerinde Johanne Brun, hvis 70-Aarsdag blev rundet den 23. August. Ligesom Ellen Beck var vor Koncerttribunes første klassiske Repræsentant paa »The Gramophone and Typewriter Ltd.«-Selskabets Spindeside, var Johanne Brun den første fra vor Opera. Deres Pladers Løbenumre ligger umiddelbart op ad hinanden, og ogsaa flere af Johanne Bruns 1903-Optagelser mangler i selv de største Samlinger. Navnlig maa det beklages, at hendes »Siegfried«-Plade endnu ikke er kendt i fejlfri Stand, idet hun netop det samme Aar créerede Brünnhilde ved den første danske Scenefremførelse.

Det følgende Aar blev Johanne Brun indfanget af »Dansk Fonograf Magasin«, og indviede her den sorte, haardtstøbte 100800-Serie (der fandtes tidligere en gul Voksvalse-Serie med de samme Løbenumre) med hele 11 Optagelser. Disse staar ogsaa sammen med Ellen Becks og findes ligeledes i baade den normale og middelstore Diameter. Endnu en Indspilning fandt Sted i Begyndelsen af 1905 sammen med hendes

Mand, Frederik Brun, og blandt de faa Optagelser, der findes af den berømte Tenor, er dette den, der yder ham mest Retfærdighed. Saa sent som i 1917 figurerede 10 af Johanne Bruns il Solo-Optagelser (og alle Ellen Becks) i Selskabets Hovedkatalog, og Valsernes relative Sjældenhed maa derfor sikkert tilskrives de Opkøb til Skosværte-Omsmeltning som fandt Sted under den forrige Verdenskrig. Da der betaltes op til Kr. 8 for en stor Valse (der i Indkøb kun kostede 5), blev mange fristet til at afhænde deres Samlinger, og adskillige Rariteter er paa denne Maade gaaet til Grunde. I Modsætning til, hvad der gjaldt for de fleste D.F.M.-Kunstnere, udkom Johanne Bruns Valser ikke i den sædvanlige »re-recordede« Pathéplade-Udgave.

I 1905 vendte hun tilbage til G. & T.'s nok saa praktiske Teknik, men i hvis Katalog nu juvelarien var alt, hvad der var tilbage af det oprindelige 1903-Sæt. Men heller ikke hendes 1905-»batch« skulde sætte varigt Præg hos Selskabet, og allerede i Efteraaret 1906 ledte man forgæves efter saavel Norma og Aida som de teaterhistorisk interessante Duetter med Frederik Brun.

Hartmanns Vuggevise var ene tilbage - i Selskab med Juvelarien!

Hvorvidt man skal ansætte Johanne Bruns Fonograf-Indsyngninger for Electra og Edison til 1907, er vanskeligt at sige paa Grund af manglende Bevismateriale, men det er rimeligt at placere dem inden hendes »pre-dog«-Plader. For Lyrophon's Vedkommende gør det samme sig gældende, men ogsaa her maa det antages, at de er indspillet inden Sangerinden vendt tilbage til H.M.V. Dette skete i Løbet af 1908, men udover en Gentagelse af »Norma«, resulterede Gensynet kun i det navnlig for Herold flatterende Troubadour-Miserere. Til Gengæld blev det Johanne Brun, der brillerede i Nilscenen, som udkom det følgende Aar. Helt op til vore Dage fandtes disse to Duetter i deres couplede Form (V. 117) i H.M.V.'s Hovedkatalog som de eneste - og næppe helt fyldestgørende - Vidnesbyrd om hendes Sangkunst.

Hvor mærkeligt det end lyder, blev Johanne Brun endnu engang den, der skulde starte den klassiske Spindeside for et Grammofonselskab. Da Odeon i 1911 kom hertil, gentog hun saaledes i 116000-Serien flere af sine Sukcesindspildninger, og rakte den ny Tid Haanden ved, bl. a. at forevige sit Sammenspil med den unge Niels Hansen i »Aïda«-Duetten og i en tredie, maaske lidt ubegrundet, Gentagelse af Misereret. Af størst teaterhistorisk Værdi er dog den i 1914 indspillede »Tristan«-Plade, idet Johanne Brun créerede Isolde paa Det kgl. Teater samme Aar. Denne Rade blev straks inddraget, og er kun kendt i faa Eksemplarer. Iøvrigt er dens Betydning blevet mindre efter den elektrisk indspillede »Liebestod«s Fremkomst i 1937. De øvrige Odeon-Plader forblev derimod i Kataloget lige til Selskabet i 1925-26 overgik til den elektriske Indspilningsteknik.

Efter en lang Pause deltog Johanne Brun i 1936-37 i de Optagelser, som de første danske Fremstillere af de wagnerske Musikdramaer indspillede hos H.M.V., paa Foranledning af Berlingske Tidende's Lytterblad, »Radiolytteren«. Foruden Johanne Brun deltog ogsaa Dagny Grunert, Ida Møller, Jonna Neiiendam, Ingeborg Nørregaard-Hansen, Lars Knudsen, Albert Høeberg, Carl Madsen og Max Müller, medens Christian Christiansen accompagnerede paa Steinway-Flyglet. Denne »batch« talte 7 d/s DB-Plader, og blev kun fremstillet i 50 Subskriptionssæt. Yderlige var der reserveret et Sæt til hver af de medvirkende Kunstnere, samt til Bayreuths Arkiv, Nationalmusæet, Teatermusæet, kgl. Kammersanger Lauritz Melchior og hans kgl. Højhed Kronprins Frederik. Skønt Subskriptionen behørigt blev aabnet i Danmark, gik den største Del af Sættene til Samlere og Arkiver i England og U.S.A.

1903 G. & T., hævet Etiket

83123 - Faust: Juvelarien -- Gounod
124 - Siegfried: Evig var jeg -- Wagner
125 - Le carnaval de Venise -- Benedict
126 - Troubadouren: Arie -- Verdi
127 - Don Juan: Brev-Arien -- Mozart
151 Mignon: Polonaisen -- Thomas

1904 Dansk Fonograf Magasin:

100800 Faust: Juvelarien -- Gounod
801 Mignon: Polonaisen -- Thomas
802 Tannhäuser: Hallearien -- Wagner
803 Elverhøj: Nu Løvsalen skygger -- Kuhlau
804 Le carnaval de Venise -- Benedict
805 Drot og Marsk: Aases Sang -- Heise
806 Drot og Marsk: Aases Bøn -- Heise

807 Troubadouren: Leonores Arie,Akt. 4 -- Verdi
808 Troubadouren: Havearien -- Verdi
809 Faust: Siebels Sang -- Gounod
810 Robert af Normandiet: Naadearien -- Meyerbeer

1905 - do.

100613 Liden Kirsten: Tavlebordsduetten(med Frederik Brun) -- Heise


G. & T.:

83520 - Norma: Cavadnen -- Bellini
539 - Vuggevise -- Hartmann
562 - Aida: Arie (Nilarien?) -- Verdi
84050 - Carmen: Duet (med Frederik Brun) -- Bizet
052 - Troubadouren: Miserere (med Frederik Brun) -- Verdi
057 - Aïda: Slutningsduetten (med Frederik Brun) -- Verdi

1907? Electra (Fonografvalser):

2006 Aften paa Loggiaen -- Heise
07 Vuggeang -- Hartmann
10 Der staar et Slot i Veterled -- Weyse

Edison (Fonografvalser):
15762 Barberen: Cavatinen -- Rossini
763 Norma: Casta Diva Bellini

d/s Lyrophong guld/sort:
DM.124 Barberen i Sevilla: Rosinas Arie -- Rossini
25 Romeo og Julie: Valsearien -- Gounod
28 Der staar et Slot i Vesterled -- Weyse

1908 e/s »pre-dog«:
83634 - Norma: Casta Diva -- Bellini
84089 - Troubadouren: Miserere (med Herold) -- Verdi

1909 - do.

84278 . Aïda: Brudstykke af Nilscenen (med Herold) -- Verdi


1911 d/s brun Odeon:

116000 Mignon: Polonaisen (coupled: 116001) . -- Thomas
001 Don juan: Arie, Akt. 4 -- Mozart
002 Mignon: Svaleduetten (med Høeberg) coupled: 116007 -- Thomas
003-004 Aïda: Slutningsduetten i. og 2. Del (med Niels Hansen) -- Verdi
007 Hoffmanns Eventyr: Det er en Kærlighed (med Poul Hansen) coupled: 116002 -- Offenbach
008 Troubadouren: Miserere (med Niels Hansen) coupled med Duet af »Butterfly« mellem Tenna Frederiksen og Niels Hansen -- Verdi

1914 - do --

1160? Tristan og Isolde: Liebestod -- Wagner


191? d/s blaa Odeon:

144009 Lær mig Nattens Stjerne (coupled: 144011 og med Duet mellem Ida Nielsen og Johs. Herskind) -- Hartmann
011 Birken -- Johan Svendsen

1937 H.M.V. (Subskriptions-Serie, opt. i 1936/37). Acc.: Christian Christiansen:

DB.5206 Vokal-Signatur af samtlige Kunstnere Rhinguldet: Riesernes Ankomst (1. Del) med Dagny Grunert, Alb. Høeberg og Max Müller -- Wagner
DB.5207 Rhinguldet: Rieserne bortfører Freja (2. Del) med Høeberg og Max Mkiler -- Wagner
DB.5208 Ragnarok: Spydseden -- Wagner
DB.5209 Ragnarok: , Walttaute opsøger Brünnhilde (1. Del) med Jonna Neiiendam -- Wagner
DB.5211 Tristan og Isolde: Isolde sender Kurwenal med Bud til Tristan (Mm K Øeberg) -- Wagner
DB.5212 Tristan og Isolde: Liebestod -- Wagner

NB.
a) Med Undtagelse af Odeons 116000-Serie (27 cm) og Wagner-Sættet: (30 m)
er alle Johanne Bruns Plader 25 cm i Diameter.

b) De med - markerede Plader er medtaget i »Historical Records«. -

c) Af Rhinguldet og »Liebestod» findes Prøveeksemplarer fra samtidige, men af Kunstnerne kasserede, - Optagelser.

Ligesom for Ellen Becks Vedkommende maa det understreges, at dette kun er et Forsøg paa at give en komplet Fortegnelse, og at der kan opdukke saavel ukendte Valser (Electra og Edison) som Plader. Enhver Meddelelse om saadanne Optagelsers Eksistens, eller dokumenteret Begrundelse for at de har været publiceret, vil blive modtaget med Taknemmelighed og behørigt indregistreret paa rette Sted.