Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 08 - side 165-168

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Dansk -Tonekunstner

Kontor og Sekretarial:

7'll. Palæ 7,570. Hverdage 10-16.

Raadhu,r-rtra,de 1, L Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh

(Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Fi,euler.

Repræ,fentantskab.-

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emiliu.r Bangerl (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Brwin (Musik~orfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Bii-ger 1Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrunzentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mliller (Sanger), Knudåge Riisager (Kom.ponist), Godtfr. Skjerne (Alusikforfatter), Mogens W~Vike (Organist).

Sekret,vr og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadkusstræde I.. København K. Tlf. Cenli-al 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Poi-enbig Besl Yi-e Lre:

Knudåge Riisager (Forinand), N. 0. Raa-rted (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tar P, Vagn Holinboe.

Konlor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Pal,~e 5405. Postgirokonto Ni-. 3252.

Juridisk Konsulent:

Landsretisagfører Garl Ricard, Norregade IR. Henvendelse kan dog kun ske efter ~forudgaaende Aftale med Foreningen,~ Kontor,

Som tidligere meddelt, staar Helioprintappararet til fotografisk Mangfoldiggørelse af Partiturer og Stemmematerialer til Raadighed for Foreningens Medlemmer.

Efter Overenskomst med »Der Unge Tonekunstnerselskab« betjenes Apparatet af dette Selskab, saaledes at Indlevering finder Sted paa Selskabets Kontor, Kronprinsessegade 26"". Arbejdet vil til enhver Tid blive beregnet efter de laveste Fremstillingspriser. Der kan ogsaa fremstilles almindelige Lyskopier, som er særligt egnede til Stemmemangfoldiggørelser og væsentligt billigere, end egentlige fotografiske Kopier.

Lad »Det Unge Tonekunstnerselskab«s Kontor give et Tilbud! Branden i »Tivoli« har vist, ar det er klogt at have Partiturkopier, og det kan ikke gøres billigere end ved Hjælp af Foreningens eget Apparat.

Det, #~rnge Tøjtekn,-nstnerselskab Kontor.. Kronprinsessegade 26`1, K. Tlf. Byen 726. Kontoråd 11- 15.

Formand:

Flemming Wleis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Til. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhaminer, St. Kongensgade 77 A, K. Tlf. Pahe 5564.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. Po-rtkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teater Wefon:

Byen 726, Forertillingsdagen Kl. 16-16,20. 1 Tilfælde af Spærretid Kl. 1411~»,-15. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut ined egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og inaa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

Unge Tonekunstpieres Orkester

Mandag d. 16. Okt. Kl. 9 afholdes hos Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77 A, Konkur

rence om enkelte ledige Violinist- og i Bratsch

plads i Orkestret. Deltagelse i Konkurrencen bedes meddelt Kontoret (Byen 726 mellem il og 14) senest Torsdag den 12. Oktober.

lste Ung Aften

afholdes Onsdag den 25. Oktober Kl. 191/2 i

Hornung & Møllers-Sal.

Program:

j. M. Leclair: Triosonate D-Durfor Violin, Violoncel og Klaver.

Gunner-Sigerstrøm, jarl Hansen, Ebba Hansen.

Caldara: Come reggio dei sol.

Händel: »Es blaut die Nacht« af Oratoriet »Ju-

lius Cæsar«. Frode Madsen.

Beethoven: 32 Variationer c-moll for Klaver.

Harald Krebs.

Schubert: Am Meer. An Silvia.

Brahms: Auf dem Kirchhofe. Sonntag.

Frode Madsen. Mozart: Trio G-Dur for Violin, Violoncel og Klaver.

Gunner Sigerstrøm, Jarl Hansen, Ebba I-lansen. Akkom Pagnement: Hans Hammer.

Medlemskort giver Adgang.

Ekstraordinfer Geveralførsanding

Aar 1944 den 22. August Kl. 16.30 afholdtes ekstraordinær Generalforsamling i det ved Odd Fellowpalæets store Sal beliggende Restaurationslokale med

Dagsorden:

Forslag fra Bestyrelsen om Ændring af Lovenes § 6 saaledes:

»Kontingentet er Kr. 20 aarligt og opkræves

forud enten samlet eller om ønskes i to Rater,

nemlig i. September og 1. januar. Opkræv-

ningsgebyret, der bortfalder ved egen Indbe-

taling inden n2evnte Terminer, betales af Med-

lem merne.«

I Overensstemmelse med Lovenes § 13 fungerede Selskabets juridiske Konsulent, Landsretssagfører Eiv. Helsted, som Dirigent og konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed.

Formanden, Komponisten Flemming Weis, motiverede Bestyrelsens Forslag og henviste til, at det af Hensyn til Foreningens Økonomi var paakrævet at forhøje Medlemsbidraget, saafremt man fortsat skulde kunne bestride Udgivelsen af Dansk Musiktidsskrift paa passende Maade og f oranstalte en Koncertsæson, der var forsvarlig. Selvom man haabede paa økonomisk Støtte f ra

det Offentlige til de særlige Koncerter, som det var Hensigten at arrangere til Foraaret i Forbindelse med Foreningens 25 Aars Jubil2eurn, vilde det være nødvendigt, at ogsaa Foreningen selv viste sig villig til at beere en Del af den økonomiske Byrde.

Magister Gunnar Heerup ønskede at gentage nogle af de af ham paa tidligere Generalforsamlinger fremsatte Synspunkter. Ha.n vilde gerne støtte en Kontingentforhøjelse, hvis Udgifterne til Dansk Musiktidsskrift blev nedsat til et rimeligt Niveau. I denne Forbindelse kritiserede han, at Bladet blev tilbudt andre Foreningers Medlemmer til en væsentlig billigere Pris end den, som Foreningen selv maatte betale, og foreslog, at man stemte imod Bestyrelsens Forslag, saa længe den ikke kunde. garantere en væsentlig Nedsættelse af Udgifterne til Bladet.

Komponisten Flemming Weis fremhævede, at det Budget, man i sin Tid havde lagt for Udgivelsen af Dansk Musiktidsskrift i dets ændrede Skikkelse, vel var blevet fraveget, men at dette skyldtes uforudselige Stigninger i Trykog Papirpriserne. Bestyrelsen havde vedtaget at gennemføre forskellige Besparelser, som vilde bringe Foreningens Udgift til Bladet ned paa et mere overkommeligt Niveau.

Salgschef Martin Jarvad redegjorde for det Abonnement paa Bladet, som man havde tilbudt Medlemmerne af Akademisk Orkester og Kor.

Violinist Rich. Dahl. Eriksen slog til Lyd for, at et saa vigtigt Spørgsmaal som en Kontingentforhøjelse skulde afgøres ved en Urafstemning.

' Dr. techn. Arne Brieghel-Mdller anbefalede Bestyrelsens Forslag, da. det var aabenbart, at en Kontingentforhøjelse var nødvendig.

Magister Gunnar Heerup mente, at de Besparelser, som Bestyrelsen havde til Hensigt at gennemføre, maarte være tilstrækkelige for den kommende Sæson, og hævdede, at Foreningens Midler burde anvendes til at give flere Koncerter for, saaledes at der kunde gives et virkeligt Billede af Tidens Musik af saavel inden- som udenlandsk Oprindelse, hvilket ikke havde været Tilfældet i de senere Aar.

Komponisten Finn Høffding anbefalede Bestyrelsens Forslag og frernhævede søerligt, at Foreningens Regnskaber for de senere Aar viste, at

-en Kontingentforhøjelse vilde have været berettiget paa et langt tidligere Tidspunkt, men at man havde undgaaee den ved at tage op ,tf Foreningens Kapital. Han tilbageviste Heeriips Kritik af Foreningens Koncerter.

Komponisten Flemming Weis tilbageviste ligeledes Heerups Kritik af Koncerterne og pegede paa, at det under de herskende Forhold var ugørligt at fremføre udenlandske Værker i det sædvanlige Omfang,

Magister Gunnar Heerup henstillede, at man havde sin Opmærksomhed henledt paa, om de forskellige koncerterende Kammermusikensembler fremførte Nyhed~er, som det var værd at faa dem til at gentage ve,d Foreningens'Koncerter.

Komponisten Knudåge Riisager syntes, at man maatte anerkende det Arbejde, Bestyrelsen udførte, og at man derfor, da bestyrelsen aabenbart var ude for økonomiske Vanskeligheder, burde imødekomme dens Forslag.

Organist jens Bjerre henstillede, om man ikke kunde nøjes med en Forhøjelse af Kontingentet til 18 Kr.

Magister Gunnar Heerup henstillede til Bestyrelsen at overveje, om det ikke vilde være muligt at gennemføre en Kontingentreduktioa I for Musikstuderende. Han var klar over, at en saadan ikke kunde finde Sted paa denne Generalforsamling, men bad Bestyrelsen overveje Udfindelsen af brugbare Retningslinier.

Da ingen yderligere ønskede Ordet foretoges Afstemning med det Resultat, at Bestyrelsens Forslag vedtoges med talrige Stemmer mod 3.

Generalforsamlinzen hævet Kl. 17.25.

Eksfi,-aoi-dimel* Genei-alfoi,-sainlintl

Aar 1944 den 11. September Kl. 16.30 afholdtes ekstraordinær Generalforsamling i det ved Odd Fellowpalæets store Sal beliggende Restaurationslokale med

Fornyet Behandling af det paa den ekstraordinære Generalforsamling den 22. August 1944 vedtagne saalydende Forslag til ændret Affattelse af Lovenes § 6:

»Kontingentet er Kr. 20 aarfigt og opkræves forud enten samlet eller om ønskes i to Rater, nemlig i. September og i. Januar. Opkrævningsgebyret, der bortfalder ved egen Indbetaling I nden nævnte Terminer, betales af Medlemmerne.«

I Overensstemmelse med Lovenes § 13 fungerede Selskabets juridiske Konsulent, Landsretssagfører Eiv. Helsted som Dirigent og konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed.

Da ingen ønskede Ordet, foretoges Afstemning med det Resultat, at Forslaget vedtoges endeligt med samtlige tilstedeværende Stemmer.

Generalforsamlingen hævet Kl. 16.45.