Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 08 - side 164-165

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet ved _Johanne Brandt- Nielsen

Det dygtige Amatørorkester, K.F.U.M.s Orkester kunde den 28. August fejre sit 40-Aars jubilæum; det blev stiftet paa Initiativ af Brødrene Johan og Fridolf Lundberg og ledes nu af Ernst Hansen.

Den tidligere Operasangerinde Agnes Wiener fyldte 70 Aar den 25. August.

Sangpædagogen, fhv. Operasanger Otto Høy fyldte den 16. September 75 Aar; han debuterede i sin Tid paa Det kgl. Teater som Bajadser.

Operasangerinde Lilian Weber Hansen har faaet kgl. Kammersanger Helge Nissens Mindelegat for 1944.

Sekretæren ved det kgl. danske Musikkonservatorium, Frk. Ebba Holten, kunde den i. September fejre sit 25-Aars Jubilæum.

En Uropførelse fandt Sted i Tivoli den 29. August; det var en Fløjtekoncert af Komponisten Niels Viggo Bentzon, som blev spillet af Fætteren Johan Bentzon.

Københavns Klokkespillerlaug, hvis Medlemmer kan tælles paa den ene Haand, er blevet udvidet med endnu et Medlem, idet Organist Carl Enål Hansen er blevet eksamineret og erklæret for bestaaet.

Professor, Dr. phil. Erik Abrakan2sen, der var sygemeldt hele sidste Semester, er nu fuldt restitueret og har genoptaget sin. Undervisning paa Universitetet.

I en Artikel i Aalborg Amtstidende slaas der til Lyd for, at det Beløb, der er afsat til Beskæf - tigelse af arbejdsløse Musikere i Aalborg, direkte kommer Byorkesterarbejdet til Gode, idet det for Størstedelen alligevel er de samme Musikere som faar Pengene.

Den finsk fødte Sangerinde Sophie Bonnevie, Bergen, er død. Sammen med sin Søster havde hun været med til at grundlægge den finske Opera, hvor hun virkede, indtil hun blev gift i Norge, hvor hun fandt en Virksomhed som Koncertsangerinde, Musikpædagog og Kordirigent. Hun blev 91 Aar gammel.

Silkeborg Koncertorkester, der i Oktober lægger ud med den første af Sæsonens 3 Koncerter, har afholdt sin aarlige Generalforsamling under

Forsæde af Formanden, Redaktionssekretær Mor-

tensen. Man kom især ind paa en Drøftelse af,

hvi ' Iken Lod der skuldeblive dette som ogsaa an-

dre eksisterende Orkestre i Horsens, Vejle, Varde-

Esbjerg til Del, i det Tilfælde, de planlagte

Landsdelsorkestre træder ud i Livet. Formanden

fandt det forkert, at Landsdelsorkesterudvalg~t

,ikke havde Opmærksomheden mere henvendt paa

de eksisterende Orkestre, men henholdt sig iøv-

rigt til en Udtalelse af Kontorchef Paludan-Mdl-

ler, Undervisningsministeriet, hvori denne havde

fremsat Haab om, at de eksisterende Orkestre

kunde bibeholde deres hidtidige, beskedne Til-

skud.

To unge Musikere har taget Magisterkonferens i Musikvidenskab, Komponisten, Organist Bjørn Hjelmborg og Dirigenten, Organist Niels Møller. Opgaverne, der stilledes Bjørn Hjelmborg, var: L Instrumentalmusikkens Udvikling før 1600. 2. Kirkekantaten i Tyskland indtil Bach (incl.). 3. (lo-Timers) Der ønskes en Redegørelse for den formale Opbygning og den dramatiske Karakteristik i i. Akt af Carl Nielsens Maskarade. Speciale: Forholdet mellem Arie og Recitativ hos Cavalli, med særligt Henblik paa »Erismene«. Forelæsning: Klassisk og romantisk Klavermusik, belyst gennem en Jævnførelse af Former, Stil, Klang og Teknik. Niels Møllers Opgaver hed: i. Oratoriet før Händel. 2. Musikken i Frankrig i 11.-13. Aarh. 3. (lo Timers) Der ønskes en -Oversigt over Modulationsmidler, benyttet i Schuberts »Winterreise«; endvidere ønskes en Redegørelse for Benyttelsen i nævnte Værk af Modulation i det musikalske Udtryks Tjeneste. Speciale: Der ønskes en Redegørelse for almindelig Kompositionsteknik og specielle satstekniske Problemer i de liedformede Korsatser med kirkelig Tekst i det kgl. Kantoris Stemmebøger (GI. kgl. Samling 1872). Forelæsning: Reformideer inden for Operaen i 18.-19. Aarh.

Debut: Kenneth Schoer som Dirigent, den 31. August.