Nye noder

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 08 - side 160-161

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Nye Noder

Ifil dervisnin gslil etsik

I en Tid, hvor det er vanskeligt at faa fat i udenlandsk Nodestof til Undervisning, er det rart, at der paa de hjemlige Musikforlag udgives nye Hefter til dette Brug.

Paa Skandinavisk Musikforlag er udkommet »6 smaa Klaverstykker for Begyndere« af Beate Novi, som jo før har vist at kunne forene det pædagogiske Krav med det musikalske. De foreliggende Smaastykker er baade iørefaldende og teknisk godt tilrettelagt for Nybegyndere, der, hvad enten det gælder Børn eller Voksne, sikkert vil have Glæde af dem.

I samme Serie: Del lette Bibliotek er kommet »4 Smaastykker« af Carl Schnedler-Meyer. Stykkernes Titler: De første Skridt - Vuggesang - Køreturen - Eventyr - dækker fuldstændig Indholdet, der i sin lidt salonmæssige Art er anvendeligt til visse Elever.

Georg Lebels »2 Sonatiner« er straks en helt anden Stil. Øjensynligt et Forsøg paa at lave noget moderne, men hvor gammelkendte musikalske Vendinger stadig stikker Hovedet frem, hvad der dog ikke forhindrer, at de to Sonatiner med Udbytte kan spilles af Elever, der har faaet Undervisning et til to Aar.

Skønt Irene Osianders »Lille Suite«, op. 29, er tilegnet en 12 Aars Pige, maa man ikke lade sig narre til at tro, at Suiten kan anvendes som Undervisningsmateriale til Børn. Grebene er navnlig for første Sats Vedkommende saa store (en over en Decim) og vanskelige, at Børnehænder umuligt kan klare det, hvilket er saa meget mere beklageligt, som Suitens musikalske Indhold med sine fremmedartede Klange og Rytmer vilde være meget -brugbar indenfor Børneundervisningen, hvor vi nu, da Bela Bartoks Kompositioner ikke er til at fremskaffe, mangler Musik i denne Genre.

Man kunde ønske, at Rick. H. førgensen, hvis

tidligere Transskriptioner af Børne- og Fædre-

landssange har været til stor Nytte indenfor Un-

dervisningen, vilde ha' foretaget et mere skøn-

somt Udvalg af Schuberts Kompositioner til sit

hos Engstrøm og Sødring udkomne Hefte »Schu-

bert for alle«. Man kan saaledes ikke se nogen

rimelig Grund til at udsende Impromptu i As Dur

paa den her foreliggende Maade. Saa maa Ele-

verne hellere vente, til de er i Stand til at spille

Originalen. Endvidere er Harmonierne ikke saa

velvalgte som i Ru-h. H. Jørgensens tidligere Ar-

rangementer, og man skulde mene, at Opgaven

at forenkle Schuberts Kompositioner, selv om

det er vanskeligt, skulde kunne løses paa en mere

tilfredsstillende Maade. Else Printz.

Ai-titiltil Arnholtx og Finn ViderØ:

Bt Kellig-Tre-Kongers Spil

I Lighed med det i Fjor udsendte »Julespil« har Arthur Arnholtz udsendt et »Hellig-Tre Kongers Spil« med gamle Sange af Finn Viderø, beregnet paa Opførelse i Skoler, Ungdomsforeninger o. lign. Spillet giver Mulighed for en Opførelse enten af unge Mennesker, der kan illudere som voksne eller af Børn, og Melodierne er saaledes udsat, at de fire Sange, som er indflettet i Handlingen, alle kan udføres af Børnekor, eller to af blandet Kor og to af Børnekor.

Teksten gengiver levende Mødet mellem de hellige tre Konger og Jesusbarnet og stiller ikke store Fordringer til de udførende. Udført i en stiliseret Ramme og med dertil svarende enkle hvide Kjortler, vil Spillet ikke undlade at skabe en smuk Stemning. Denne vil yderligere forhøjes gennem de smukke gamle Melodier, som Finn Viderø har tilrettelagt, og som stammer fra det 16. og 17. Aarhundrede.

For de Skoler, som i Forvejen opfører saadanne Julespil, er der her en Lejlighed til en Fornyelse, og de, der endnu ikke har prøvet det, kan det anbefales at tage Opgaven op, - det lønner sig. Det er en overkommelig Opgave, der interesserer baade de medvirkende og Tilhørerne. Poul Herneth.