Sommerens musikstævner

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 08 - side 162-164

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Sommerens Musik.stævner

Daninarks Sanglærerforening

i Samarbej de med Foreningen f or Sanglærere ved Gynmasleskolerne og med Musikpædagogisk F,orening har afholdt de planlagte 5 Musikdage paa Kerteminde Folkehøjskole. i Dagene 31. juli -4. August.

Musikstævnet fik et overordentlig vellykket Forløb, veltilrettelagt som det var fra de respektive Bestyrelsers Side og begunstiget af det skønneste Sominervejr, der gjorde det til en Oplevelse for nogle Dage at være Gæst paa en af Landets smukkest beliggende Skoler.

Om Morgenen samledes man til Fællessang under Oluf Rings Ledelse, hvorefter man spredtes til Arbejdet i de forskellige Studiekredse: Stemmedannelse (Koncertsangerinde Agnete Zacharias), Sang med større Børn (Sangkonsulent, Magister Rudolf Grytter), Sangbogens Brug i de andre Fag (Overlærer Erling Brahm), Folkeviser (Dr. phil. Arthur Arnholtz og Adjunkt Karl Clausen), Kordirektion (Karl Clausen), Violinpædagogik (Musikpædagog Gerda v. Bdlow), Klaverpædagogik (Musikpædagog Else Printz), Kammermusik (cand. mag. Povl Fledelius). Herefter var der Foredrag. Professor Carsten Høeg talte overinaade interessant og levende om Kirke- og Folkesang i det moderne Grækenland, Dr. Arnholtz paa sin gedigne Maade om Folkevisen (det vilde være i høj Grad ønskeligt om dette Foredrag blev trykt!). I Stedet for Prof. Vilh. Grønbech, der sendte Afbud, talte Forstander Ejnar Skovrup (Henrik Steffens).

Om Eftermiddagen blev der arbejdet i Koret og Orkesteret under Ledelse af Organist Senstius og Magister Karl Bak, og talrige mindre Kor, Kammermusikensembler og Solister benyttede ledige Stunder til Øvelse rundt i Skolens Lokaler. Det var derfor let at fylde tre Aftener med Musik. Først en saakaldt Improviseret Aften med Optræden af Kursusdeltagere og andre (Gerda v. Bålow, Grete Ankjær, M:Irgot Keller, Erik Messell, Kn. Aa. Larsen m. fl.). Stærkest Indtryk gjorde vist paa de fleste et Landsbykor fra Oure, ledet af Korets Stifter og tidligere Dirigent Erling Brahm.

En anden Aften var helliget Folkevisen. Her blev givet Prøver Paa Typer af Folkeviser i forskelligartede Bearbejdelser. En interessant og smuk Aften.

Fredag den 4. August sluttede Mødet med en stor Koncert, hvortil ogsaa ikke Deltagere i Mødet havde Adgang. For en lydhør Forsamling i den fyldte Gymnastiksal opførtes

Kai Senstius: Ouverture for 4-hændigt Klaver

og Strygere, Op. 21 (Folke- og Skolemusik 1938, Hefte 2).

Walter Zacharias: Nocturne for blandet Kor

og Orkester, Op. 20. - Teksten efter Græsk

ved Karen Blixen (Skandinavisk Musikforlag).

Svend-Ove Møller: Ridderen i Ormeham,

Folkevisekantate for Soli, blandet Kor og Stry-

georkester, Op. 41 (Skandinavisk Musikforlag).

Mozart: Klaverkoncert d-moll (2. Sats). So

lise: Judith Dupont Ahrendtsen.

2 Folkeviser a cappella: Den forladte (3 st. bl. Kor ved Arthur Arnholtz). Kavalerdansen (4 st. bl. Kor ved Karl Clausen).

Haydn: Lofidon-Symf Oni, B-dur.

Hovedinteresse n samlede sig naturligt om de to moderne Korværker. Her skal ikke gives en Anmeldelse af disse*) ; men den Iver, hvormed de medvirkende gik op i Arbejdet var et tydeligt Vidnesbyrd om Ønskeligheden af, at man ogsaa ved kommende Kursus forsøger at indstudere moderne danske Værker. Trods den korte Tid og de moderne Vanskeligheder, naaedes der et ab

Levende Murik 1944, Nr- 3: I're værdifulde Manuskriptarbejder for Kor og Orkerter av Kari Clausen.

solut smukt Resultat. Æren herfor maa især tilskrives Organist Senstius' erfarne og rolige Ledelse.

Langt den største Del af Mødets over 200 Deltagere var Medlemmer af Danmarks Sanglærerforening, Folk, der i det daglige ofte kan have Grund til i musikalsk Henseende at føle sig lidt ensomt anbragt ud over Landet. Især for dem har disse Kursus deres store Værdi, men ogsaa for andre, der maaske bor nærmere ved Brændpunkterne og Fornyelsens Kilder, er det rart at møde Fagfæller og hente Inspiration og friske Impulser ved fornøjeligt Samvær. Ikke mindst for den efterhaanden store Kreds af Stamgæster har denne Side af Mødet Værdi. Det var derfor en god Idé, at Bestyrelsen havde forlænget Kursuset fra 4 til 5 Dage og samtidig givet bedre Tid til det fri Samvær, 'til Hvile, Bade- og Spadsereture i de dejlige Omgivelser.

Ejnar Boesen.

Samfundet ~q Dansk Kirkeårang~4

afholdt i Aar sit Sommermøde i Dagene 31. Juli--4. August paa Grundtvigs Højskole i Frederiksborg. Der var 191 Deltagere, hvilket maa siges g v-2ere mange i Betragtning af de vanskelige Trafikforhold. Da Formanden, Magister Mogens W,51dike, for Tiden er paa Rejse i Udlandet, blev Mødet ledet af Næstformanden, Provst Johs. Schepelern. I sin Velkomsttale udtalte Provst Schepelern, at dette Møde kunde nærmest betragtes som et »Kurophold«, et »Renselsesbad«, da man til daglig færdes blandt saa megen daarlig Kirkemusik, at det er forfriskende og styrkende at være Deltager i et saa,dant Møde, hvor man samles med Kolleger og Venner til Drøftelse og Deltagelse i den kvalitative danske Kirkesangs Tjeneste. Provsten betonede, at det som sædvanligt blev et Møde, hvor der skulde arbejdes det meste af Tiden, hvor hver enkelt Deltager saa vidt muligt skulde være ydende, og det skal indrømmes, at ret lang Tid ad Gangen fik Mødets Deltagere ikke Lov til at nyde den bagende Sol, der kastede sin Glans over de fem Dage. Snart var der Korprøve med Organist Arne Bertelsen, snart gregoriansk Sang ved Pastor Gunnar Pedersen, snart Studiekredse for Præster og Organister med henholdsvis Pastor Mogens Buch og Orgelbygger Poul-Gerhard Andersen som Ledere, og endelig var der Salmegennemgangen, det centrale i »Dansk Kirkesang«s Arbejde, hvor Salmerne blev gennemgaaet tekstligt og musikalsk af Pastor Harald Vilstrup og Dr. phil. Jens Peter Larsen. Den daglige Morgen- og Aftensang blev ledet af Provst Schepelern og Jens Peter Larsen.

Hver Dag samledes man om et større Arrangement, enten Koncert, Gudstjeneste eller Foredrag. Om Tirsdagen var der Koncert i Frederiksborg Slotskirke, hvor Organist, mag. art. Finn Viderø spillede gamle spanske, nederlandske og franske Værker paa. det historiske Compenius Orgel, saa klangligt enestaaende og saa ædel-virtuost, at den 3-400- aarige Musik i dette sit rette Element formaaede at give den store, andægtigt lyttende Forsamling et Begreb om Middelalderens Musik samtidig med en stor og sjælden musikalsk Oplevelse. Til denne Oplevelse bidrog ogsaa de smukt syngende, ualmindeligt velafstemte Solister, Maja Christensen, Valborg Garde Jørgensen og Henrik Schou. Tirsdag Aften var der Foredrag ved Sognepræst Gudmund Schiøler, der talte levende og interessant om »Det mytologiske Element i Grundtvigs Salmer«.

Onsdag Formiddag var der Gudstjeneste i Frimenighedskirken, lige ved Siden af Højskolen. »Dansk Kirkesang«s Forslag til en ny dansk Høj - messe blev fremført med Sognepræst Gunnar Pedersen som Liturg og Sognepræst Th. Gla- hn som P'rædikane. Ved Orglet var Finn Viderø. Den talstærke Menighed tog levende Del i de sungne liturgiske Led, som det er Forslagets Mening, foruden naturligvis i Salmesangen., og alle overværede den store Altergang. Onsdag Aften skulde Magister Povl Hamburger have talt om »Palestrina. og Schdtz«, men Povl Hamburger maatte sende Afbud paa Grund af Sygdom, og i Stedet arrangeredes med en halv Dags Varsel en Koncert med Optræden af nogle af Mødets Deltagere. Det blev baade en fornøjelig og afvekslende Koncert med Klaverspil, Sang og Valdhorn-Duetter, spændende lige fra gamle franske Komponister til Grieg, Heise, Laub og Bartok.

Torsdag Eftermiddag og Aften var der Udflugt til Helsingør, hvor der afholdtes Koncert i St. Olai Kirke. Her medvirkede et Kor af Mødets Deltagere, der under Ledelse af Gunnar Pedersen sang den grandiose Pinsesekvens fra Oldkirkens Dage, og med Arne Bertelsen som Dirigent sang to Motetter af Eccard og en Kantate af Buxtehude, altsammen smukt og stilfuldt. Som Orgel-Solist medvirkede den unge, dygtige Organist fra Bogense, Walther Børner- Nielsen. Efter Hjemkomsten til Skolen holdtes, som sig hør og bør, en Række Taler, og Klokken blev henad de sinaa Timer, inden man brød op for ae hvile lidt inden Afrejsen næste Morgen. Alle var enige om, at Sommermødet havde været uhyre vellykket, og man drog derfra med friske og fornyede Kræfter til i sin Gerning at virke til Gavn og Fremgang for dansk Kirkesang.

Søren Sørenren,