Besynderlig etikette

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 09 - side 186-186

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Besynderlig Etikette

En Kreds af yngre Kunstnere bar indbudt til et koncertlignende Foretagende, der benævnes liverken. mere eller mindre end Den store Tid. Programmet viser sig ved nærmere Eftersyn at bestaa af bl. a. Kompositioner af Purcell,.Corelli og Vivaldi samt Sonetter af Pctrarca. Der blev vi altsaa saa meget klogere. Den »store« Tid strækker sig fra Begyndelsen af det 14. Aarhundrede til et godt Stykke ind i det 18. - for Musikkens Vedkommende dog formentlig begrænset til Tiden omkring 1700.

Det tør vel betegnes som en baade naiv og upaakrævet Doceren at ville frernhæve en bestemt Kulturepoke paa en andens Bekostning. Vil nogen med Rette kunne paastaa, at f. Eks. de gregorianske Sang eller Palestrinastil, ikke er lige saa stor Kunst som Barokmusikken? Og hvis man vil hævde, at de senere Aarhundreders Musik er ringere, staar vi ganske enkelt overfor en slet og ret reaktionær Tendens, som er saa meget des mere beklagelig, som det er en Række af vore bedste yngre Kunstnere, der lægger Navn til Foretagendet.

Barokmestrene klarer sig nok endda. Lad deres Musik strømme frisk og ubesværet - men forskaan os for at banalisere dens Idé med billige og pseudo-videnskabelige Reklametitler!

6. 10. 44. Si,. Erik Tarp-

Årgang 19/1944, nr. 09