Diskografier III - Nordal Brun

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 09 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DISKOGRAFIER III NORDAL BRUN ,

(I857-1906)

Af Knud Hegermann - Lindencrone

Medens Frederik Bruns beskedne gramophile Arv til os, blev opgivet i sidste Maaneds Diskografi over Johanne Brun, kan der være Grund til separat at omtale den halve Snes Voksvalser som hans Broder, Nordal Brun, indsang for »Dansk Fonograf Magasin«. Disse Valser tilhører alle den første af de to Serier, som Selskabet udgav med de samme Løbenumre. Medens alle Valser af den sorte, støbte Type som tidligere nævnt, er kontrolleret, findes der kun sparsomme Oplysninger om dens Forgænger, den skrøbelige, lysebrune Voksvalse. Da der ofte kan være stor Forskel paa Kvaliteten af to Valser af den lysebrune Kategori, selv om det er samme Sang eller Arie, kan nogle faa tekniske Bemærkninger være paa sin Plads. Medens den sorte Serie saaledes blev fremstillet over en Matrice, der, ligesom vore Dages Grammofonplader, først gennem en Prøvepresning blev godkendt af Kunstneren, maatte man i Fonografens ældste Tid indsynge det paagældende Nummer lige saa mange Gange som der skulde benyttes Valser. Senere foretoges Indsyngningerne foran et større Antal samtidig roterende Optagere, og disse Originaler blev derpaa atter anvendt som Lydkilder foran andre Optagere. Kvaliteten forringedes naturligvis, og det blev kun lidt bedre, da man i Udsalget paa Amagertorv fandt paa at overføre Originalen (ved Hjælp af en Vægtstang forsynet med Indspilnings- og Gengiversafirer) til Salgsvalser efterhaanden som Kunderne indfandt sig i Butikken. Nordal Bruns Valser er alle indspillet efter dette Princip, men enkelte Originaler er blevet bevaret i fejlfri Stand og deres Kvalitet og teaterhistoriske Interesse gør dem selvskrevne til evt. fremtidige Arkiv-Overføringer til Plade.

Sandsynligvis er Nordal Bruns Valser optaget umiddelbart efter Selskabets Start i juni 1901 (2 Aar efter at han havde forladt Det kgl. Teater), men de kan stamme fra et tidligere Tidspunkt, idet Direktør A. V. Swendsen allerede i de tidlige Halvfemser syslede med Indspilninger. I det hidtil ældste Katalog, som er fundet (1902-03, No. 4), staar samtlige de her nævnte Valser øverst paa Selskabets Sanger-Fortegnelse, men allerede det følgende Aar udgik »Husker du i Høst« og den svenske Nationalsang. I 1904-05 Kataloget var de alle forsvundet og overlod Valen til den ny Matriceringsteknik, der faldt sammen med Herolds og Cornelius' officielle fonografiske Debut. Det er derimod at antage, at han paa et tidligere Tidspunkt har indsunget en Arie fra »Konge for en Dag« og »Der var en Svend med sin Pigelil«, der imidlertid er udgaaet inden det vishedgivende 1902-03 Katalogs Fremkomst.

1901? Dansk Fonograf Magasin (Voksvalser):

100503 Flyv Fugl, flyv ............................ Hartmann
504 Husker du i Høst? ........................... Heise
504 Min Sol (O solo mio) ........................ di Capua
511 Der var engang: Serenaden ............... Lange-Müller
512 Hexen: Edzars Arie ......................... Enna
513 Liden Kirsten: Narrens Sang............... Hartmann
514 Drot og Marsk: Ranes Sang ............. Heise
518 Carmen: Blomsterarien .................... Bizet
520 Venetiansk Serenade ....................... Johan Svendsen
523 Postillonen fra Longjumeau: Postillonvisen .................. Adam

909 Du gamla, du friska ........................

NB:
a) Alle Valser findes i saavel normal som mellemstor Diameter.

b) Numrene 100503/04 er senere benyttet til Indspilninger af Otto Dethlefsen, 100509 af Emil Juel Frederiksen, 100511/14 af Carl Madsen, 100518/20 af Helge Nissen, 100523 af Victor Wulff og 100909 af Oscar Stribolt.

Årgang 19/1944, nr. 09