Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 09 - side 186-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningsmeddelelser

Da,imk Tørtekutistue?- Eøk-embig

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-10.

Raadhussir,~,-de 1, L Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentant.rkab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikforfatler), Chr. Christiansen

(Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Or-

ganist), Axel Hildingsen (Instrumentist),

Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding

(Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max

Mi Vller (Sanger), Knud~ge Riisager (Kompo

nist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mo

gens W,51dike (Organist). Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde

1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ

7576.

Undervisningsministeriet har under 13. Oktober 1944 udfærdiget saalydende Opslag:

»I December 1944 vil der være at 'uddele 4 Portioner af »Det Anckerske Legat« til Rejsestipendier for Kunstnere.

Legatet er bestemt til Anvendelse til en Rejse til Udlandet af mindse 3 Maaneders Varighed; inen det vil under de nuværende Forhold ikke være udelukket efter Ansøgning at dispensere fra Rejsebetingelsen.

Af Portionerne, der hver udgør 2.250 Kr., vil to være at tildele Malere eller Billedhuggere, een en Digter og een en Komponist. Den, der engang har oppebaaret Legatet, kan ikke oftere komme i Betragtning.

Ansøgningen vil være at indsende til Undervisningsministeriet inden den 10. November d. A. og maa indeholde Plan for den Rejse, hvortil Legatet søges.«

Dansk Koni~ptist--Foreiting Bestyrels'e:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Højfding, Sv. E. Tar P, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tielgensgade 30 ' København V. Kontortid:

10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ- 5405. Postgirokonto Nr. 32-52.

Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18.

Henvendelse kan dog kun -rke efter forudgaa-

ende Aftale ined Foreningens Kontor,

Komponisten Eric Westberg, der gennem mange Aar ledede Kodas svenske Søsterselskab Slim, er den 17. Oktober afgaaet ved Døden i Stockholm. Ikke blot for svenske Komponister betyder Westbergs Død et stort Tab, men ogsaa vore Kollegcr i de øvrige nordiske Lande vil føle Savnet af Westbergs dygtige og initiativrige Arbejde, der gennem den Nordiske Union af Opførelsesselskaberne i de fire skandinaviske Lande er kommet os alie tilgode.

Om Ansøgninger til »Det Ancherske Legat« se under Dansk Tonekunstner-Forenings Meddelelser.

Det ~itnge, Torwkunstite~råre Iskab

Kontor: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-15.

Forinand: Flemining We IS, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næ-rtjormand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77 A, K

Tlf. Palæ 556 54.

Kasserer.-

Bj,ørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

Postkon-lo.3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26"", K.

Teaterlelefon:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. 1 Tilfælde af Spærretid Kl. 141/2 -15. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret ined vedlagt frankere~ Konvolut med egen Adresse. Det indpren,tes Medlemmerne, at de ad denne Vel erhvervede Billetter er sirengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunsinerselskab.

lste Kamtw Lewinusikko-jicri-t

finder Sted Fredag den 17. November Kl. 19,30 i Hornung & Møllers Sal med følgende Program:

Niels Viggo Bentzon: Sonate Nr. 2 Op. 24 for Violin og Klaver (Uropførelse) tilegnet Sverre Forchhammer og Povl Ingerslev-Jensen.

Sverre Forchhammer og Povl Ingerslev Jensen.

Erling Brene: Kvintet for Fløjte, Obo, Klarinet, Horn og Fagot (1944) (Uropførelse).

Blæserkvintetten af 1932: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Stig Heinesen, Wilhelm Lanzsky-Otto, Kjell Roikjer.

jens Bjerre: Suite for Solo Violin. 22 croquis musicaux de Paris (Uropførelse).

Sverre Forchhammer.

Otto Morterisen: Kvintet for Fløjte, Obo (engelsk Horn), Klarinet, Horn og Fagot (1944). Blæserkvintetten. af 1932: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Stig Heinesen, Wilhelm Lanzky-Otto, Kjell Roikj er.

2tten Uiig Aften

finder Sted Onsdag den 6. December Kl. 19,30 i Hornung & Møllers Sal med følgende Program:

Poul Rovsing Olsen: Deux pieces pour Clarinette et Piano. (Uropførelse) .

Tage Scharff, Arne Skjold Rasmussen.

Mozart: Das Veilchen (Goethe). Beethoven: Ich. liebe dich. Schumann: Mondnacht (Eichendorff). Schubert: Lachen und Weinen (Rdeherr). . Ellen Schytte. Gunnar Berg: »Feldspat« for Klaver (Uropf.).

Gunnar Berg.

To danske Folkeviser: Den første Kærlighed. Kærlighedsrosen.

Weyse: Der er en Ø i Livet (Oehlenschl~ger).

Heise: lngen Blomst i Verdens Lande (Byron). Gade: Aprilvlse (P. M. Møller).

Ellen Schytte.

Walther Zacharias: Canto appasionato for Strygekvartet, tilegnet Niels Viggo Bentzon.

(Uropførelse). Dahl Eriksen Kvartetten: Richard Dah~ Eriksen, Aage Knudsen, Richardt Hansen, jarl Hansen.

Årgang 19/1944, nr. 09