Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 09 - side 186-186

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt-Nielsen

Operasangerinde Inge rrey og Operasanger johannes Astrup har faaet hver et Legat paa 1000 Kr. fra Antikvar Julius Petersens Hjælpefond.

Domorganist førgen Nielsen, Aarhus, fyldte den 17. Oktober 60 Aar; han var paa Konservatoriet Elev af Otto Malling og bar siden 1915 været ansat ved Aarhus Domkirke.

Venner af Aage Oxenvads Kunst har taget Skridt til Indstiftelse af et Legat for Træblxsere for at hædre hans Minde; det er Meningen, at Fru Gudrun Oxenvad skal have Legatet for Livstid, hvorefter det skal uddeles af Musikkonservatoriets Bestyrelse. Engstrøm & Sødrings Musikforlag modtager Bidrag.

Operasanger Erik Sjøberg er vendt hjem fra sin Studierejse til Sverige, hvor han har tager Undervisning hos Joseph Hislop og Joel Berg

lund. Han har nu gjort Springet fra Baryton til ,-r,,o,, og skal formentlig have sin Tenor-Debut som Don José i »Carmen«.

Fredericia Byraad er, efter Forslag af Musiklærer Arthur Nielsen, ved at undersøge Mulighederne for Oprettelsen af et fast Orkester i Fredericia. Planerne gaar ud paa at ansætte en Kapelmester for 5000 Kr. aarligt og en lille Snes Musikere, der skulde lønnes med 100 Kr. om Maaneden med Pligt til en ugentlig Optræden, og man kan forvente, at der inden lærige vil blive afholdt Konkurrence.

Musikpædagogisk Forening har oprettet et Kursus for de af Medlemmerne, der ikke har gennemgaaet den fuldstændige Musikpædagogiske Eksamen i dens nyere og mere omfattende Skikkelse. Der vil blive undervist i Musikteon, Formlære, Hørelære og praktisk og teoretisk Pædagogik paa Klaver og Violin; Kursusledere bliver Gunnar Heerup, Asta Whitta, Jørgensen, Henny Prior, Povl Fledelius, Walter Meyer-Radon og Erling Bloch.

Debut: Hanne Thorvald Nielsen, 6. Oktober, Violin. - Gudrun Tuxen, 11. Oktober, Sopran, Elev af Agnete Zacharias. - Hans Andreasen 18. Oktober, Baryton, Elev af A-age Thygesen.

Organist Carl johan Grum afholdt i September Maaned fire Kirkemusikaftener i Sct. Mortens Kirke i Næstved. Der var Medvirken af Odense Motetkor under Walther Børner-Nielsen, Emil Telmanyi og hans Kammerorkester, Medlemmer af Collegium, musicum m. fl.