Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 10 - side 206-208

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningsmeddelelser

Dattsk Tøjtekttiishici Kontor og Sekretariat: Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-10. Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogb (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrakamsen (Pædagog), Emilius Bangert

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Chrirtiansen (Instrumentist), Birger Wøliner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomaj Jensen (Dirigent), Max M;Q11er (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne-. (Musikforfatter), Mogens Wbidike (Organist).

Sekretær og juridisk Konsulent:

Landsret.rsagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Den Indsamling til et Mindefond for Johanne Stockmarr, som paabegyndtes i juni Maaned d. A., har hidtil haft et smukt Forløb, og Komitéen paatænker at slutte Indsamlingen med dette Aars Udgang for derefter at bekoste Anbringelsen af et passende Minde paa Johanne Stockmarr's Grav og udfærdige Fundats for Fonden.

De Medlemmer, som har tænkt at yde Bidrag, men endnu ikke har gjort det, bedes snarest fo.retage Indbetaling til Wilhelm Hansen, Musik Forlag, Koncertdirektionen, Gothersgade 9-11.

Dap#sk- KOMP0,1tist-^1.ening Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstjormand), Finn Høffding, Sv. E. Tar P, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Vi erindrer om »Helioprint« Apparatet, der paa Det Unge Tonerkunstnerselskabs Kontor staar til Raadighed for Foreningens Medlemmer .til særlige billige Priser for Lystryk eller Fotokopi af Manuskriptværk-er.

Paa given Foranledning henledes Opmærksomheden paa, at Medlemmerne ved Overdragelse af deres Opførelsesrettigheder til KODA har fraskrévet sig enhver Ret til selv at give Koncertgivere o. 1. Tilladelse til vederlagsfri Opførelse af deres Værker.

Dansk Komponist-Forenings Jubilacumslegat blev paa Foreningens Stiftelsesdag den 5. December tildelt Komponisten Poul Schierbeck.

Det unge Toneku~t~rselskab Kontor:

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812. Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77 A, K.

Tl~. Palw 5564. Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 4 7, K. Tlf. Byen 8363. Poxtkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron-

prinsessegade 263, K. Teatertelefon :

Byen 726, Forestillingsdaaen Kl. 16-16,20. 1

-1 .

Tilfælde af Sp~erretid Kl. 14112-15. Anmodning

om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa

sendes til Koworet med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtradelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

Ørkesterk~eert

Onsdag den 13. December Kl. 19,30 afholdes

i Odd Fellowpalæets store Sal en Orkesterkoncert under Medvirken. af Unge Tonekunstneres Orkester (Dirigent: Lavard Friisholm) og Violinist Holger Valbjørn.

Program-,

Thorvald Nielsen: Symfonisk Ouverture.

Leif Thybo: Concerto for Kammerorkester, Uropførelse.

Vagn Holmboe: Kammerkoncert Nr. 6, Solist: Holger Valbjørn, Uropf.

Knud~ge Riisager: »Den krøllede Frits», Uropf.

Hvert Medlem kan mod Forevisning af gyldigt Medlemskort hos Wilh. Hansen, Gothersgade, faa udleveret 2 Billetter.