Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 19 (1944) nr. 10 - side 205-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt-Nielsen

Musikforlæggerne Asger'og Svend Wilhelm Hansen har indstiftet et nyt Legat til Minde om deres Fader, Alfred Wilhelm Hansen. Legatet er paa 20,000 Kr. og Renterne skal uddeles hvert Aar paa Forlagets Stiftelsesdag den 27. Oktober til en Komponist eller Forfatter indentor den lettere musikalske Genre. Bestyrelsen bestaar af Komponisten Kai Normann Andersen, Forfatteren Mogens Dam og Musikforlægger Asger Wilh. Hansen. Kai Normann Andersen og Mogens Dam har hver faaet tildelt en Hædersgave paa 1000 Kroner.

Alfred Wilh. Hansens Mindelegat, hvis Bestyrelse bestaar af Kapelmester Thomas Jensen og Komponisterne Sv. E. Tarp og Flemming Weis, er blevet tildelt Komponisten Sv. S. Schultz med en Portion paa 1340 Kr. og Dirigenten jens Schrøder med en Portion paa 670 Kr. En ekstra Hædersgave paa 670 Kr. tilfaldt Dirigenten, Violinist Lavard Friisholm.

Efter Pianistinden Ellen Anderi-sons Død er der oprettet et Legat paa 151.000 Kr., som skal gaa til Uddannelse af Pianister, navnlig til Studierejser; der bliver to Portioner saa store, at Legatnyderne helt kan leve deraf i Uddannelsestiden. Legatet' faar Navnet: »Kontorchef Arthur Andersson og Hustru, Pianistinde Ellen Anderssons Legat til Uddannelse af Musikstuderende i Klaverspil.«

Pianisten Haraldur Sigurdsson har faaet Prof. Ove Christensens Legat paa 2500 Kr. Legatet er at betragte som en Ærespris, idet den tildeles fortjente Musikere uden Ansøgning.

Kgl. Kammersangerinde Ida Møller kunde den 28. November fejre 50-Aars Dagen for sin Debut som Nattens Dronning i »Tryllefløjten«.

Nogle Uropførelser: Blæserkvintet af Otto Mortensen, opført af Blæserkvintetten af 1932 ved en Matiné i Palæets mindre Sal den 4. Nov. - Sv. E. Tarp: Trois Dances pour la piano ved Egil Harders. Koncert den 30. Okt. i Pakeets

mindre Sal. - Hermann Sandbys tredie Symfoni, skrevet 1943, ved Statsradiofoniens Torsdagskoncert den 16. Nov. - En Blæserkvintet af Niels Viggo Bentzon, skrevet for Kammerkvintetten, ved en Matiné den 18. Nov. i Palæets mindre Sal.

Venner af Organisten og Komponisten Finn Viderø's Kunst har oprettet en Edition Mukkelur, hvoraf der hvert Aar ved Nytaarstid skal udsendes en Nytaarsgave til Selskabets Medlemmer.

Debut: Gunhild Svensson, 4. November, Alt, Elev af Kirstine Lindemann. - Inger Eskou Jensen, 6. November, Sopr., Elev af Per Biørn.

Gerda Ehrenreich, 18. November, Klaver, Elev af Hans Almdal. - Gerda Harbom, 21. November, Klaver, Elev af Povl Schldter. - Per Hovedskou, 29. November, Tenor, Elev af Magnus Andersen.

Den hollandsk-svenske Violinist Tobias Wilhelmi, der var Koncertmester i Hovkapellet, døde i Stockholm 59 Aar gammel, den 24. Oktober.

Statsradiofoniens Solo-Hornist, Wilhelm Lanzky-Otto, sejrede 21. November i den Konkurrence, der foranstaltedes for at faa den Hornistplads i Det kgl. Kapel besat, som var blevet ledig ved Hans Sørensens Død. Som det vil huskes, forlod fornylig ogsaa. Fløjtenisten Erik Thomsen Radioen for at søge til Det kgl. Kapel.

Der er blevet oprettet et Fond til Indkøb af bedre Instrumenter til Det kgl. Kapel, og Bestyrelsen. er kommet til at bestaa. af - Teaterchef Hegermann-Lindencrone, Kapelmester Hye-Knudsen, Koncertmester Peder Lynged, Musikforlægger Sv. Wilh. Hansen, LRS. BUgel og Redaktør Drechsel.

Skolekon cei-terne er nu gaaet ind i deres fjerde Sæson; de udføres af arbejdsledige Musikere som et Led i Arbejdsministeriets Beskæftigelsesforanstaltninger.

Den 27. November var det 35 Aar siden, Kammersanger Niels Han-ren debuterede som Rodolphe i »Boheme«. Jubilæet blev fejret ved en Opførelse af »Lavlandet«.

Under Ledelse af Organist Vald. Reiter afholdt .1111chaeli-Koret 3. Nov. en Koncert i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia. Programmet omfattede væsentligst Kor- og Orgelmusik af danske Komponister.

Komponisten Ture Rangstrón; har faaet den svenske Medaille »Litteris et ardbus«. Han fylder 60 Aar den 13. December.

Breuning-Bache-Kvartetten fejrede den 20. Novernber sit 25-Aars Jubilæum. Af den oprindelige Besætning er Violinistinden Gunna Breuning Storm og Violoncellisten Paulus Bache tilbage, de to der for 25 Aar siden stiftede Kvartetten; paa Bratschsterninen medvirkede oprindeligt Ella Faber og paa Andenviolinstemmen Gerhard Rafn. Disse Stemmer varetages nu af Axel Jørgensen og Hans Kassow. Jubilæet fejredes ved en Koncert i Odd Fellow Palæets mindre Sal.

Musikpædagogen Ragnhild Nielsen, Violinisten Ejvin Andersen og Fløjtenisten Poul Birkelund, der paa Kunstnernes Efteraarsudstilling i Den frie Udstillings Bygning i November Maaned foranstaltede afholdt to Søndagskoncerter med ny Musik har planlagt 7 Koncerter, som skal afholdes i den nye Kunstsalon »Tokanten« paa Hjørnet af Raadhusstræde og Kompagnistræde. Koncerterne bliver den 3. Søndag i hver Maaned og begyndte den 26. November.

Opera.repetitør Ed. Borregaard er afgaaet ved Døden den 11. November, 76 Aar gammel. Ed. Borregaard var Elev af Victor Bendix og Aug. Winding og havde skabt sig et smukt Navn som Pianist, da han i 1916 knyttedes til Det k-gl. Teater som Operarepetitør.

Kgl. Kammersanger Per Biørn er pludselig død den 17. November, kun 57 Aar gammel. Han havde sin Debut i 1913 paa Hofoperaen i Berlin, og var fra 1917 knyttet til Det kgl. Teater herhjemme, hvor han foruden at have sunget en lang Rockke Partier ogsaa oversatte nogle Operatekster.