En interessant Byretsdom

Af
| DMT Årgang 2 (1927-1928) nr. 06 - side 152-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

ANGAAENDE EN SANGLÆRERS SØGSMAAL MOD EN ELEV

Ved Københavns Byret er fornylig

afsagt Dom i en Sag, der er af største

Interesse for alle Musik- og Sanglærere.

Sagen drejede sig om Elevens Pligt til

at give Læreren et passende Opsigelses-

varsel. Spørgsmaalet har saa vidt vi-

des, aldrig tidligere været forelagt Dom-

stolene, og den Sa-,dvane, der hidtil

skulde kunne begrunde Lærerens Krav

paa Opsigelse, -,,,,ir i hvert Fald ingen-

lunde fast. Med 17dgangspunkt i, at det

foreliggende Forhold -,,,ar indgaaet niaa-

nedsvis (Honoraret blev saaledes er-

lagt maanedsvis forud) fastslaar Dom-

men, at der efter Sagens Natur maa til-

koninie Læreren et Opsigelsesvarsel paa

14 Dage til den lste i en Maaned.

Vi citerer af den interessante Dom:

Under nærværende Sag paastaar

Sagsøgeren Sanglærer X. Sagsøgte Y. til-

pligtet at betale 15 Kr. nied Renter

heraf 5 % p. a. fra Stævningens Dato

den 28-1-1927 til Betaling sker.

Til Begrundelse af sin Paastand har

Sagsøgeren anført. følgende:

Sagsøgte havde fra afvigte Oktober

Maaneds Begyndelse engageret Sagsø-

geren til at give hani Sangundervisning

een Tiiiie ugentlig for en niaanedlig

Betaling af 15 Kr., der forfaldt forud.

Den 6. Oktbr. paa hvilken Dag Sag-

søgte fik sin første Undervisningstime,

betalte han Honoraret for Oktober Maa-

ned, og modtog herfor en Kvittering

paa hvis Fod stod trykt:

»Honoraret erlægges inaanedsvis for-

ud, ogsaa for Ferierne betales.

Opsigelse af Timerne niaa ske med

1 Maaneds Varsel.«

Ved Udløbet af Oktober Maaned

udeblev Sagsøgte uden Varsel.

Sagsøgte har paastaaet sig frifun- U ndervisning.

det, idet han gør gældende, at han ikke

har bemærket den citerede Paategning

paa Kvitteringen, og at Sagsøgeren ikke

paa anden Maade har tilkendegivet hani,

at han betragtede Forholdet som ind-

gaaet paa Opsigelse med en Maaneds

Varsel.

Under Sagen er der fremlagt nogle

Erklæringer fra Musikerforeninger o. L,

hvorefter det ved Musikundervisning skal være sædvanligt, at Eleverne kun kan frasige sig Undervisningen nied en Maaneds Varsel.

Det findes imidlertid ikke -,,ed disse Erklæringer tilstrækkelig godtgjort, at der ved Musikundervisning foreligger en Sædvane, der kunde hjenile Sagsøgeren en Ret til uden udtrykkelig Aftale at forlange en Maaneds Opsigelsesfrist af Sasøgte, der ikke vil have væi-et bekendt nied en saadan Sædvane. Ejlieller findes h-,,in at kunne støtte nogen Ret i saa Henseende paa den ovennævnte Paategning paa Kvitteringen, idet en saadan ensidig Erklwring ikke kan give Aftalen et nyt Indhold og det ikke kan lægges Sag~øgte til Last, at han ikke har beniærket Paategningen er er Kvitteringens egentlige Fornizial uvedkommende.

Derimod findes der efter S,,,igens Natur at maatte tilkomme Sagsøgeren et vist Opsigelsesvarsel i et Forhold sont (let foreliggende, der maa antages indgaaet m,,,ianedsvis paa Opsigelse, og (lette Varsel findes at burde fastsættes til 14 Dage til den lste i en Maaiied.

Da Forholdet derefter dengang Sagsøgte udeblev- fra Undervisningen først lovligt kunde have været opsagt til 1-12-1926 tilkoninier der Sagsøgeren Honorar for November 'Maaned ined 1.5 Kr. og hans Paastand vil altsaa vzere at tage til Følge.

Sagens Omkostninger findes at burde ophæves.

Det er bemærkelsesværdigt, at Donimen saa at sige udelukkende støtter sig paa den rent moralske Forpligtelse for Eleven til ikke uden nogetsomhelst Varsel at udeblive fra en paabegyndt

Selv uden Aftale tilkommer der altsaa Læreren et Opsigelsesvarsel paa 14 Dage til den lste. Vil lian have endnu længere Varsel, maa. han udtrykkelig betinge sig det inden Undervisningens Begyndelse.

Det er Landsretssagfører S. A. M. Bilgel (U. T. S. juridiske Konsulent), der har bragt det vigtige Spørgsniaal til Afgørelse ved Retten.