Kritik

Af
| DMT Årgang 2 (1927-1928) nr. 09 - side 220-220

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

N 0 D E R

('Wilhelm Hansens Musikforl ag).

Paa Wilhelm Hansens Forlag er udkommet tre Sange af P. S. Rung-Keller til Tekster af Hans Egede Glahn. Sangene bekender sig helt til den romantiske Skole og smyller sig smukt om Teksten. Navnlig en Sang som »Vinter« virker -fint o-I nobelt afstemt. - Af Frederik Matth ison-Hansen, der var een af de faa, der komponerede for Orgel, er der udgivet nogle Koral-Forspil til meget kendte Salmer. De er smukke i deres Klangfar.ver; men de stadig tilbagevendende sekstendedels Figurer virker lidt fantasiløse og skæmmer Totalindtrykket noget. - Ari~id Kleven, der har udsendt tre Sange og to Klaverstykker, er af en ganske anden Støbning end de forudnævnte Komponister, - der lielt b--kendte sig til en hængst forsvunden Kompositionsretning -, om dette hos ham -bliver til Fordel er' derimod en anden Sag, idet man nemlig kan, spore hans Inspiration saa direkte fra D eb u s s y som -,,el muligt. Naar det-te er sagt, maa man indrøffime, at han benytter denne Debussy Teknik i-neget klangskønt og navnlig Klaverstykkerne »Nidaros-Domen« samt »Kobberstik« virker ved smukke Farver og ligger fortræffeligt for Instrumentet. Folkehøj

skolens Melodibog er udkommet med et Tillæg, der paa bedste Maade fremh,-ever Udgivernes Kompositioner, idet ikke mindre end 54 af de 97 Sange beslaglægges af samme »Udgivere«.- De for

holdsvis faa Pladser, der er overladt t I -indre Komponister som Wegse, Gebauer, Riis-Magnnssen etc. er dog saa gode, at man oprigtigt maa. ønske, at Folkehøjskolens Sangbo« - næste Gang (ler kommer et Tillæg - ikke vil glemme at faa. et Par andre Folkesange med i Samlingen. Hvad om man fandt paa at tage Aksel Agerby's uhyre popukere »Havren« med, og saaledes udslette den Misforstaaelse, der er opstaaet i dette Hefte ved at lade Oluf Ring's »Havren« komme med; men dette er vel ogsaa en »Fejltagelse«?

Helge Bonnén.