Diskografier IV - Borghild Bryhn Langaard

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 01 - side 11-14

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DISKOGRAFIER IV
BORGHILD BRYHN LANGAARD (I-1939)

Af Knud Hegermann-Lindencrone

I denne Serie over danske Guldalder-Kunstnere kan der maaske være Grund til at medtage de af vore Brødrefolks Koryfæer som har gjort sig bemærket i Danmark. Blandt disse er Ellen Gulbransons Landsmand og Arvtager, Borghild Bryhn, eller som hun senere kom til at hedde, Borghild Langaard.

Borghild Bryhns gramophile Karriére begyndte to Aar efter hendes Debut, da hun allerede havde vundet sig et Navn paa Covent Garden. Med sine fire 1908-Plader naar hun ikke at komme med ind under G. & T.-Gruppen, men maa nøjes med at være en af de første »pre-dog«Kunstnerinder(1) i Skandinavien. I Begyndelsen af 1909 føjede hun endnu fem Numre til, og alle ni fik i flere Aar Lov til at repræsentere hendes Kunst i samtlige skandinaviske Hovedkataloger. Saavel disse som de senere norske Sange har særlig Interesse for Sangstuderende og Musikhistorikere, idet hun har indstuderet dem med selveste Nina Grieg, der som bekendt var den store Nordmands mest navnkundige, men desværre ikke forevigede, Fortolker.

I Februar samme Aar indsang hun hos Wilhan Johnsen(2) i Oslo en Række Fonografvalser i den svenske 17.000Serie. Disse udkom, i deres »rerecordede« Pathéplade-Form, ogsaa paa det danske Marked. Nok saa interessante er dog de Pathé-Optagelser (rimeligvis indspillet under et Gæstespil i Udlandet) som samme Aar publiceredes i den engelske 77.000-Serie. Denne »batch«, som blev presset i Belgien giver os nemlig flere Brudstykker fra hendes internationale Repertoire sunget paa Originalsproget.

Det synes som om Borghild Bryhn i 1910 paany er vendt tilbage til H. M. V., hvor den nu vidt berømte »Hund« var dukket op paa Etiketterne, i alt Fald udkom der nogle Sange samt to Duetter med hendes berømte Landsmand, Halfda Rode. Noget tyder ganske vist samtidig paa, at disse Plader allerede var blevet indspillet sammen med 190809-Udgaverne, men af salgspolitiske Grunde er blevet holdt tilbage indtil 1910. løvrigt er de for Duetterne gældende Løbenumre for længst passeret i Selskabets tilsvarende Hovedkataloger for 1909. Det blev dog først i 1913, at hun som Borghild Langaard skænkede os sine værdifuldeste Plader fra et teater-historisk Synspunkt. De er ikke talrige, men de har bevaret nogle af de Partier, som hun sang paa Det kgl. Teater, og, ikke mindst, hendes Sammenspil med Peter Cornelius. Dette Sæt blev indspillet i København, og den tekniske Standard var saa fremragende, at Borghild Lindvigs Alda og Butterfly-Arier (M. 74) holdt sig i vore Brødrefolks Hovedkataloger helt op til Begyndelsen af den anden Verdenskrig.

I Sommeren 1914 vendte hun tilbage til Pathés safirskaarne Teknik, og indspillede hos Farre en lang Række Valser i den norske 90.000-Serie. Disse udkom næsten alle som Plader, saavel i den normale (29 cm) som i den drabelige 35 cm-Diameter. Enkelte af disse Indspilninger blev kasseret og siden omtaget (med Undtagelse af Sibelius-Sangen) under de samme eller med nye Løbenumre. Da de imidlertid findes som Prøveplader er de medtaget i Fortegnelsen. I Eftersommeren 1916 indspillede hun paany for Farre, men aabenbart har 35 cm-Størrelsen vist sig for upraktisk (skønt der jo fandtes Pathé-Plader paa 50 cm), for alle er dennegang i den almindelige Diameter. Det kan her være a propos at nævne, at Alle Pathé-Optagelser, uden Undtagelse, blev indspillet paa Kæmpevalser (af »Stentom Diameteren) for derefter, ad en meget vanskelig, og for Resultatet yderst uheldig mekanisk Vej, at overføres til safirskaarne Plader. Da ingen af Borghild Bryhn Langaards PathéIndsyngninger er udkommet i den originale Valseform, kan der, i Modsætning til f. Eks. Johanne Brun (der til Gengæld aldrig blev udsendt Solo i Pathéplade Serien), ikke være Tale om Originaler i dette Ords samlermæssige Betydning. Men medens disse Pathé-Plader dog paa særlig indrettede Apparater, via en Krystal-Pickup, kan give et vist Indtryk af hendes Kunst, bør man næppe give den som oftest langt ringere »Pathéfon«-Udgave en definitiv Plads i Diskoteket.

William Johnsen (»William Farre«) havde, ligesom Direktør A. V. Swendsen (»Dansk Fonograf Magasin«) i Danmark, erhvervet Retten til Pathés Patenter for Norge og Sverige. I Begyndelsen af forrige Verdenskrig overtog han ogsaa det danske Selskab, hvis Publikationer, saavel som hans egne -, herunder ogsaa Borghild Langaard derefter udkom under hans nylig tiltagne Efternavn (»Farre«) og med Pathés originale, galende Hane paa Etiketten. I Modsætning til den oprindelige, etiketløse Udgave som spillede »indefra-og-ud« med 100 Omdrejninger i Minuttet, anvendtes denne nye Type (»Pathéfon«) som almindelige Plader - men stadig med »hill-and-d We«-Snit - med en næsten normal Hastighed paa 80 Omdrejninger. Først senere blev enkelte af de internationale Navne udgivet af »Actuelle« som naaleskaarn e Plader med 78 Omdrejninger. De var overført og presset i England af »Pathé Frères Pathéphone Ltd.« og behørigt haneforsynet, men havde stadig Farres Navn paa Etiketten.

1908 e/s »pre-dog«
83647 Sidste Reis - Alnæs
- 648 Peer Gynt: Solveigs Sang - Grieg
- 649 Astri mi Astri - Folkevise
- 650 Sæterjentens Søndag - Ole Bull

1909 -- do --
83667 Synnøves Sang - Kjerulf
- 670 - Ragnhild - Grieg
- 677 Sommerens sidste Rose - Moore
- 679 Hjem, hjem, mit kære Hjem - Bishop
- 680 En Bøn - Backer-Grøndahl

1909 d/s Pathé (uden Etiket, ætset Titel)
17338 Sæterjentens Søndag (c.: 17340) - Ole Bull
- 339 Astri mi Astri (c.: 17341) - Folkevise
- 340 Hjem, Hjem, mit kære Hjem (c.: 17338) - Bishop
- 341 Irmelin Rose (c.: 17339) - Peterson-Berger
- 342 Fjorton år tror jag visst att jag var (c.: 17343) - Folkevise
- 343 Sommerens sidste Rose (c.: 17342) - Moore
- do - (belgisk Presning)

77198 Tannhäuser: Hallearien (c.: 77201) paa Tysk - Wagner
- 201 Den flyvende Hollænder: Sentas Ballade (c.: 77198/203) paa Tysk - Wagner
- 203 Peer Gynt: Solveigs Sang (c.: 77201/ 205/207) - Grieg
- 204 Tosca: Bønnen (c.: 77206) paa Italiensk - Puccini
- 205 . Cavalleria Rusticana: Santuzzas Arie (c.: 77203) Paa Italiensk - Mascagni
- 206 La Gioconda: Stella del Marinar (c.: 77204) Paa Italiensk. Ponchielli 207 Ave Maria (Acc.: Saxophon, Piano, Violin) c.: 77203 - Gounod

1910 d/s »dog«
83684 Mot Kveld - Backer-Grøndahl
- 686 jeg rejste en dejlig Sommer kvæld - Grieg
- 693 Ingalill - Rosenfeld

3-44039 Nun bist du worden mein eigen (m. Halfdan Rode) - Hildach
- 054 Still wie die Nacht (m. Halfdan Rode) - Götze

1913 d/s »dog«
083029 Tristan og Isolde: Liebestod (c.: 083029) - Wagner
- 030 Lohengrin: Elsas Drøm c.: 083029) - Wagner
- 035 Alda: Nilarien (c.: 083036) - Verdi
- 036 Madame Butterfly: Butterflys store Arie (c.: 083036) - Puccini
- 037 Tannhäuser: Hallearien c.: 083038) - Wagner
- 038 Tosca: Bønnen (c.: 083037) - Puccini

084021 Siegfried: Brünnhildes Opvaagnen (med P. Cornelius c.: 084022) - Wagner
- 022 Lohengrin: Kærlighedsduetten (med P. Cornelius c.: 084021) - Wagner

1914 d/s Pathé (uden Etiket, ætsed Titel)
90321 *0 sole mio (c.: 90327) paa Italiensk - di Capua
- 322 * Irmelin Rose (c.: 90327/332/333) - Peterson-Berger
- 323 Säf, säf susa (c.: 90328 men upubliceret) Se 1916-Sæt - Sibelius
- 324 * Hjem, Hjem, mit kære Hjem (c.: 90334) - Bishop
- 325 * Madame Butterfly: Bytterflys store Arie (c.: 90330) - Puccini
- 326 * Vaaren (c.: 329/332) - Grieg
- 327 * Fjorton år tror jag visst att jag var (c.: 90321/332) - Folkevise
- 328 - do - (c.: 90323 men upubliceret) - Folkevise
- 329 * Ingalill (c.: 90326) - Rosenfeld
- 330 * Madame Butterfly: Butterflys Entré (c.: 90325) - Puccini
- 331 * Sommerens sidste Rose (c.: 90323) - Moore
- 332 *Astri mi Astri (c.: 90326) - Folkevise
- 333 Ingalill (c.: 90336) - Rosenfeld
- 334 * Sæterjentens Søndag (c.: 90324) - Ole Bull
- 335 Vuggesang (næppe publiceret, se 1916-Udgaven) - Redinger
- 336 Sommerens sidste Rosé (c.: 90333) - Moore

1916 -- do --
90302 Chanson de l'Adieu (næppe ud kommet, se 90499) paa Fransk -Tosti
- 303 Tosca: Bønnen (c.: 90515) - Puccini
- 404 Svanerne (c.: 90499) Alfrieda Andrée 306 Tosca: Non la sospire, Akt. i (c.: 90515) paa Italiensk - Puccini
- 307 Intet är som vintans tider (publiceret?) - Peterson-Berger
- 323 Faust: Margarethes Bøn, Akt. 5 (upubliceret, se 90513) - Gounod
- 335 Faust: juvelarien (upubliceret, se 90514) - Gounod
- 499 Chanson de I'Adieu (c.: 90304) paa Fransk - Tosti
- 512 Intet är som väntans tider (c.: 90597) - Peterson-Berger
- 513 Faust: Margarethes Bøn, Akt. 5 (c.: 90514) - Gounod
- 514 Faust: juvelarien (c.: 90513) - Gounod
- 515 Bohérne: Arie (c.: 90303/306) - Puccini
- 516 Modersorg (c. 90596) - Grieg
- 517 Vuggesang (c.: 90595) - Redinger
- 595 Serenade (c.: 90517) - Børresen
- 596 Fra Monte Pincio (c.: 90516) - Grieg
- 597 Lolita (c.: 90512) paa Italiensk - Buzzie-Peccia
- 598 Mattinata (c.: 90599) paa Italiensk - Leoncavallo
- 599 Maria, Mari (c.: 90598) paa Italiensk - di Capua


NB.: a) Alle HMV-Plader, undtagen 1913-Udgaven, er 25 cm i Diameter. Alle Pathé-Optagelser er 29 cm, men de med * markerede Plader findes ogsaa i 35 cm-Diameteren. b) De med - markerede Plader er medtaget i »Historical Records«. c) Under 90514 bis optoges endnu en juvelarie, men saa vidt det fremgaar af Kontrolbøgerne blev den straks afslebet og foreligger saaledes ikke som Prøveplade.
Medens Pathé-Fortegnelsen er komplet, idet den fornødne Kontrollering har fundet Sted, kan naaleskaarne Plader endnu dukke op, og som sædvanlig vil enhver Komplettering af Listen blive modtaget med Tak.


Fodnoter:
(1) »pre-dog« er den internationale Samlerbetegnelse for HMV-Plader fra Perioden mellem de sidste »G. & T«Udgaver i 1907 og »Hunden«s (»dog«) Tilsynekomst i Løbet af 1910.