Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 01 - side 21-24

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Da~k Towtekttiisflier Kontor og Sekretariat: Tlf. Palz, 7576. Hverdage 10-10. Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næs~jormand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahainsen (Pædagog), Enifflus Bangerl (Pa-.dagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen ffizstrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max M;Wer (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godifr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens Wb Idike (Organist).

Sekretær og juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helrted, Raadbusstræde

1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ

7576.

Atter staar vi foran Aarsskiftet, og jeg føler Trang til at sende Dansk Tonekunstner-Forenings Medlemmer en hjertelig Hilsen og bedste Ønsker for det nye Aar.

Krigen, som mange havde haabet vilde være endt i 1944, fortsættes. stadig, og optager og beskæftiger alt og alle hele Verden over, hvor Millioner af Menneskeskæbner, Byer og Lande lægges øde og aandelige Værdier, ikke mindst Kunst og Videnskab, har trange Kaar.

Paa Baggrund af dette Ragnarok maa man se paa Forholdene i vort Musikliv og selv om vi heller ikke er blevet skaanet for Ulykker, er der dog ogsaa noget at glæde sig over.

Det kgl. Teater og Koncertlivet nyder stadig godt af Publikums levende Interesse, og baade paa det vokale og instrumentale Omraade er der opstaaet nye Talenter, der lover godt for Fremtiden.

Statsradiofoniens Torsdagskoncerter er naturligvis kun en Afglans af hvad de har været under normale Forhold, og den -vanskelige Tid har medført stor Arbejdsløshed blandt Orkestermusikerne, men takket være Forstaaelse og Imødekommenhed hos Arbejdsministeriet, har Skolekoncerterne kunnet gennemføres ogsaa i Aar, i København, Frederiksberg, Gentofte, Hillerød og Slagelse med ialt 48 Koncerter, og i Jylland har baade Aarhus og Aalborg Byorkester gjort en betydningsfuld Indsats til stor Glæde og Opmuntring for Ungdommen.

Den af Undervisningsministeriet nedsatte Kommission til Oprettelse af Landsdelsorkestre vil antagelig være i Stand til at afgive Betænkningen i Løbet af det kommende Aar, og et godt Resultat af denne store Sag vil være af uvurderlig Betydning for hele Landets Musikliv, saa vi kan staa. godt rustede til at modtage Freden og føre vore kuliurelle Institutioner videre til Højnelse af vort Aandsliv.

Lad os haabe, at 1945 vil bringe den Fred, Verden Jænges efter, saa vil ogsaa. vi i Danmark faa et lykkeligt Nytaar.

Skagen, 30. Decbr. 1944.

Hakon Børresen.

Dttitsk K~ponist-Eorening Bestyrelse:

Knud~ge Riisager (Formand), N. 0. Raasted

(Næsiformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp,

Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Pahe 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

juridisk Konsulent:

Landsretssag~ører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Nu skal der betales Aarskontingent for 1945. Beløbet bedes reguleret snarest enten kontant ved Check eller ved Indbetaling paa Postgiro Nr. 3252. Medlemmer, der ønsker Indbetalingskort tilsendt, kan ringe til Kontoret herom. Gyldigt Medlemskort for 1945 er Betingelsen for Adgang til Generalforsamlingen og for Udbetalingen af Honorarer.

I Overensstemmelse med Dansk Komponist Forenings Loves § 18 vil der af Understøttelsesfonden være at uddele:

1) Enkefondsandele til Enker eller forældreløse Børn under 18 Aar efter Komponister, der har været aktive Medlemmer af Dansk Komponist-Forening, og

2) Understøttelse til økonomisk vanskeligt stillede aktive Medlemmer.

Ansøgninger (for Enker med Angivelse af eventuelle Børn under 18 Aar) bedes indsendt til Dansk Komponig- Forening inden den 1.5. Feb~wai- d. A.

De Ansøgere, der kommer i Betragtning, vil senest den 15. Marts faa Brev herom fra Raadet. Anden Bekendtgørelse bliver ikke udsendt. Iøvrigt henvises til Overgangsbestemmelsen i Lovenes § 18.

I Overensstemmelse med Lovenes § 19 c kan Foreningens Medlemmer - dog ikke Arvingers Repræsentanter - indgive Ansøgning om Rejseog Studtelegater. Ansøgninger af denne Art kan indsendes i Aarets Løb, naar Anledning gives, og maa indeholde Oplysninger om Rejsens eller Studiernes Formaal eller anden Begrundelse.

Af Hensyn til Revisionen af Foreningens Aarsregnskab bedes Medlemmerne omgaaende indsende Kvitteringer for de ultimo December 1944 udbetalte Honorarer m. v., ligesom de tilsendte Checks bedes hævet snarest.

Del unge Toneku~tnerselskab Kontor: Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726. Kontortid 11-1-5.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, CW. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77 A, K. Tlf. Pal~v 5564.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf . Byen 8363.

Postkonto: 3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teatertelef o n:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. 1 Tilfælde af Spærretid Kl. 141/2 -15. Anmodning om Legitimationskort til De,t kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. De~ indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billelter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Over~rædehre

af denne Bes~emmelse vil med~øre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

stilretninger i de-pi nyere Tids Metsik

3 Aftener med Foredrag og Musikdemonstra

tioner.

Iste Aften

Fredag den 26. januar 1945 Kl. 19.30 i Hor

nung & Møllers Sal, Debussy--Milhaud. Fore.drag: Jørgen jersild. Værker af Debussy, Ravel, Roussel, Ibert, Poulenc, Fran~aix og Milhaud.

Medvirkende: Inger Raasløff, Elvi Henriksen,

Alberco Medici, Povl Ingerslev-jensen, Poul Birkelund.

2den Aften

Fredag den 2. Februar Kl. 19.30 i Eornung &

Møllers Sal, Schånberg-Hindemith. Foredrag: Niels Viggo Bentzon. Værker af Schbnberg, Hauer, Wellesz, Krenck, Reger, Toch og Hindemith.

Medvirkende: Breuning-Bache Kvartetten:

Gunna Breuning Storm, Hans Kassow, Axel Jørgerisen, Paulus Bache, samt Arne Skjold Rasmussen, Stig Heinesen, Waldemar Wolsing og Niels Viggo Bentzon.

3die Aflen

Fredag den 9. Februar Kl. 19.30 i Hornung & Møllers Sal, Strawinsky-Bartok. Foredrag: Jdrgen. Balzer. Værker af Strawinsky og Bartok,

Medvirkende: Erling Bloch Kvartetten: Erling Bloch, Lavard Friisholm, Hans Kassow, Torben Anton Svendsen og Bengt Johnsson.

Medlemskort giver Adgang.

Til disse tre Aftener vil der slutte sig en

0?-kestei-A-oneci-t

med Unge Tonekunstneres Orkester, som finder Sted i Odd Fellowpalæets store Sal Fredag den 23. Februar Kl. 19.30 i Samarbejde med Københavns Drengekor. Dirigent: Lavard Friisholm.

Prograln

Igor Strawinsky: Salmesymfoni 1930.

Bela Bartok: Musik for Strygeinstrumenter, Slag

tøj og Celeste. Igor Strawinsky: Salmesymfoni 1930.

Hvert Medlem kan mod Forevisning af gyldigt Medlemskort hos Wilh. Hansen, Gothersgade f ra Torsdag den i. Februar til og med den 10. Februar afhente een Billet.