Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 01 - side 20-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musklivet ved Johanne Brandt-Nielsen

lu.fsi Blbriing skal i nær Fremtid paa en langvarig Tourné i U.S.A.; først skal han synge paa Metropolitan Operaen og derefter give Gæstespil og Koncerter i baade Nord- og Sydstaterne.

Svend Erik Tarp har fundet et Operasujet i Charles de Costers flamske Roman: Uglspil og La.mme Goedzak og er gaaet i Gang med Arbejdet.

Det Ancker'ske Legat -er tildelt Vagn Holmboe. Han agter ifølge Udtalelser til Dagspressen at benytte de 2250 Kr., Legatsummen udgør, til efter Krigen at studere Orkestermusik i Paris.

Ved en Konkurrence blandt Radioens Fløjtenister blev den Soloplads, der blev ledig, da Erik Thomsen søgte til Det kgl. Kapel, besat med Ernst Hye-Knudsen.

Kgl. Kapelmusikus julius Tho7nsen har overtaget Klarinet-Solopladsen, som blev tom, da Aage Oxenvad døde.

Den Plads indenfor Statradiofoni-Orkestrets Hornistgruppe, der blev ledig, da Wilh. Lanzky Otto gik over til Det kgl. Kapel, er efter Konkurrence besat med Hornisten Knud Evald 01

sen.

Operasanger Erik Sløberg, der i halvandet Aar har studeret hos Hislop i Stockholm for at faa sin Tenorbaryton skabt om til Tenor, havde 2. juledag en meget vellykket Tenordebut som Don José i »Carmen«.

I Nykøbing F. raser der en voldsom Strid omkring den ansete Komponist og Organist Svend Ove Møller og hans Orgel. Hans Kritik af Orglet, der støttes af andre Orgelkyndige, har skabt Vrede indenfor Menighedsraadet. Der kæmpes nu om Afholdelsen af de specielle Svend-Ove Møllerske Kirketider, og Kampen giver voldsoni Genlyd i de lokale Blade.

Debut: Kirsten Tbrane Pelersen, den. 12. December. Mezzosopran, Elev af Kristian Riis.

Skandinavisk og Borups Musikforlag og Københavns Musikforlag fraflytter 15. januar Lokalerne i Bredgade og indretter sig fra denne Dato i nye Lokaler i Nybygningen Industrihuset paa Hjørnet af Gothersgade og Borgergade.

Der er aabnet et nyt Musikhus i Thorngreens gamle Ejendom i Vimmelskaftet. Det er Fona Radio, der faar sit Hovedsæde her i Fona Mitsik Igus og der forhandles alt, fra Grammofonstifter til Flygler, det vil sige baade Radioer, Grammofoner, Noder, Blæse- og Strygeinstrumenter, Strenge m. m.

Københavns Folke-Musikfkole har til Videreførelse og Udbygning af sit kulturelle Arbejde modtaget større Beløb fra Carlsberg- og Tuborgs Bryggerier samt fra Zeuthens Mindelegat.

Den russiske Sangerinde Mme de Koriakme døde en Uge før jul efter nogle Ugers Sygdom. Elisabeth de Koriakine, som tilhørte en 500 Aar gammel russisk Adelsslægt, var uddannet i Moskva og Paris og havde sammen med sin Mand, Kunstmaleren S. de Turczin, været bosat her i Landet siden forrige Verdenskrig.

Operasanger ved Det kgl. Teater Marius jacobsen'fyldte 14. December 50 Aar. Han var oprindelig Dekorationsmaler og gjorde Lykke som Solist i private Kor, bl. a. i Bel canto, hvis Leder, Vilh. Poulsen, tog sig af hans sanglige Uddannelse. 1926 debuterede han som Rodolphe i »Bohérne« og blev Aaret efter knyttet til Det kgl. Teater, hvor han har sunget en lang Række lyriske Tenorpartier.

Pianisten Chr. Chrisliansen blev 20. December 60 Aar. Lige udgaaet fra Konservatoriet blev han selv Lærer derved, og hans -musikalske Gerning er derfor i meget høj Grad pædagogisk bestemt. Baade som Pianist og Lærer hører han til vort Musiklivs Spidser; desuden har han virket som Organist, først ved jesus-Kirken, siden 1926 ved Frederikskirken, og i Øjeblikket fungerer han som Konservatoriets Leder.

Komponisten 01uf Ring fejrede juleaftensdag sin 60 Aars Fødselsdag. Han var oprindelig Læreruddannet og studerede derefter Musik i Paris og Leipzig. Siden 1929 har han været knyttet til Skaarup Seminarium og har ud fra denne Stilling virket utrætteligt befordrende paa Sangglæden og Sangkulturen i Danmark. Væksten i det musikalske Oplysningsarbejde i den sidste halve Snes Aar har meget at takke Oluf Ring f or.

Vera og Carl Johan Michaelsens Legat for unge Musikere er blevet givet til Fagottisten Aage Bredahl og Pianisten Kjell Olsson. Legatet kan ikke søges, saa det maa. betragtes som en særlig Anerkendelse at faa. det tildelt.

Musikkonservatoriets »store Eksamen« er bestaaet af Henning Duusgaard, Birthe Juhl Jespersen, Lillian Madsen, Egmont Olsen, Paul Aagaard Pedersen, Sigrun Skovmand, Einar Skovmøller, Leif Thybo og Mette Svendsen Tune.

Som sædvanligt har Det kgl. Musikkonservatorium ved det nye Aars Begyndelse, ovenpaa veloverstaaet Eksamen, be1ønnet en Række unge Musikere for deres Flid og Talent. Saaledes har man tildelt Pianist Niels Viggo Bentzon og Pianist Arne Skjold Rasmussen hver 1350' Kr. og Sangerinde Mette Svendsen Tune 1000 Kr. af Dr. med. Villiam Richard Christiansen og Hustrus Legat. Benny Christensen har faaet: Frk. Ida Schreibers Legat, Frk. Elin Hansen og Birthe Juhl Jespersen har faaet tildelt Frk. Ellen Schmidts Legat, Bodil Petersen har faaet Frk. Sofie Petrea Enghoffs Legat, Viggo Lundgreen har faaet Etatsraad Isac Salomon Salomonsens Legat, Sigvald Dahl Michelsen har faaet tildelt Elna Rothenborgs Mindelegat, Paul Thaulow har faa~t Enkefru Anna Ida Malvine Petersens Legat, Axel Svitzer Hansen har faaet Kirstine Lunds Legat, Mogens Aabjørn og Einar Skovmøller har faaet Angul Hammerichs Legat, Lilllan. Madsen har faaet tildelt Grethe Anker-Jensens Legat og Karen Lund Christiansen har faaet Else Lichtenbergs Legat.