Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 01 - side 18-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Koncertlivet

Aalborg

Da Aalborg By-Orkester sluttede Sæsonen 1943/44 stod det klart, at man var naaet Grænsen af, hvad der kunde naaes med den daværende Orkesterbesætning, og i'Løbet af Sommeren engageredes en Række nye, unge Musikere med Violinisten Arne Aaboe Sørensen fra Tivolis Koncertsal som Koncertmester i Spidsen. Da Orkestret derefter lagde ud i September med en Koncert for stopfyldt Hus, hvor Edith Oldrup Pedersen var Solist, var det et fornyet, forynget og forbedret Orkester, man hørte - et Orkester, hvor det vel knirkende i Sammenføjningerne og skar i Ørene nu og da, men hvor hele Standarden var høevet og lovede godt for Opbygningsarbejdet i Sæsonen, for hvilken der var lagt store Planer med rig Udnyttelse af kongelige Kunstnere - Planer, som gik sørgeligt i Vasken efter som Forholdene udviklede sig og der kom Rejseforbud for Det kongelige Teaters og Radiofoniens Kunstnere.

Den første Koncert var ganske vist Edith PIdrup Pedersens fuldt og helt. Den dejlige Kunstnerinde tog Aalborgs Musikpublikum med Storm og viste sin Kunsts vidtspændende Omfang

men ogsaa Orkestrets Indsats: tre tyske Danse af Mozart, Suite af »Coppelia« og Coates London Suite høstede fortjent Anerkendelse.

Den næste Koncert fiavde tre lokale Navne som Solister: Pianisten Sigurd Mosborg med Haydns Klaverkoncert, Koncertmester Arne Aaboe Sørensen med Mozarts A-Dur Violinkoncert og Koncertsanger G. Thune Stephensen med Carl Nielsen-Sange, medens Orkestret præsterede en yderst elegant Optakt med Fremførelsen ,tf Ouverturen til »Figaros Bryllup« og fortsatte med Carl Nielsens »Lille Suite for Strygere« samt Udtog af Musiken til »Moderen«.

Man var nu naaet til Oktober og dermed Filharmonisk Selskabs første. Koncert. Solist var Ernil Telmanyi i Sibelius' Violinkoncert, medens Orkestret spillede Beethovens syvende. Der havdip været slidt bravt forud for denne Koncert, og Resultatet udeblev heller ikke. Det var efter Aalborg-Forhold en Pragtaften. Telmanyi spillede Sibelius med storslaaet Fantasi og Orkestret klarede sin meget vanskelige Del forbløffende godt og tog dertil et Trumfstik hjem med Beethovens syvende, der blev tolket med en Hengivelse i Mesterens Rytme og Temperament, man ikke havde oplevet før, Denne Aften var samtidig lidt farlig for Orkestret, fordi man nu nøje fik at vide, hvad det kan præstere, saa ingen Undskyldninger længer gælder.

12. November fulgte Sæsonens første Populær-Koncert, der indledtes med Mendelssohn-Bartholdys »italienske« Symfoni, for derefter at fortsætte med en Opera-Afdeling, hvor Kat-in Munk var Solist, og slutte med Lumbye-Toner. I denne sidste Afdeling debuterede det nyoprettede Aalborg By-Kor paa ca. 80 Sangere i et lille Valse Udtog, som gjorde sig nydeligt, mens Violinisterne Arne Aaboe Sørensen og Herman Kjær Jensen spillede Koncertpolkaen for Violiner med lidt spæd Virkning, og Orkestret satte Punktum med Finalegaloppen fra »Livjægerne paa Amager«.

I Tiden indtil Nytaar har man endnu to Koncereer paa Tapetet, en »Filharmonisk« med Galina Wershenska og en Koncert i Anledning af Aalborg Haandværkerforenings Stiftelse med Bassangeren Chr. Christoffersen som Solister. Hvad det nye Aar vil bringe er derimod endnu en nogenlunde lukket Bog.

Ved Siden af Koncertvirksomheden har Aalborg By-Orkesier flittigt dyrket Skolekoncerterne og takket være en udmærket Rutebilordning gæstet en lang Række nordjydske Skoler i Købstæder.

Paa Trods af de usikre Forhold har Aalborg

By-Orkester indtil nu ført Sæsonen fint igennem,

fordi man hurtigt opdagede, at Musikinteressen

alligevel overvandt Ulysten til at flerdes ude om

Aftenen. Det er derfor ogsaa Orkestrets Agt at

fortsætte saa længe, der overhovedet kan arran-

geres noget. førgen Drackmann.

Nykøbing P. (SEBsonen 1943-44)

Sæsonen 1943-44 blev for Musiklivet i Sydhavsøernes Hovedstad den Sukces, man havde ventet. Den nystartede Musikforenings Bestyrelse har løst sin Opgave saa godt, at Foreningens Medlemstal paa nuværende Tidspunkt allerede er oppe paa 650 Medlemmer. Den har forstaaet at variere Koncertprogrammerne, at engagere

gcide Kunstnere og gennem en Række med Musikdemonstratioaer (ved Komponisten Svend S. Schultz) søgt at bibringe Medlenunerne bedre Musikforstaaelse.

Desuden har Komponisten ' Organist Svend

Ove Møller fortsat sit store musikopdragende Arbejde, idet han, trods Tidernes ugunstige Forhold og et elendigt, upræcist virkende Orgel, hv;s, store Mangler de kirkelige Myndigheder ikke synes at ville raade Bod paa, har gennemført flere »Kirkemusiktider«.

Den mest bemærkelsesværdige var den 50., som fandt Sted den 28. Marts. Ved denne Lejlighed fremførtes kun Kompositioner af Svend Ove Me!Iler. Medvirkende var Nykøbing F. Kammerorkester og Nykøbing F. blandede Kor (begge dirigeret af Komponisten) samt flere Solister. Ved Orglet sad Stefanskirkens fremragende Organist jens Bjerre, hvis Præstation baade som Solist og Akkompagnatør var af udmærket Virkning. Aftenens fornemste Fremførelse -var en Passionskantate for Soli, Kor, Menighed, Orkester og Orgel (Op. 40).

Sæsonens første Musikforeningskoncert fandt

Sted den 16. December, og Aftenens Solist var

kgl. Hofpianistinde Frk. Johanne Stockmarr, der

med Kompositioner af Mozart, ' Schumann, Wey-

se, Schubert og Chopin henrykkede Tilh~rerne

med sin sublime Kunst. Det var Frk. Stockmarrs

sidste Koncert.

Næste Koncert var en Operaaften med unge og gode Kreefter fra den kongelige Opera, nemlig Operasangerinderne Karin Rendsberg og Karen Marie Nielsen samt Operasangerne Holger Boland og Holger Gabrielsen, der ypperligt akkompagneredes af den meget dygtige Operarepetitrice Grete Bang. - Aftenen var helliget Mozart, og der sluttedes af med den, smukke og morsomme Opera »Teaterdirektøren«. Det var en overmaade skøn og fornøjelig Aften.

Ved Musikforeningens 3. Koncert den 19. Februar medvirkede Violinvirtuosen Telmanyi, der accompagneredes af sin unge Frue. Det blev en uforglemmelig Aften, og der fremførtes Værker ftf Cesar Franck, Mendelsohn, Bartok, Saint Saéns og Dohnanyi, men den. blændende Virtuos syntes i nogen Grad af sin Accompagnitrice at være hemmet 1,-Udf oldelsen af sit Temperament.

Sæsonens sidste Musikforeningskoncert stod ikke tilbage for nogen af de foregaaende, og de optrædende Kunstnere var Waldhornist og Pianist Wilhelm Lanzky-Otto, Operasangerinde Karin Munk samt Adjunkt Carl Stevens.

Foruden Musikforeningskoncerterne og »Kirkemusiktiderne« har der i Sæsonens. Løb været afholdt 3 bemærkelsesværdige Koncerter. - I December optraadte det fint sammenspillede Nykøbing F. Kammerorkester og Nykøbing F. blandede,Kor ved en Velgørenhedskoncert i Teatersalen (Dirigent Svend-Ove Møller). Orkestret gjorde sig særlig smukt gældende i Johan Christian Bachs Sinfoni concertante i Es-Dur og Mozarts Symfoni Nr. 27, G-Dur, mens Koret naaede højest i Carl Nielsens Kehraus af Operaen »Maskerade« for Kor og Orkester.

I April indbød Lolland-Falsters Stiftsorkester til Koncert i Teatersalen under Ledelse af Musikdirektør Ric. Pedersen, Nakskov. Programmets fornemste Nummer var Mozarts Violinkoncert i Es-Dur for Violin og Orkester med Violinisten Holger Valbjørn som Solist; den fik eq meget smuk Udførelse af baade Solist og Orkester. Havde Forholdene været saadan, at Orkestret havde kunnet faa nogle flere Prøver, vilde det sikkert have været et fornemt Ensemble, da baade Dirigent og Orkester besidder stor Dygtighed. Men man var dog lidt skuffet over, at det paa sit Program havde et Stykke som Wallace: Maritana.

Mandskoret Brages aarlige Foraarskoncert fandt ogsaa Sted i Teatersalen (Dirigent Musiklærer Chr. Petersen). Solist var Operasanger Aksel Schiøtz. En Del af Korets Sange blev transmitteret af Statsradiofonien. Bortset fra ea noget klemt Klang hos Tenorerne skilte Koret sig meget pænt fra sit Program, men man. kunde ønske, om Koret i noget højere Grad fornyede sit Repertoire.

Musiksæsonen 1944 45 tegner absolut ikke daarligere end den foregaaende, og Nykøbing F. synes at være en By, hvor Musiklivet er stærkt paa Vej til at blomstre.Harald Brøndlund.