Svar til Forchhammer

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 01 - side 15-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Svar til Forchhannner

Af Niels Viggo Bentzon

jeg tror, at Forchhammers og mit Eksempelvalg vil give et udmærket og sikkert fyldigere Indtryk af Schultz' Skrivemaade her i Klaverkoncerten, end hvis man studerede mine Citater alene. At jeg ikke har følt mig nødsaget til netop at meddele de ternatiske Udviklinger, som Forchhammer anfører i sine Eksempler, kan jeg ikke forpligtige mig til at gøre Rede for. Mon ikke det i høj Grad er en Smagssag, om man vil foretrække Forchhammers. Eks. 3, der' bringer Hovedtemaet i Koacertens langsomme Sats, eller mit Eks. 8, der giver Satsens Atmosfære.

Til ovenstaaende har jeg kun at tilføje, at jeg ud fra den Linie, jeg hidtil har fulgt i mine Artikler her i Bladet, daarligt kan indlade mig i videre Diskussion med Forchhammer, for hvem »international Opbygning«, »dejlige Klange« og desl. er æstetiske Begreber af en vis R2ekkevidde.