Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 02 - side 39-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Dansk Tottekttnstj#er I~orenijig

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, L Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Reprxsentantskab:

Erik Abrakamsen'(Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mi Wer (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens W,51dike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstr,~rde 1, København K. Tlf, Central 2270 og Palæ 7576.

Af Understøttelsesfondets Midler finder Uddeling Sted inden Udgangen af Februar Maaned d. A. til saadanne Medlemmer af Foreningen og deres Efterladte, som er i Trang.

Ansøgninger om at komme i Betragtning ved Uddelingen indsendes inden 10. Februar d. A. paa dertil bestemte Skemaer til Landsretssagfører

Eiv. Helsteds Kontor, Raadhusstræde 1, København K., hvor Udleveringen af Skemaer finder Sted Hverdage Kl. 10--4.

Til samtlige Koncerter i Anledning af Det unge Tonekunstnerselskabs 25 Aars Fødselsdag kan vore Medlemmer fra i. Marts hos Wilh. Hansen, Gothersgade, afhente i Billet pr. gyldigt Medlemskort.

Dansk K~tponist--Forening Bestyrelse:

Knu4ge Riisager (Formand), N. 0. Raar W (Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tar P, Vagn Holmboe.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ .5405. Pos~girokonto Ni-. 3252.

juridisk Konsulent.-

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Til samtlige Koncerter i Anledning af Det unge Tonekunstnerselskabs 25 Aars Fødselsdag kan vore Medlemmer fra 1. Marts hos Wilh. Hansen, Gothersgade, afhente 1 Billet pr. gyldigt Medlemskort.

Dea aarlige Generalforsamling afholdes Torsdag den 15. Februar Kl. 15. Der kommer Brev om Dagsordenen til hvert enkelt Medlem. Men sæt Kryds ved Datoen allerede nu.

Husk Kontingentet for det nye Aar. Adgang til Generalforsamlingen er afhængig af gyldigt Medlemskort for 1945. Beløbet kan indbetales paa Foreningens Girokonto (Nr. 3252) eller kontant paa Kontoret.

Vi minder om Meddelelsen i forrige Nummer vedrørende Ansøgninger til Enkefondsandele og Legater, der skal være indsendt senest den 15. Februar.

Det unge, Tonekunshterselskab

Kontor:

Kronprinsessegade 26 3 , K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15.

Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Til. Ordrup 1812.

Nffl.rtformand:

Sverre Forckhammer, St. Kongensgade 7 7 A, K. Tlf. Palæ 5564.

Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363. Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 263, K.

Teatertelef on:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprentes Medlemmerne, at de ad denne Vel erhvervede Billetter er jtrengt Personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

Til Koncerterne i Anledning af Det unge Tonekunstnerselskabs 25 Aars Fødselsdag kan'Medlemmerne hos Wilh. Hansen, Gothersgade, fra i. Marts afhente Billetter, i Billet til hver Kammermusikkoncert og 2 til hver Orkesterkoncert pr. gyldigt Medlemskort.