Kommentar til Hamburgers gensvar

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 02 - side 35-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Kommentar til Hamburgers Gensvar

Yderligere Diskussion om en »subjektiv« eller »objektiv« Kritik maa standse. Kritik kan kun være »subjektiv«, men i Fagbladet har vi, som jeg tilforn, anførte, Nodeeksemplet som Garanti for Bedømmelsens saglige Udspring. Er det ikke ganske uvæsentligt, om jeg har forstaaet Ironien i Deres fremsatte Krav om det fatale IF's logiske Begrundelse? Jeg har paa Fornemmelsen, at det hele ender i Tovtrækning om Petitesser, og at man gaar uden om Sagens Kerne, der for mig er den: jeg uddyber en musikalsk Detaille i en af mine Artikler paa streng saglig Basis og anvender til dette Formaal et Sprog, der ikke er eksakt og »logisk«, men beskrivende, malende »associationsbefordrende«. Jeg kan ikke være »logisk« i min Bedømmelse af Samtideri, da jeg maa indskrænke mig til at beskrive og bringe tilnærmelsesvise Slutninger paa Papiret. Det saglige Supplement til mine Bestræbelser, d. v. s. en anden Artikel med andre Nodeeksempler, der paa reel Basis kunde imødegaa, og evt. kuldkaste mine Synspunkter, er ikke fremkommet. (Forchhammer's Artikel bragte Nodeeksempler, men de syntes ikke tilstrækkeligt organisk frernvokset af F.s Tekst, hvis Æstetik var for »let«).

Hverken De, Povl Hamburger, eller de to andre Diskussions-Deltagere har imødegaaet mig paa, denne, den, ønskværdigste Maade. - 1 Stedet for er en Række principielle Betragtninger blevet behandlet hos Tarp, noget mere »uklart« hos Forchhammer, og noget terminologisk hos Dem. Niels Viggo Bentzon.