Et nodefund på konservatoriet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 03 - side 41-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

ET NODEFUND PAA KONSERVATORIET

Af Knud jeppesen

Dr. phil. Knud Jeppesen gennemgaar et Fund paa Det kgl. danske Musikkonservatorium omfattende Værker af Frøklich, I. F. Bredal, Aug. Winding og et stort Antal tidlige Haydn-Tryk. Fremdragelsen af en ukendt Synzfoni af Cl. Schall vil blive omtalt i naste Nr. af D. M.

I sin Artikel i Dansk Musikridsskrift (1944, 8) beretter Magister Sven Lunn om det fortjenstfulde Arbejde, som i disse Aar fra vort kgl. Biblioteks Side gøres for at samle og værne Kilderne til dansk Musik. Sv. Lunn omtaler herved bl. a. en Del af de Musikalier, som fornylig er kommet for Dagen paa det kgl. danske Musikkonservatorium og som nu er overgivet i det kgl. Biblioteks Varetægt. Da det maaske kunde være af Interesse at erfare lidt nærmere om dette Fund, skal jeg i det følgende give nogle yderligere Oplysninger om det. Desværre er det mig ikke muligt at behandle det herved fremkomne Materiale med den bibliografiske Grundighe4, det egentlig fortjener. Dels fordi Forbindelsen med udenlandske Biblioteker nu er saa godt som fuldstændigt afbrudt, dels, og ikke mindst, fordi vort kgl. Bibliotek p. t. har evakueret en vigtig Del af den Litteratur, som hertil er uundværlig. Det er dog mit Haab, at det følgende trods disse Mangler kan være til Nytte for Interesserede.

En Forespørgsel fra det kgl. Biblioteks Side vedrørende nogle Manuskripter af August Winding lod sig ikke besvare ud fra Konservatoriets Kataloger og foranledigede mig derfor til at forsøge en Gennemgang af, hvad der paa Konservatoriet maatte forefindes af endnu ikke katalogiserede Musikalier'). Under disse Eftersøgninger førte min Vej mig bl. a. op paa Konservatoriets, Loft, hvor jeg lige under Taget stødte paa et lille Aflukke, som hidtil var mig ubekendt. Her laa under Støv, hvis Tykkelse og Uberørthed vidnede om, at her ikke i flere Decennier havde færdedes Mennesker, bl. a. en Hoben Musik

sager og Arkivalier, som til Dels maa have tilhørt »Musikforeningen«, men ogsaa til Dels maa. stamme andet Steds fra. Intet af alt dette findes imidlertid anført i »Musikforeningen«s Kataloger, hvorved forklares, at bl. a. Efterforskningen af Originalen til Fr. Frøhlich's Es Dur-Symfoni (sm Ign. Sv. Lunn's Artikel i dette Tidsskrifr 1940, p. 157) hidtil har været forgæves. Af denne Komponist, som er Hovedpersonen i den for dansk Musikhistorie betydningsfulde, men hidtil kun lidet kendte Tid mellem Weyse og Gade Hartmann Perioden, fandtes følgende Kompositioner, for Størstedelen i Autograf:

1) Strygekvartet i d-moll (Op. 1, 1823). Trykte

Stemmer.

2) Koncert for Violin med Orkester i a-moll.

Op. 3. Part.

3) Introduktion og Polonaise for Violin med Orkester. Op. 6. Februar 1825; Marts 1829. Part., St. og trykt Klaverudtog (Op. 2).

4) Koncert for Violin med Orkester i E-Dur.

Op. 7. Den 17de juni 1825. Part. og St.

5) Potpourri for Piano og Horn. Op. 8. Nør-

ager, Aug. 1825. Part. (2 Eksempl.).

6) Divertissernent for Violin med Orkester. Op.

9. Septbr. 1825, Marts 1828. Kun St.

7) Ouverture i E-Dur. Kun ufuldst. Stemmemateriale (Part. findes paa det kgl. Bibliotek, mærket Decbr. 1825).

8) Koncertino for Violin med Orkester. Febr.

1826. (Op. 14). Part.

9) Introdukdon og Variationer over et Thema af Rossini for Violin med Orkester. Op. 16. Kun St. (Principalst. mangler).

10) Ouverture i d-moll. Op. 21, Novbr. 1827.

Part. og St.

11) Potpourri for Violin med Orkester over et

Thema fra »Lulu«. Op. 23. Kun St.

Det maa i denne Forbindelse bemærkes, al Konservatoriets nuværende Kataloger er forældede, men at en fuldstændig Nykatalogisering af b e I e Musiksamlingen efter moderne

Principper nu er iværksat.

12) Koncert for Violin med Orkester. Op. 26 (d-moll). Frankfurt a. M. 27de-28de Aug. 1829. Part. og St. Kun lste Sats.

13) »Natten før Brylluppet«. Syngespil i 2 Akter. 30te juli 1829 (Ouverture: 3die Aug. 1829). Part.

14) Koncert for Violin med Orkester i Es-Dur. Op. 30. Paris, Novbr. 1829; Rom, juli 1830. Part. og St.

15) »Souvenir de Rome« for Violin med Orkester. Op. 31. Rom, juli 1830. Part, (Klaverskizze), St.

16) Symfoni i Es-Dur. Op. 33. Rom, 9de Decbr.

1830. Part. og St.

17) Introduktion, og Polonaise for Violin med Or-

kester. 1831. Kun St. (Principalst. mangler).

18) Potpourri for Violin med Orkester over et Thema fra »Den Stumme i Portici« (Op. 37). Part. og St.

19) »Majgildet«. Dramatisk Idyl i i Akt. (1832? Opført iste Gang paa det kgl. Theater d. 13de April 1832). Part.

20) Marsch og Jagtstykke for 9 forskelligstemte Horn. Op. 40. Novbr. 1832. Part, Klaverskizze og St.

21) Introduktion og Variation for Violin med

Orkester. Op. 41. Part. og St.

22) Jagtstykke for Horn. lode Maj 1842. Part.

23) 2 Sange for 4-st. Mandskor a cappella. Part.

24) Et Nodeblad med Thema (Gott erhalte

Frantz) og i Variation for Klaver.

25) Et Ark med Skizzer.

26) Marsch komponeret i Anledning af Kon-

gens Fødselsdag (for Klaver).

Af Frøhlich's nære Kunstfælle, I. F. Bredal,

henlaa følgende Manuskripter:

1) Introduktion og Rondo for Viola, Violon-

cello med Orkester. 1827. Part.

2) Potpourri for Viola med Orkester. 1828. Part.

3) »Judas Iskariotes«. Scene og Arie med Chor.

1838. Part. Klaverudt. St.

4) »Opstandelsen«. Paaskehymne af B. S. In-

gemann. juli 1844. Part. St.

5) Introduktion og Chor af Skuespillet »Lovbud

og Lovbrud«. 1853. Part. (ufuldst.).

6) Introduktion og Polonaise for Viola med

Orkester. St.

7) Concertante for Viola og Violoncello med

Orkester. (Kun Altoprincipale).

8) Koncert for Viola med Orkester, Anonym,

men vistnok af Bredal. Part. og St.

Af de bekendte Amatør-Komponister, George Gerson og Højesteretsassessor Falbe, som engang spillede en stor Rolle i det københavnske Musikliv, maa nævnes af den første et Paternoster for 4-st. Mandskor samt 5 Bind Partiturer (Indhold: Sange, Kammermusik, Ouvert., en Symfoni etc.) og-af sidstnævnte Orkestermaterialet til den dengang yndede Orkesterspøg »Natten«.

Det kgl. Biblioteks Interesse for August Windings Kompositioner førte til en Undersøgelse af de ukatalogiserede Manuskripter af W., som nogle Aar efter dennes Død, blev overgivet Konservatoriet. Følgende Værker forefandtes her:

1) Violoncelsonate, Op. 10. 15de April 1854.

Part., Vcl.-St.

2) Strygekvintet cis-moll. Leipzig 1856-57. St.

3) Symfoni i c-moll. Sommeren 1858. Omarbej-

det 1859-61. Part.

4) Ouverture i. e-moll. Paris 1860. Part.

5) Legende for Damekor, Soli og Orkester. juli

1860. Part.

6) Violinkoncert, Op. 11. 1866-86. Forelig-

ger i to Partiturer.

7) Koncertouverture, Op. 14. 1868. Part.

8) Klaverkoncert i a-moll, Op. 16. Fredensborg

5te juli 1868. Part.

9) Pinsehymne for Soli, Kor og Orkester, Op.

20. Part.

Symfoni i c-moll (ikke identisk med 3». St. Koncert-Allegro for Klaver og Orkester i c-moll, Op. 29. Part.

12) Strygekvartet Nr. 3 i e-moll. Part.

13) Balletten »Fjeldstuen«. iste Akt. Part. (med

Korrekturer af N. W. Gade).

14) Militærmarsch over et Motiv fra »Fjeld-

stuen.«. Part. og St.

15) Er Bind med diverse Skizzer og mindre

Kompositioner af A. W.

10)

11)

Samtlige hidtil nævnte Manuskripter og Tryk blev tilligemed to Pakker Mss. af Gotfred Matthison-Hansen og en Pakke med Mss. af Aug. Winding, G. Matthison-H. og Aug. Bournonville i Marts 1944 overgivet til det kgl. Bibliotek.

I samme Aflukke som Manuskripterne af Frøhlich etc. henlaa en omfattende Samling Orkestermusik, mest Symfonier, tildels i gamle sjældne Stemmetryk fra Slutningen af det 18de og Begyndelseri af det 19de Aarhundrede. Denne, eller rettere disse Samlinger har utvivlsomt tilhørt nogle af de mange musikalske Selskaber eller Klubber, som blomstrede i Køben-havn i det 18de Aarhundrede og betød en saa væsentlig Faktor i den Tids Musikliv. Paa Omslaget til P. Wranitzky's F-Dur Symfoni (Op. 33, Nr. 3) er noteret: Zu Anfang in der Musical. Accademi. Disse Noder har vel saaledes tilhørt det kgl. musikalske Akademi - en af Datidens betydeligste musikalske Sammenslutninger. Dette Selskab blev opløst i 1817 og dets store Nodebibliotek solgt ved offentlig Auktion. Wranitzky's Symfoni maa være trykt ca. 1798, saa tidsmæssigt kunde dette nok stemme. At den nævnte Paaskrift er tysk lader sig let forklare ved de ikke faa, holstenske eller rigstyske Musikere, som dengang virkede i København. En stor Del (32) af de fundne Symfonier er bundne ind sammen i 23 Stemmebind (VI. 1 (3), VI. 2 (3), Br. (2), Basso (3), Fl. 1-2, Ob. 1- 2, Cl. 1-2, Fag. 1-2, Horn 1-2, Trp. 1-2. Desværre mangler Paukestemmen til en Del af Stykkerne). Disse Bind har henimod Midten af forrige Aarhundrede tilhørt P. W. Olsen's musikalske Lejebibliotek i Vingaardsstræde, men stammer - som sagt

utvivlsomt oprindeligt fra de musikalske Selskaber: Muligvis er de erhvervede ved Auktionen over det musikalske Akademi's Efterladenskaber, da Olsen netop 1817-18 etablerede sig. At der blandt Symfonierne findes et ellers ganske ukendt Værk af Cl. N. Schall, der i en længere Aarrække ledede Akademiets Koncerter, kunde ogsaa pege i denne Retning. Samlingen maa. i hvert Fald endnu henimod Slutningen af Fyrrerne have tilhørt Olsen, da der paa de enkelte Stemmebind er paaklæbet hans Bomærke som Hofmusikhandler (en Distinktion han først opnaaede ca. 1837).

Forøvrigt foreligger flere af Symfonierne i O.s Samling i. Dubletter udenfor denne, saa Fundet som Helhed betragtet maa. stamme fra i hvert Fald to forskellige Kilder. En, ganske vist meget udvisket, Paaskrift paa Omslaget til det haandskrevne Eksemplar af Haydn's. e-moll Symfoni (G. A. Nr. 44) kunde da ogsaa, tyde paa, at dette har tilhørt en anden af Periodens førende Musikforeninger: Harmonien (eller Det harmoniske Selskab. 1778-ca. 1830). Alle de her foreliggende Orkesterværker forekommer kun i Stemmer, hvilket ikke kan undre, da det først et Stykke oppe i det 19de Aarhuudrede blev mere a.1mindeligt at udgive Partiturer. Eksemplarerne er som Helhed fuldstændige og velbevarede. Hist og her kan dog mangle en enkelt Stemme (især Pauken). Strygestemmerne er oftest dublerede ved haandskrevne Kopier, og for nogle Symfoniers Vedkommende findes over-hovedet kun haandsskrevet Materiale.

I alt drejer det sig her om følgende Værker:

C. A. P. Braun: Symfoni i D. Trykt Stemmemateriale. Breitkopf & Hirtel, Leipzig. PI.-Nr. 1694.

Giuseppe Fiala: Symfoni i C. Haandskrevet

Stemmemateriale.

Chr. W. Gluck: Ouverture til »Armida«. Haandskrevet Stemmemateriale.

Joseph Haydn: Symfoni i D. (G. A. Nr. 3 1).

Trykt Stemmemateriale: Sieber,

Paris. Symfoni Nr. 19.

» Symfoni i e (»Trauersymphonie«,

G. A. Nr. 44). Findes i to Eks-

emplarer a) Trykt St. fra Sieber,

Paris, Symfoni A. b) Haandskr.

Materiale.

» Symfoni i fis (»Abschiedssym-

phonie«, G. A. Nr. 45). Haand-

skrevet Mater.

» Symfoni i C. (»Marie Theresia«,

G. A. Nr. 48). Haandskr. Mater.

» Symfoni i B. (G. A. Nr. 5 1).

Haandskr. Mater.

» Symfoni i D. (»LImperiale«,

G. A. Nr. 53). Haandskr. Mater.

Joseph Haydn: Symfoni i C. (»11 distratto«, G.

A. Nr. 60). Haandskr. Mater.

» Symfoni i D. (G. A. Nr. 62).

Haandskr. Mater.

» Symfoni i B. (G. A. Nr. 66).

Hummel, Berlin. Op. 15, Nr. 2.

PI.-Nr. 400.

» Symfoni i F. (G. A. Nr. 67).

Hummel, Berlin. Op. 15, Nr. 1,

Pl.-Nr. 400.

» Symfoni i B. (G. A. Nr. 68).

Hummel, Berlin, Op. 15, Nr. 3.

PI.-Nr. 400.

» Symfoni i Es. (G. A. Nr. 76).

Haandskr. Mater.

» Symfoni i c (G. A. Nr. 78).

Haandskr. Mater.

» Symfoni i C (»Lours«. G. A. Nr.

82). Sieber, Paris, Nr. 25 (Op.

51).

» Symfoni i g (»La Poule«. G. A.

Nr. 83). Hummel, Berlin, Op.

28, Nr. 2. PI.-Nr. 633.

» Symfoni i Es. (G. A. Nr. 84).

Sieber, Paris, Nr. 26 (Op. 51).

» Symfoni i B. '(»La. Reine«. G. A.

Nr. 85). 1 to Eksempl. a) Hum-

mel, Berlin, Op. 28, Nr. 1, PI.-

Nr. 633. b) Haandskr. Mater.

» Symfoni i D. (G. A. Nr. 86).

I to Eksempl. a) Hummel, Ber-

lin, Op. 28, Nr. 5. PI.-Nr. 644.

b) Sieber, Paris, Nr. 24 (OP.

51).

» Symfoni i A. (G. A. Nr. 87).

I to Eksempl. a) Hummel, Ber-

lin, Op. 28, Nr. 3. PL-Nr. 633.

b) Haandskr. Mater.

» Symfo ni i G. (G. A. Nr. 88) -

Trykte St. uden Forlagsangivelse.

Symf. Nr. 14. PI.-Nr. 251.

» Symfoni i F. (G. A. Nr. 89).

Tr. St. uden Forlagsang. Symfoni

Nr. 15. PI.-Nr. 253 (i to Eks-

emplarer).

» Symfoni i C. (G. A. Nr. 90).

Hummel, Berlin, Op. 33, Nr. 3.

Paa Omslaget mærket., Nr. 674. PI.-Nr. 800 (i to Eksempl.).

Joseph Haydn: Symfoni i Es. (G. A. N. 91).

Hummel, Berlin, Op. 36, Nr. I.

PI.-Nr. 851.

» Symfoni i G. (»Oxford-Sympho-

nie«. G. A. Nr. 92). Nogle tryk-

te St. (uden Forlagsangivelse og

PI.-Nr.).

» Symfoni i G. (»Paukenschlag«.

G. A. Nr. 94). Tr. St. dels f ra

André, Of fenbach (Op. 80)

(PI.-Nr. 857) og dels fra Artaria

Symfoni Ni-. 21, Wien. PI.-Nr.

544.

» Symfoni i C. (G. A. Nr. 97).

André, Offenbach, Op. 83, Nr.

1, PI.-Nr. 933.

» Symfoni i B. (G. A. Nr. 98).

André, Offenbach, Op. 80, Nr.

2. PI.-Nr. 911 (i to Eksempl.).

» Symfoni i D. (»Die Uhr«. G. A.

Nr. 101). André, Offenbach,

Op. 95, Nr. 2. Pl.-Nr. 1369.

» Symfoni i B. (G. A. Nr. 102).

André, Offenbach, Op. 98, Nr.

2. Pl. -Nr. 15 9 6.

» Symfoni i Es. (»Paukenwirbel«.

G. A. Nr. 103). André,, Offen-

bach, Op. 95, Nr. 1. PI.-Nr.

1368 (i to Eksempl.).

» »Symfoni« i B. (Armida-Ouver-

ture). André, Offenbach, Op.

55. PI.-Nr. 297.

E. W. Mehul: Ouverture til »Henrik den Fjer

des Jagt«. Haandskr. Mater.

W. A. Mozart: Symfoni i D. (Kóchel, Nr. 297).

André, Offenbach, Op. 88. PI.-

Nr. 148 2.

» Symfoni i D. (Kóchel, Nr. 385).

André, Offenbach, Nr. 10. PI.-

Nr. 2178.

» Symfoni i D. (Kóchel, Nr. 504).

André, Offenbach, Op. 87. PI.-

Nr. 1478.

» Symfoni i Es. (KBchel, Nr. 543).

André, Offenbach, Op. 58. pi.Nr. 1103.

W. A. Mozart: Symfoni i C. (Kåchel,Nr. 551), André, Offenbach, Op. 38. PI.Nr. 622.

F. Paér: Ouverture til Operaen: Achille. Breit-

kopf & Härtel, Leipzig. PI.-Nr. 2881.

C. Schall: Symfoni i B. Haandskr. Mater.

W. j. Tomachek: Symfoni i Es. Haandskr. Mater. C. E. F. Weyse: Symfoni i c. Sonne, København. Op. i. Flere Eksempl.

G. j. Vogler: Storm-Ouverture. Haandskr. Mater.

» Ouverture i C. Haandskr. Mater.

» Neue Ouverture zur Oper »Samo-

m. André, Offenbach. PI.-Nr.

3690.

» Ouverture zu dem Schauspiel »Die

Kreuzfahrer«. André, Offenbach.

PI.-Nr. 3828.

P. Wranitzky: Grande Sinfonie caracteristique,

pour la paix avec la Republique

fran~aise. Gombert, Augsburg,

Op. 31. PI.-Nr. 123.

» Symfoni i C. André, Offenbach,

Op. 33, Nr. 2. PI.-Nr. 1217.

» Symfoni i F. André, Offenbach,

OP. 33, Nr. 3. PL-Nr. 1218.

Det ovenstaaende giver ganske interessante Op

lysninger med Hensyn til Repertoiret for Datidens Orkesterudøvelse i København. Langt den overvejende Rolle synes her Haydn's Symfonier at have spillet, hvilket dog ikke kan undre. I alt findes her 30 Symfonier af H., væsentlig fra Komponistens mellemste og seneste Periode. Fra den første Periode træffes kun D-Dur Symfonien (G. A. Nr. 3 1), som er skrevet saa tidligt som i 1765. Derefter følger e-moll Symfonien (G. A. Nr. 44) fra ca. 1772 og dernæst Slag i Slag de senere Symfonier op til Es-Dur (G. A. Nr. 103) fra 1795. Fuldstændig er Serien fra Nr. 82-92 og der mangler ogsaa relativ faa af de senere Symfonier Imidlertid foreligger de fleste af disse Værker her i Tryk og, hvor dette ikke er Tilfældet, dog utvivlsomt i Afskrifter efter Tryk, og dette forrykker naturligvis Kronologien.

Af de sjældne Hummel-Stik, som for en Del

Haydn-Værkers Vedkommende utvivlsomt repræ

senterer meget tidlige om ikke Førsteudgaver, findes i Samlingen følgende:

Op. 15. Nr. i. Symf. J F (G. A. 67). PI.-Nr.

400.

Op. 15. Nr. 2. Symf. i B (G. A. 66). PI.-Nr.

400.

Op. 15. Nr. 3. Symf. i B (G. A. 68). PI.-Nr.

400.

OP. 28. Nr. I. Symf. i B (G. A. 85). PL-Nr.

633.

Op. 28. Nr. 2. Symf. i g (G. A. 83). PL-Nr.

633.

Op. 28. Nr. 3. Symf. i A (G. A. 87). Pl.-Nr-

633.

Op. 28. Nr. 5. Symf. i D (G. A. 86). PI.-Nr.

644.

Op. 33. Nr. 3. Symf. i C (G. A. 90). PI.-Nr.

800 paa Omslaget: 674).

Op. 35. Nr. 1. Symf. i Es (G. A. 91). PL-Nr.

851.

I E. L. Gerber's klassiske Haydn-Bibliografi

(Neues historisch-biographisches Lexicon der Ton-

kfinstler. 1812-14) anføres Op. 15 som trykt hos

Hummel i Berlin i 1779. Det synes at være et ret

sjældent Tryk. I Dr. j. P. Larsens omfattende

musikbibliografiske Værk om Hayda findes kun

anført et enkelt Eksemplar af det, nemlig i Ho-

boken Samlingen i Wien. L. synes dog at have

overset, at ogsaa Biblioteket i Schwerin ifølge

Kade's Katalog ejer et Eksemplar. Symfonierne

Op. 28 skal ifølge Gerber være trykt hos Hummel

1789. Mærkeligt nok anfører G. de 6 Symfonier,

som indgaar i denne Udgave, som værende hen-

holdsvis i C, g, Es, B, D og A. Dette stemmer

kun til Dels med de foreliggende Tryk, idet her

Nr. i staar i B og Nr. 3 i A. Larsen anfører

efter Gerber Op. 28 i sin Oversigt over Hurn-

mel-Tryk, men er aabenbart ikke selv stødt paa

noget Eksemplar af Udgaven. Med Hensyn til

Kronologien maa det bemærkes, at de tre første

Symf. bærer samme PI.-Nr. (633) og den femte:

644. Samlingen maa, altsaa være trykt i (ihvert

Fald) to Afdelinger, som dog begge sikkert stam-

mer fra ca. 1789, hvilket fremgaar af en Sam-menligning med andre, tidsfæstnede Hummel Stik.

Ogsaa Op. 33, Nr. 3 frembyder mærkelige Uoverensstemmelser med Gerber's Angivelser. Ifølge G. skulde dette Opus være trykt 1790 og bestaa af kun de to Symfonier i C og G (G. A. Nr. 90 og 92). Imidlertid indgaar C-Dur Symfonien i den foreliggende Udgave som Nr. 3 og bærer PI.-Nr. 800. Dette Nr. kan dog umuligt stemme med 1790 som Udgivelsesaar.1) Det er sandsynligst, at Op. 33,3 ligger ca. 1792. Imidlertid er det værd at bemærke, at 33,3 paa Titelbladet bærer PI.-Nr. 674, og tillige at Nummeret: III paa Titelen er fremkommet ved, at man med Blæk har føjet to Streger til det trykte latinske Ettal (hvilket dengang ikke var nogen ualmindelig Fremgangsmaade). Inden i Noderne er Tretallet imidlertid trykt heltud. 674 passer dog godt nok med 1790, som G. angiver. Dette kunde saa maaske tyde paa, at Nr. 3 først senere er optaget i Udgaven, og at man f or Nemheds Skyld har beholdt det oprindelige Titelblad uændret, blot med den nævnte Blæk-Tilføjelse.2) L. kender aabenbart ikke dette Tryk af Selvsyn, men anfører dets Omtale (dog kun hvad angaar G. A. 90) i en ældre Antikvariatskatalog. Hertil kan dog føjes, at denne sidstnævnte Symf. i samme Udgave som paa Konservatoriet findes paa Biblioteket i Schwerin.

I deue Aar kan Humine~'s Tryk højst have været oppe paa et Tal mellem ca. 650 og ca. 700. Med Mozarts Klaver-Koncert K~chel Nr. 449, som if ølge 0. E. Deutsch er udgivet i 1792, er Hummel først naaet til PI.-Nr, 815. 2) Et lignende Tilfælde kan iagttages ved lok. André's senere Udgave af Symfonierne G. A. 90- 92 (Op. 66), som ifølge Gerber skriver sig fra 1792. Et Eksemplar af dette Tryk, som har tilhørt det kgl. Theater og nu findes paa det kgl. Bibliotek, viser PI.-Nr. 423,, 4-51 og 468 for disse tre Symfonier. Paa Titelbladene til Nr. i og 3 finder man alle tre PI.-Nr., medens (dog kun i et enkelt Eksemplar) paa Omslaget til Nr. 2 blot den første Symfonis PI.-Nr. (423) er angivet. Formodentlig har man al~saa en Overgang benyttet Titelbladet til Nr. I ogsaa for den følgende Symfoni og først senere gjort sig den Ulejlighed at stikke alle tre PI.-Ni-. paa Omslaget.

Vedrørende Hummel's Tryk af Es-Dur Sym-

fonien (G. A. Nr. 91) hersker der nogen My-

stik. Konservatoriet ejer en Udgave mærket Op.

35, Nr. i og med PI.-Nr. 851. Men paa nogle

andre Orkesterstemmer fra samme Symfoni, som

ligeledes er udgivne af H.I finder man Angivel-

sen Op. 34, Nr. 1. Pl.-Nr. er dog ogsaa her

85 1.3 ) Hvilken Betegnelse, der er den rigtige,

skal jeg ikke kunne Sige.4) Gerb ' er skriver om

Hummel's. Op. 34, at det bestaar af to Symf., som

han ikke -har set, men som er udgivet 1798. Og

om Hummel's Op. 3 5 hedder det hos G., at det

indfatter 2 Symfonier, som maa søges blandt

André's Op. 77, 80 eller 83 og som ligeledes

er trykt i 98. G. A. Nr. 91 foreligger imidler-

tid, saavidt jeg ved, ikke i disse Udgaver, men

derimod i André's Op. 66. Symfonien Op. 35,

Nr. 2 er (ifølge Kade""s Katalog) identisk med

G. A. Nr. 94, og denne ses ganske rigtigt i

André's Op. 80 som Nr. i. At Op. 35? (34?)

skulde være udkommet i 1798 kan næppe passe.

0. E. Deutsch sætter K8chel 496, som Hummel

udsendte med Pl.-Nr. 825, til 1792, og K8chel.

526 (PI.-Nr. 900) til ca. 1793, saa paa dette Lag

maa vel ogsaa det forhaandenværende Tryk pla-ceres.

Af André-Stik af Haydnske Symfonier ejer

Konservatoriet:

Op. 55. Armida-Ouverture. PI.-Nr. 297.

Op. 80. Nr. i. Symf. i G (G. A. 94). Pl.-Nr.

857.

Op, 80. Nr. 2. Symf. i B (G. A. 98). PI.-Nr.

911.

Op. 83. Nr. i. Symf. C (G. A. 97). PI.-Nr.

933.

3) Det drejer sig om en Viola- og en Fløjte Stemme, som har tilhørt Tivoli's Koncertsal (men vel oprindeligt stammer fra et af de gamle musikalske Selskaber) og efter Branden fornylig er havnede paa det kgl. Bibliotek, hvor Magister Lunn var saa venlig at gøre mig opmærksom paa dem.

4) Ogsaa paa Biblioteket i Schwerin findes der ifølge Kade's Katalog en Udgave af G. A. Nr. 91 fra Hummel betegnet som Op. 34, Nr. 1.

Op. 95. Nr. i. symf. i Es (G. A. 103). PI.-Nr. 1368.

Op. 95. Nr. 2. Symf. i D (G. A. 101). PL-Nr. 1369.

Op. 98. Nr. 2. Symf. i B (G. A. 102). PI.-Nr. 1596.

Det ældste af disse Tryk, Op. 55, sætter Gerber til 1790. De to Symf. Op. 80 forekommer begge i denne Udgave (if. G.: 1795) paa det kgl. Bibliotek. Af Op. 83, der, efter hvad G. meddeler, indeholder to Nr., nemlig Syinf. i C (G. A. 97) og en i D (G. A. 93), og er udg. 1796, ejer det kgl. Bibliotek den samme Udgave af Nr. i som Konservatoriet.') Hvad angaar Op. 95 anfører G. kun den første af de her foreliggende Symf., som han sætter til Aar 1800. Endelig er

Op. 98 ifølge Gerber trykt i 1801 og omfatter tre Symfonier. Den anden af disse findes paa Konservatoriet og de to andre blandt det kgl. Theaters Symfonier. Jeg har ved disse André-Tryk maattet indskrærike mig til at nævne de Eksempl. heraf, som findes i København. Dermed er dog naturligvis intet sagt m. H. t. deres større eller mindre Sjældenhed; uden at gaa i Enkeltheder kan jeg saaledes tilføje, at flere af disse Stik findes paa Biblioteket i Schwerin og paa Konservatoriet i Bruxelles.

(Sluttes).

i

I

1) Nr. 2 findes blandt Tivoli-Stemmerne med PI.-Nr. 934.