Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 03 - side 52-56

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunshter -Forening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Kro-l,

15,1

(Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen (Instrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Indrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Mfiller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Mogens Wåldike (Organist).

Sekret~er og Juridisk Konsulew.

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde

1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ

7576.

Torsdag den 22. Februar 1945 afholdt Bestyrelsen og Repræsentantskabet Fællesmøde.

Næstformanden, Dr. phil. Torben Krogh, bragte Forsamlingen en Hilsen fra Formanden, Komponisten Hakon Børresen, der fremdeles opholder sig paa Skagen og paa Grund af Forholdene ikke kunde være til Stede.

Af Understøttelsesfondens Midler uddeltes ialt 1600 Kr. til 15 Ansøgere.

Sekretæren gav forskellige Meddelelser, derunder om Arbejdet i det af Undervisningsministeriet nedsatte Udvalg angaaende Landsdelsorkestre.

Dansk Komponist--Forening Bes~Yrelse:

Knud Jge Riisager (Formand), N. 0. Raasted

(Næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp,

Vagn Holmboe. Kontor:

Tie~g6nsgade 30, København V. K~ortid;

10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Pos~

girokonto Nr. 3252.

Juridisk Konsulent.,

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18.

Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaa

ende Aftale med Foreningens Kontor.

Ved Dansk Komponist-Forenings aarlige Generalforsamling den 15. Februar blev det vedtaget at oprette en Hædersgave paa normalt ialt 1000 Kr., som Tid efter anden tildeles en eller flere danske udøvende Kunstnere, der i særlig Grad og gennem længere Tidhar gjort en betydende Indsats ved Fremførelsen, af samtidige danske Kompositioner.

Bestyrelsen besluttede herefter at tildele Kapelmester Launy Grøndahl. denne nyindstiftede Hæderspris som et Udtryk for danske Komponisters. Tak og Anerkendelse og i den Hensigt overfor Offentligheden saaledes at tilkendegive Beaf hans mangeaarige Kapelmester

tydningen

Virksomhed baade indenfor Statsradiofonien og

andre Steder. I

Ved Generalforsamlingen den 15. Februar genvalgtes til Medlem af Dania-Udvalget Emilius Bangert. Der gaves Decharge for Regnskaberne og Foreningens Revisor genvalgtes.

Koda-Prærnien for 1944 er tildelt Svend Erik Tar P.

Da der er adskillige Medlemmer, der endnu ikke har betalt Kontingentet for 1945, erindrer vi atter herom, idet vi gør opmærksom paa, at der ikke vil kunne finde Udbetalinger Sted til Medlemmer, der ikke har berigtiget Medlemsskabet.

Det tujige Totiekt,~Énerselskab Kowor:

Kronprinsessegade 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Ch L

Tlf. Ordrup 1812. Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongensgade 77 A, K.

Tlf. Ra Iw 5564. Kasserer:

Bjørn Møller, Bredgade 4 7, K. Tlf. Byen 83 63. Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kron

prinsessegade 26 3 , K. Teaterielefon:

Byen 726, Fores Wlingsdagen Kl. 15-15,20.

Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa. sendes til Kontoret med vedlag~ frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprewes Medlemmerne, at de ad denne Vej erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vi~ medføre øjeblikkelig Eksklusion af Det unge Tonekunstnerselskab.

1920-1945

4 Koncerter med, nyere dansk Musik i Anted-

ning af Selskabets 25 Aars Destaaen

Iste Koncert.'

Kannnernm,,ik

Mandag den 12. Marts Kl. 18.30 _i Odd-Fellow

Palæets mindre Sal.

Program:

1) Erik Jørgensen: Concertino for Fløjte, Klarinet, Violin og Klaver. Erik Thomsen, Palle Nehammer, Leo Hansen og Komponisten.

2) Laurids Lauridsen: »Fra min Drømmeverden«, 4 Klaverstykker. N. 0. Raasted: Lille Suite for Klaver OP. 69. Kjell Olsson.

3) Flemming Weis: Sonatine for Fløjte, Violin

og Violoncel.

Erik Thomsen, Leo Hansen, Louis Jensen.

4) jens Bjerre: Feberdikte.

Jørgen Haahr, ved Flygelet Komponisten.

5) Franz Syberg: Kvintet for Fløjte, Klarinet,

Violin, Bratsch og Violoncel.

Erik Thomsen, Palle Nehammer, Leo Han

sen, Gunnar Frederiksen, Louis Jensen. Flygel: Hindsberg.

»den Koncert:

Ørkesterkoncert

Mandag den 19. Marts Kl. 18.30 i Odd-Fellow

Palæets store Sal.

Medvirkende: Unge Tonekunstneres Orkester, Dirigent: jens Schrøder, Solister: John Søderberg, Johan Bentzon og Richard Hansen.

Program:

1) Erling Brene: Suite concertante for 6 Blæsere

og Strygeorkester.

2) Svend 5. Schultz: Serenade for Strygeorkester.

3) Vagn Holmboe: Kammerkoncert Nr. 2 Op. 20 for Strygeorkester, Solo Fløjte, Solo Violin, Slagtøj og Celeste.

Solister: Johan Bentzon (Fløjte), Richard Hansen (Violin).

4) Knudåge Riisager: Concerdno for Trompet

og Strygeorkester Op. 24.

Solist: John Søderberg.

5) Otto Mortensen: Ouverture g-moll.

3die Koncert:

Kam-)x Lermusik

Torsdag den 5. April Kl. 18.30 i Odd-Fellov~.,, Palæets mindre Sal.

Program:

1) Niels Viggo Bentzon: Kvintet for Fløjte,

Obo, Klarinet, Fagot og Klaver.

Blæserkvintetten af 1932: Johan Bentzon,

Waldemar Wolsing, Stig Heinesen, Kjell

Roikjer og Komponisten.

2) Ejnar Jacobsen: Sange.

Elisabeth Egelund Rasmussen.

3) Poul Allin Erichsen: Scherzo for Klaver

Op. 5.

Holger Lund Christiansen.

4) Harald Agersnap: Sonatine inversa for Vio~

loncel. og Klaver.

Torben Anton Svendsen og Holger Lund

Christiansen.

5) Poul Schierbeck: Tre italienske Duetter.

Sylvia Schierbeck, Lise Andersen.

6) Karl Clausen: Blæserkvintet.

Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Stig Heinesen, Ingbert Mikkelsen, Kjell Roikj er.

Flygel: Hornung & Møller.

4de Koncert:

Ørkesterkoncert

Tirsdag den 10. April Kl. 18.30 1 Odd-Fellow

Palæets store Sal.

Medvirkende: Unge Tonekunstneres Orkester, Dirigent: Thomas Jensen.

Program:

1) Svend Erik Tarp: Toccata for Orkester Op. 34.

2) Jørgen Bentzon: Variationer for lille Orke-

ster Op. 28.

3) Ebbe Hamerik: Quasi Passacaglia e Fuga..

4) Finn Høffding: Sinfonia concertante for Kammerorkester (Strygere, Blæserkvintet og Klaver) Op. 23.

Blæserkvintetten af 1932: Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Stig Heinesen, Ingbert Mikkelsen, Kjell Roikjer og Boris Linderud.

5) Herman D. Koppel: Festouverture Op. 33.

Flygel: Hornung & Møller.

Samtlige Værker har været uropført ved Koncerter i Det unge Tonekunstnerselskab eller ved Koncerter i Samarbejde med Dansk Komponistforening.

Husk Billetafhentning hos Wilh. Hansen, Gothersgade, mod Forevisning af Medlemskort.

Paa Selskabets 25 Aars Fødselsdag den 10. April vil der paa Restaurant Grønningen Kl. 12 blive arrangeret en Frokost ~ Kr. 16 pr. Kuvert, hvortil Medlemmerne kan tegne sig ved Henvendelse til Kontoret, Kronprinsessegade 26 (Byen 726 mellem il og 15).

Beløbet og 50 g Smør-, 200 g Rugbrød- og 20 g Franskbrødsmærker maa. være indbetalt til Kontoret inden i. April.

Til Kontponisterne

Nye Kompositioner, saavel Orkesterværker som Kammermusik og Sange, som ønskes foreslaaet til Opførelse i Sæsonen 1945--46, maa være indsendt til Kontoret, Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. inden 1. juni.