Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 03 - side 52-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt- Nielsen

Det kgl. Musikkonservatorium har faaet til Opgave at varetage den aarlige Uddeling af et nyt Legat, Det er oprettet i Følge afdøde Fru Orla Olsens testamentariske Bestemmelse, og Legatsummen er paa 50.000 Kroner, hvis Renter skal uddeles i en eller flere Portioner til unge Kvinder paa Konservatoriet eller udenfor dette, der har Klaver som Hovedfag. Legatet bærer Navn efter Fru Orla Olsens ligeledes afdøde Plejedatter, Pianistinden og Klaverpædagogen Ilse West og skal uddeles hvert Aar paa Frk. Wests Fødselsdag den 25. Maj.

Amatør-Musikforeningen »Euphrosyne«, hvis Leder gennem de sidste 20 Aar har været Hofviolinistinde Frk. Gunna Breuning-Storm, fejrede 7. Februar sit 70 Aars Jubilæum ved en Koncert og ved Udsendelse af et Festskrift forfattet af Foreningens Formand, Fuldmægtig Gunner Kiørboe. Orkestret bestaar nu af 60 Medlemmer. I Tidens Løb har mange kendte Musikere opnaaet den første Øvelse i Orkesterspil i »Euphrosyne«, der til Dato udfylder en betydningsfuld Plads i københavnsk Musikliv.

Finn Høffding har for kore Tid siden fuldført en symfonisk Fantasi (Nr. 3) i to Dele for Baryton~Solo og Orkester til Gustaf Frbdings to Digte »Vår« og »H8st«. Værket er tilegnet kgl. Kammersanger Einar Nørby. I Øjeblikket arbejder Høffding paa en Suite i fire Satser for mindre Orkester. Den omarbejdede Form af hans Korværk »Fem, Svaner« til Hans Hartvig Seedorffs Tekst blev i September i Fjor opført i. Gang af Aalborg Korforening.

Efter fælles Overenskomst er kgl. Kapelmusikus Wilhelm Lanzky-Otto udtraadt af Blæserkvintetten af 1932. Hornsteminen vil blive overtaget af Valdhornist i Statsradiofonien Ingber~ Mikkelsen.

Organist P. S. Rung-Kellers Suite »Logi«for Koncert-Orgel Op. 50, skrevet i Marts 1944 og tilegnet Organist Carl Riess, fik sin Førsteopførelse ved sidstnævnte paa en Koncert i Vor Frelsers Kirke 10. Februar.

Carl Nielsens Enke, Billedhuggerinden Anne Marie Carl Nielsen f. Brodersen, døde Natten mellem den 21. og 22. Februar. Endnu til for et Aarstid siden var hun en hyppig Gæst i vore Koncertsale, naar Carl Nielsens Musik opførtes. Synlige Minder satte hun sin Mand i to Buster og i Monumentet i Grønningen.

Pianisten Eritz Rasmussen har faaet Gudrun Wilhelm Hansens Legat for yngre Kunstnere og Kunstnerinder. Legatet, der ikke kan søges, er paa 500 Kr. og bestyres af Violoncellisten Louis Jensen, Violinvirtuosen Emil Telmånyi og Fru Lissen Wilhelm Hansen.

Debut: ikargot Keller, Klaver, Elev af Ernst Nielsen og Alex. Stoffregen, 6. Febr. - Inga Vølmart, Koloratursopran, Elev af Fru BækøChristensen, 17. Febr. - Jacob Valentin, Klaver, Elev af Poul Schlfiter, 20. Febr.