Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 04 - side 86-87

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt- Nielsen

Efeer Fru Anne Marie Carl Nielsens Død har der været Kræfter igang for at -bevare Hjemmet, der stod urørt fra Carl Nielsens Tid, som Mindestuer for de to store Kunstnere.

Blandt de unge Læger, der dræbtes i Odense Natten til den 20. Marts, var den udmærkede

Amatørcellist, Christian Fabricius Møller,- han -har medvirket ved adskillige mindre Koncerter i København og Omegn, var bl. a. Medlem af Studentermusikforeningens Orkester, var altid villig og en god Støtte, baade naar det gjaldt Ka-mmermusik og Orkestermusik. Han blev 28 Aar.

Det Raben-Levetzauske Legat for 1944, 500 Kr., er tildelt Organist Ejnar Engelbrecht.

»Peder Møller Prisen« for 1945, 500 Kr., er tilfaldee Violinisten Wandy Tworek; i Bestyrelsen for Peder Møllers Mindefond sidder Komp. Hakon Børresen, Violoncellist Paulus Bache og kgl. Koncertmester johs. Schiørring.

Sangerinden Agnete Bremerstent har faaei Operasangerinde Emanuela Schrøders Legat til Uddannelse af en ung Sang eller Sangerinde. Hun er Elev af Henry Skjær.

Pianisten Viggo Synnestvedt er taget paa Studierejse til Sverige paa Legater; han skal samtidig give Koncerter deroppe.

Tagea. Brandts Legat paa 10.000 Kr. er i Aar tildele Kammersangerinde Else Schøn og Operasangerinde Else Breins; de ønsker -begge at komme ud at rejse, Frk. Schøtt til Norden, Prag og Italien, Fru Brems vil studere den galliske Kunst og vil desuden gerne til Amerika. Legatet er skattef ri t.

Mærkedage: Kapelmester Cai Wendelboe jensen kunde den 9. Marts fejre sit 25 Aars jubilæum; han debuterede 1920 ved en Orkesterkoncert i Odd Fellow Palæet, hvor tilfældigvis Prof. Karl Straube var tilstede og fik Interesse for ham. Efter nogle Aar i Udlandet blev han ansat ved Statsradiofonien herhjemme og kom senere til Rungsted Statsskole som Sanglærer. Han leder nu forskellige Amatørkor.

Fhv. kgl. Kapelmusikus, Cellisten Emil Bruun, fyldte den 16. Marts 75 Aar. Han var oprindelig Elev af Prof. RUdinger, senere af Prof. Hugo Becker i Frankrig, for et Aars Tid siden tog han sin Afsked fra Kapellet, men han er stadig virksom som Pædagog, -bl. a. ved Lærerhøjeskolen og Konservatoriet.

Den ungdommelige Tenor Niels Hansen sang paa sin 65 Aars Fødselsdag den 23. Marts Pinkerton i Madame Butterfly.

Organist og Kantor Louis Clausen fyldte 60 Aar den 29. Marts. Han blev efter Ansættelse først ved Sct. Hans Hospital og senere den engelske Kirke, 1921 Kantor ved Garnisons Kirke, hvor han siden 1939 tillige er Organist.

Violoncellisten Rudolf Dietzmann blev den 28. Marts 50 Aar. Han var Elev af sin Far og Hugo Becker og knyttedes saa tidligt som 1 1923 til Radioen, hvor han 1926 blev Koncertmester paa Cellogruppen.

Solovioloncellist i Københavns filharmoniske Orkester, Axel Hildingsen, fyldte 60 Aar den 19. Marts.

Den utrættelige Forkæmper for levende Musik, Musikdirigent H. Chr. Jensen, Ringsted, der i Vinter kunde fejre sit 40 Aars jubilæum, blev den 2. Marts fejret med en Festkoncert, hvis Overskud tilfaldt Jubilaren. Arrangør af Koncerten var Skuespiller Henrik Malberg.

Blandt de Komponister, der nyder aarlig Understøttelse paa Finansloven, har forgen Benizon og Ebbe Hanierik faaet Forhøjelse fra 900 Kr. til 1200 Kr., medens Sv. Erik Tarp er nyoptaget i-ned 600 Kr.

Sverige har faaet et nyt Musikblad, »Musikvårlden« hedder det, og det redigeres af Musikhistorikeren, fil. lic. Folke H. Tórnblom, der vil være kendt ogsaa herhjemme for sine populære Musikbøger. »Musikv~rlden« er lagt an paa den store, musikinteresserede Offentlighed og vil i Følge Redaktørens Programartikel stræbe efter Saglighed og Alsidighed. I første Nr. fortæller bl. a. Hilding Rosenberg om sin nye Opera »Lyksalighedens Ø«, Niels Castegren skriver om »Jazzen paa Afveje«, Dag Wirén om sine egne Kompositioner og Gunnar Westerlund om Grammofonen som Kulturfaktor. Desuden er der Oversigter over Sveriges Koncerter, Anmeldelse af Radio og Grammofon, samt Referat fra udenlandske Musiktidsskrifter.

Knudåge Riisagers og Harald I-anders nye Ballet »Fugl Fønix« er, efter hvad der oplyses, en udpræget romantisk Ballet, opdelt i fire Billeder. Den er tilegnet Margot Lander, der skal danse Titelparciet. Paa Grund af Stof-, Elektricitets- og andre Mangler kommer den dog først op i næste Sæson.

Den svenske Operasanger, Tenoren Birger Biguet, er død 6. Marts, 5 6 Aar gammel. Han havde siden 1924 været ved Den kgl. Opera.

Jacques Iberl er udnævnt til kunstnerisk Leder for den score Opera i Paris. Paul Paray er vendt tilbage som Dirigent for Colonne-Koncerterne og Toscanini skal optræde som Gæstedirigent ved en Række Solistkoncerter.

Odenseskuespillerinden Rigmor Gadborg har modtaget Tilbud fra Det kgl. Teater om i Mal Maaned at synge Santuzza i »Cavalleria rusticana«.

Debut: Gerhard Schepelern som Dirigent ved Opførelsen af »Don juan« d. 17 Marts, Elev af Walther Meyer Radon og Fritz Busch; ved samme Koncert debuterede Liliana Aabye, Mezzo, Elev af Kr. Riis. - Georg Lauritzen, Bas, 21.. Marts.