Stilretninger i den nyere tids musik

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 04 - side 85-86

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Stilretninger i den nyere Tids Musik

Som Optakt til sit 25 Aars jubilæum foranstaltede Det unge Tonekunstnerselskab i Aarets første Maaneder tre Aftener, hvor de sidste Slægteds Musik blev klarlagt baade i Ord og Toner.

Tilslutningen til de tre Aftener vidnede tilstrækkelig tydeligt om, at der var et naturligt Behov for saadanne orienterende Udredninger af den Musik, vi staar midt i, og som saa mange stiller sig uforstaaende eller direkte fjendtligt til. Det unge Tonekunstnerselskab har derfor besluttet sig til yderligere at underbygge Forstaaelsen af den Musik, Selskabet ser det som en af sine væsentligste Opgaver at gaa ind for, ved at udgive de tre Foredrag i trykt Form. Det sker nu i et Hefte, som sammen med »Dansk Musiktidsskrift«s Aprilhefte sendes alle dets Abonnenter som en Gave i Anledning af jubilæet.

Foredragene er trykt i den Rækkefølge hvori de blev holdt. 26. januar talte Magister Jørgen Jersild i Hornung & Møllers Sal om Perioden i fransk Musik mellem Debussy og Milhaud, medens Inger Raasløf, Elvi Henriksen, Alberto Medici, Poul Ingerslev Jensen og Poul Birkelund fremførte Kompositioner af Debussy, Ravel, Roussel, Ibert, Poulenc, Francaix og Milhaud.

Andet Foredrag fandt Sted 2. Februar, men maatte af Hensyn til, at Hornung & Møllers Sal paa Grund af Brændselsituationen blev tvunget til at lukke, henlagdes til Odd Fellow Palæets mindre Sal. Her talte Komponisten Niels Viggo Bentzon om Schönberg-Hindemith Perioden og assisteredes af Breuning-Bache Kvartetten: Gunna Breuning Storm, Hans Kassow, Axel Jørgensen og Paulus Bache samt af Arne Skjold Rasmussen, Stig Heinesen og Waldemar Wolsing. Der udførtes Værker af Schönberg, Hauer, Wellesz, Krenck, Reger, Toch og Hindemith.

Tredie Foredrag blev holdt 7. Februar sammesteds af Magister Jürgen Balzer, der talte om Strawinsky og Bartók. Medvirkende var Erling Bloch Kvartetten: Erling Bloch, Lavard Friisholm, Hans Kassow og Torben Anton Svendsen samt Bengt Johnsson. Der blev spillet Værker af Strawinsky og Bartók.

Heftet med de tre Foredrag kan ogsaa erhverves i Løssalg. Der koster Kr. 2.00 og kan bestilles gennem Det unge Tonekunstnerselskabs Kontor, Kronprinsessegade 26, Kbh. K., eller gennem Boghandlerne.

Årgang 20/1945, nr. 04