Diskografier V - Peter Cornelius

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 05 - side 91-95

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DISKOGRAFIER V - PETER CORNELIUS (1865-1934)

Af Knud Hegermann-Lindencrone

Peter Cornelius blev ikke blot en af vore hjemlige Grammofon-Pionerer, ogsaa paa Fonografvalser, endda fra Tiden før der foretoges officielle Indspilninger i Danmark, findes han, som Cornelius Petersen, bevaret for Eftertiden. De første lysebrune Valser blev optaget privat (Side om Side med Augusta Lütkens, Peter Schrams og Niels Juel Simonsens m. m.) hos Generalkonsul Gottfried Ruben, hvis primitive Edison-Fonograf var Midtpunktet for mange kunstbetonede, selskabelige Sammenkomster i Halvfemserne. I hans efterladte Samling foreligger ogsaa Toreador Sangen, men forskelligt tyder paa at den er optaget paa et noget senere Tidspunkt af Direktør Swendsen, men sikkert inden han i Sommeren 1901 grundlagde Dansk Fonograf Magasin. Valsen har sin særlige Interesse, idet Cornelius ikke siden er foreviget i sin Debutrolle som Baryton.

I Aaret for Cornelius' Tenor-Debut (som Siegfried i 1903) publiceredes en Række Valser hos Dansk Fonograf Magasin, men det var stadig Voksvalser, og de fandtes kun i den lille Diameter. Allerede nogle Maaneder senere udkom de fleste af dem som sorte, støbte Valser i saavel den lille som den mellemstore Størrelse. Blandt de inddragne Voksvalser var der, foruden Eksemplarer fra hans Baryton-Repertoire, ogsaa en imponerende, paa italiensk indsunget »La Donna é mobile« fra Rigoletto. Som Baryton naaede han kun over i den støbte Serie som Don Juan, og kun i den lille Diameter.

I Efteraaret 1903 fandt - samtidig med Helge Nissens, Niels Juel Simonsens og John Forsells - hans Grammofondebut Sted hos »G. & T.«. I original (d. v. s. med hævet Etiket) og perfekt(1) Stand er denne »batch« absolut sjælden, men hverken Lohengrin eller Valkyrien kan teknisk maale sig med de to senere HMV-Udgaver (henholdsvis 25 og 30 cm) med Orkester-Akkompagnernent. Medens der ikke er meget at sige om Columbia Pladerne og Valserne fra 1907 -08, hører Gralsfortællingen fra samme Aar og det ret sjældne, paa Originalsproget sungne, »Preislied« (NB.: ikke 2-42770 som opgivet i »Historical Records«, men 3-42770) til hans bedste Ydelser. Blandt 1908-Pladerne bør man bernærke den fortrinlige Svanesang, den teaterhistoriske Lohengrin-Duet med Emilie Ulrich og Smedesangen, hvormed han foreviger den første danske Siegfried.

I 1909 blev Cornelius' allerede anselige danske Liste (hvoraf dog mange ret tidligt udgik af Katalogerne) forøget med en Række London Optagelser af største Interesse. Blandt disse er Styrmandssangen fra »Hollænderen«, der uagtet den er sunget paa Dansk og herhjemme almindelig kendt under 082033, har været udgivet i England som 042199, hvoraf det fremgaar, at den burde være sunget paa Originalsproget(2). Den under 082034 opgivne Valkyrie-Plade giver Grund til Tvivl om Pladenummerets Rigtighed, idet det har været umuligt at kontrollere denne Plades Identitet (HMV's Kontrolbøger efter 1911 eksisterer ikke mere), og den har kun været sporet i et engelsk Katalog, hvori der jo kan være forekommet en Sætterfejl. Men ifølge en Anmærkning i dette Katalog skulde Pladen være indsunget paa Originalsproget, og den vilde i saa Fald være et interessant Minde om hans Bayreuth Gæstespil, navnlig da de øvrige Udgaver er indsunget paa Dansk. Under London-Gæstespillene optoges ogsaa enkelte Solo-Plader og fire Duetter fra Ringen med de Medspillende fra Covent Garden, de fleste indsunget paa Engelsk (han var den første »engelske« Siegfried) og to paa Originalsproget. Man maa beklage, at Ragnarok-Duetten samtidig optoges paa Engelsk og Tysk i den samme stærkt beskaarne Udgave, i Stedet for at den var fremkommet paa to Plader i komplet Form. Den eneste Grund maa være, at Cornelius, ligesom det er Tilfældet med den danske og tyske Prissang fra 1907, ikke har ønsket at give Anledning til Utilfredshed hos henholdsvis det engelske og det danske Publikum. Desværre kan ingen af disse Duetters Kvalitet tilnærmelsesvis maale sig med den teaterhistoriske Indsats, som det sikkert har været HMV's Mening at gøre ved deres Publikation.

[Foto af Kgl Kammersanger Peter Cornelius ved en grammofonptagelse]

Blandt de i 1910 publicerede Paiké-Plader (rerecordings fra DFM's Valse) er flere udmærkede Eksempler paa hans Kunst, men Teknikken stod saa langt tilbage for de naaleskaarne Plader, at DFM's Konkurrence Fremstød ikke fik den venrede Virkning. Samme Aar mødte the »dog« op - oven i Købet i London-Udgave - med en komplet Gralsfortælling, der dog ikke overgik den forkortede Forgænger, samt en Række Smaasange, hvoraf enkelte blev publiceret i USA hos Victor. Blandt disse var »Vildgæs, Vildgæs« (coupled med intet mindre end »Kong Christian«, udsat for Hornorkester og spillet af et amerikansk Band) og den berømte »flyvende Orne«, der dog ikke var et naturhistorisk Fænomen, men den amerikanske Etiket-makers Opfattelse af »Flyvende Ørn«. Ogsaa 1911 giver os interessante Plader, den bedste er sikkert Sangen til Venus (mærkeligt nok med Klaver-Akkompagnernent), hvorimod han skuffer os i Postillon Arien ved at udelade det effektfulde tredie Vers. I den fra Londen stammende Rornerfortælling (hvoraf en tidligere Optagelse blev kasseret i 1911) er mange smukke Passager, men det dramatiske Moment er, som ofte i akustiske Plader, ikke blevet bevaret i Gengivelse. Ved »Titanic«s Undergang i April 1912 følte HMV sig foranlediget til at udgive en e/s 30 cm-Plade med den sørgelig berømte »Nærmere Gud til dig«, som udkom med Sørgeetiket: sort typografisk Opsætning, Rand og Skrift paa hvid Bund. Overskuddet gik til velgørende Formaal. Endelig kom i 1913 de to Duetter med Borgkild Langaard, hvori han dog i næsten for udpræget Grad overlader Laurbærrene til vor berømte norske Gæst. Allerede paa dette Tidspunkt burde Cornelius gramophile Saga have sluttet, idet ingen af hans senere Plader helt er hans Minde værdigt, og de bør ikke indgaa i Arkiver, der ønsker at give Eftertiden et fyldestgørende Indtryk af hans sanglige Kunnen. Naar han saaledes i 1920 udgives med den i London optagne Tristan-Plade, coupled med den herhjemme indsungne Lohengrin (en tidligere London-Optagelse blev kasseret), er det for sent til at give os en virkelig Idé om den første danske Tristan (1914) og den første engelsksyngende Tristan paa Covent Garden. Men de Mennesker, der har kendt ham, vil dog kunne glædes over mange smukke Passager, idet de vil være i Stand til at kaste Mindets milnende Slør over det efterhaanden mere og mere udviklede, og næsten til Tremolo grænsende Vibrato, som momentvis indtræffer paa hans senere Plader, og som ikke udelukkende kan undskyldes med den endnu ret primitive Optagelsesteknik.

Medens man af tekniske Grunde helt kan se bort fra hans Pathéfon-Plader fra 1916, er flere af hans Polyphon Indspilninger af en vis teaterhistorisk Interesse, selv om man ogsaa her maa beklage, at de ikke er blevet foreviget paa et tidligere Tidspunkt af hans Karriére. Medens den første Cornelius-Plade hos Polyphon blev optaget i 1921, har det været umuligt helt nøjagtigt at angive Aaret for de øvrige Optagelser, men højst sandsynligt fandt de Sted inden 1924. Efter sine Afskedsforestillinger vendte han nemlig paany tilbage til HMV, der paa Grund af den Sukces, han havde haft ved denne Lejlighed ønskede, lige som i Herolds Tilfælde, at genoptage nogle af hans Bravournumre. Og skønt disse allerede var optaget flere Gange, havde de været saa længe fraværende fra Hovedkatalogerne, at Resultatet blev 2 Gange Lohengrin og 2 Gange Mestersangere. Et stort Apparat var sat i Scene (saaledes forsynedes Svanesangen og rimeligvis ogsaa Prissangen - med Kor), men skønt talrige Test Plader (alle paa 30 cm) fremstilledes, blev de alle kasseret, og Matricerne tilintetgjort i Hayes. Pladerne opgives dog med deres Serial-Numre, idet der er en Mulighed for at de, som saa mange andre, kan være undsluppet Selskabets ellers yderst paapasselige Ødelæggelsesproces.

Peter Cornelius er den danske Sanger, der herhjemme har flest Optagelser paa Samvittigheden, og i Skandinavien overgaas han kun af Forsell (naar vi regner med Berømtheder), som er den eneste her i Norden, der i den akustiske Periode passerede 200-Tallet. Cornelius nærmer sig dog dette Tal (og heraf er et halvt Hundrede Publikationer, d. v. s. næsten 1/4 af hans gramophile Arv til os, helliget hans Speciale: Wagner), men ganske vist drejer det sig ofte om Gentagelser. Umuligt er det ikke, at hidtil ukendte Numre vil dukke op, og han vil da maaske blive en farlig Konkurrent til den svenske Hovsånger.

189? Ruben (priv. opt.) smaa Voksvalser:
Dæmningsfantasier .... Rosenfeld
Sømandsliv: (Farvel ?) .... Bechgaard
Sømandsvise (Acc.: Komponisten) .... Robert Henriques
Winterlied (paa Tysk?) .... Schubert
»pre«-DFM? (lille Voksvalse):
Carmen: Toreadorsangen ....Bizet

1903 Dansk Fonograf Magasin (smaa Voks valser):
550 Rigoletto: La donna é mobile (paa Italiensk) ....Verdi
51 Lohengrin: Gralsfortællingen . ....Wagner
52 Don juan: Serenaden ....Mozart
53 Valkyrien: Siegmunds Elskovs- sang ....Wagner
54 Bajadser: Fragment (af Prologen?).... Leoncavallo

- do. - (støbte, sorte Valser i begge Diametre):
100551 Lohengrin: Gralsfortællingen . ....Wagner
552 Don Juan: Serenaden (NB: kun i lille Diameter) ....Mozart
553 Valkyrien: Siegmunds Elskovs-sang ....Wagner
555 Til min Gyldenlak ....Frijs
556 Lohengrin: Svanesangen ....Wagner
557 Rhinguldet: Lokes Fortælling (paa Tysk) ....Wagner
558 Frisk Morgen ....Sophus Andersen
(Gralsfortællingen findes ogsaa publiceret som 100541).

G. & T. (e/s), guld Isort, »hævet« Etiket:
82739 - Lohengrin: Gralsfortællingen. Wagner 740 ! Valkyrien: Siegmunds Elskovs-sang ....Wagner
741 - Korsfarerne: Korsfarerens Sang ....N. W. Gade
742 - Mit Hjerte og min Lyre ( x ) ....H. Kjerulf
743 - Syng, syng (x) ....H. Kjerulf
744 - Til min Gyldenlak (X) ....Frijs

1904 - do. - (e/s), guldsort, »Ring«-Etiket:
82013 - 0, du er lige en Rose rød (173/4 cm) X ....Bechgaard
695 Klokkeklang (173/4 cm) ....Rosenfeld
787 Sømandsliv: Farvel (X) ....Bechgaard
816 Der var engang: Serenaden ....Lange-Müller

Columbia (e/s), sølvlsort.,
41321 Valkyrien: Siegmunds Elskovssang .... Wagner
322 Troubadouren: Entrésangen ....Verdi
323 Mit Hjerte og min Lyre ....H. Kjerulf
324 Bajadser: Koftearien .... Leoncavallo

Beka (e/s), guld/mørkeblaa:
7572 Troubadouren: Entrésangen .... Verdi

1906-07 Zonophon (e/s) guld/grøn, id. med 1903-04 Udgaverne (se X):
72086 0, du er lige en Rose rød (17 3/4 cm) .... Bechgaard
X. 72005 Mit Hjerte og min Lyre ....H. Kjerulf
006 Syng,syng H. Kjerulf
057 Til min Gyldenlak Frijs
058 Sømandsliv: Farvel ....Bechgaard

1917 Columbia-Valser (støbte/sorte, lille Diameter):
57426 Bajadser: Koftearien ....Leoncavallo
427 Vil du komme til Hytten? ... Fr. Rung

Edison-Valser (støbte/sorte, lille Diameter):
151152 Der var engang: Serenaden ....Lange-Müller
153 Vil du komme til Hytten? ... Fr. Rung

G. & T. (e7s) guld/sort, forsænket Etiket:
2-82460 - Lohengrin: Gralsfortællingen ....Wagner
493 Mestersangerne: Prissangen... Wagner
494 Vil du komme til Hytten? ... Fr. Rung
540 Troubadouren: Entrésangen ... Verdi
84081 Liden Kirsten: Tavlebordsduetten (med Ida Møller) ... J. P. E. Hartmann
? Flyv Fugl, flyv (med Studentersangforeningen) ... J. P. E. Hartmann
3-42770 - Mestersangerne: Prissangen (paa Tysk) Wagner

1908 »pre-dog« (e/s) guld/sort, forsænket Etiket:
2-82591 - Majsang ....Lembcke
611 Spejling (Orgel-Acc.: Komponisten) ....O. Malling
621 Liden Kirsten: Sverkels Romance ....J. P. E. Hartmann
631 - Renaissance: Serenaden Lange-Müller
633 - Svend Dyrings Hus: Hr. Peder hasted Runer over Spange .... Rung
651 - Du som i Himlen (Orgel-Acc.:Komponisten) ....0. Malling
652 - Lohengrin: Svanesangen ....Wagner
658 - Vel maa jeg kysse dig ....Miskow
082021 - Siegfried: Smedesangen Wagner
022 Elverskud: Olufs Ballade ....N. W. Gade
028 Den Spillemand snapped Fiolen fra Væg .... Miskow
084007 - Lohengrin: Duet, Akt. i (med Emilie Ulrich) ....Wagner

Dansk Fonograf Magasin (sorte, støbte Valser i begge Diametre):
100552 Mestersangerne: Prissangen (opr. Don juan-Nummer) ... Wagner
554 Der var engang: Serenaden (opr. Bajadser-Nummer) ....Lange-Müller

1909 »pre-dog« (e/s) guld/sort, forsænket Etiket:
2-82690 - Mestersangerne: Ved Arnens Ild .... Wagner
082033 ! Den flyvende Hollænder: Styrmandssangen (id. med 042199) ....Wagner
034? Valkyrien: Siegmunds Elskovs sang (paa Tysk) ? ? ? ....Wagner
036 Valkyrien: Siegmunds Elskovssang .... Wagner

--- do. --- (opt, i London):
02159 Siegfried: Hammersangen (paa Engelsk) ....Wagner
169 Siegfried: Sværdssangen (paa Engelsk) ....Wagner
04029 - Ragnarok: Forspil-Duetten (med Perceval Allen) paa Engelsk....Wagner
044107 - Valkyrien: Dødsforkyndelsen (med Minnie Saltzman-Stevens) paa Tysk ....Wagner
108 - Ragnarok: Forspil-Duetten (med Perceval Allen) paa Tysk ... Wagner
111 - Siegfried: Kærlighedsduetten, Brud stykke (med Minnie Saltzman Stevens) paa Engelsk ....Wagner

1910 Pathé (d/s), uden Etiket, ætset Titel:
100541 Lohengrin: Gralsfortællingen (c.: 100558) ....Wagner
550 Troubadouren: Entrésangen (c.: 100552) ....Verdi
552 Mestersangerne: Prissangen (c.: 100550) ....Wagner
553 Valkyrien: Siegmunds Elskovssang (c.: 100558) ....Wagner
556 Lohengrin: Svanesangen (c.: 100557) ....Wagner
557 Rhinguldet: Lokes Fortælling (c.: 100556) paa Tysk ....Wagner
558 Frisk Morgen (c.: 100541/553) ....Sophus Andersen
(samtlige Numre er »re-recordings« fra Voks-Originalerne til de oprindelige DFM-Valser fra 1903 og 1908).

»dog« (els):
2-82725 Vildgæs, Vildgæs (pub. i USA; d/s Victor: 16591) ... Robert Henriques
743 Den Spillemand snapped Fiolen fra Væg ....Miskow
759 Lærken ....Elisabeth Meyer
760 Syng, syng .... H. Kjerulf
780 Jeg gik mig ud en Sommerdag ....Folkevise
797 Til min Gyldenlak ....Frijs
818 Korsfarerne: Korsfarerens Sang ....N. W. Gade
822 Klokkeklang ....Rosenfeld.

084040 Lohengrin: Gralsfortællingen.... Wagner
043 Hun sover i Ly af den blomstrende Lind .... Rosenfeld

1911 --- da. ----
2-82829 Tannhäuser: Sangen til Venus ....Wagner
842 Kirkeklokke, ej til til Hovedstæder ....Rung
849 Vær velkommen, Herrens Aar A. P. ....Berggreen
850 Et Barn er født i Bethlehem ?
855 Postillonen i Longjurneau: Postillonvisen ....Adam
874 Dalen: Ulvens Fortælling ....d'Albert
876 Dalen: Sangen til Bjergene ..... d'Albert
887 Bourgognevisen.... Quidant
907 Valborgsangen ....Robert Henriques

1912 »dog« (d/s) opl. i London.
2-82913 Du dejlige Danmark (c.: 2-82914) ....Gunder Knudsen
914 I Danmark er jeg født (c.: 2-82913) ....Rung
937 Tusind og cen Nat: Nu hvælver sig Nattens Himmel (c.: 84305) ....Rung
84305 Der er saa travlt i Skoven (med Rosa Hjorth) c.: 2-82937 London? ?
082058 Tannhäuser: Romerfortællingen, I. Del (c.: 082059) ....Wagner
059 Tannhäuser: Romerfortællingen, 2. Del (c.: 082058) ....Wagner
062 Lohengrin: Afskeden med Svanen og Elsa (c.: 082063) ....Wagner
063 Mestersangerne: Nu begynd! (c.: 082062) ....Wagner
064 Nærmere Gud til dig (e/s Sørgeetiket, sort/hvid) ....Mason

1913 --- do. --- (d/s).
2-82953 ?
54 jeg lever og ved (c.: 2-82953) ....A. P. Berggreen
66 jeg vil elske mit Land 2-82967) ....Tofft
67 Nu er det Vaar (2-82966) ....Rachlew
76 For you alone (c.: 2-82977) paa Dansk ....Geehl
77 Længsel (c.: 2-82976) ....Saabye
082076 Der var engang: Serenaden (c.: 082043) ....Lange-Müller
084021 Siegfried: Brünnhildes Opvaagen (med Borghild Langaard) c.: 084022 ....Wagner
022 Lohengrin: Kærlighedsduetten, Brudstykke (med Borgkild Langaard) c.: 084021 ....Wagner

upubl. Bajadser: Bajadsens Sang ....Leoncavallo

1913-14 Beka (d/s):
55386 Pigen fra det gyldne Vesten: Dick Johnsons Arie (c.: 55387) ... Puccini
387 Hør Mor, det kalder nede fra Dybet (c.: 55386) ....Tofft
388 Du danske Mand (c.: 55389) ....Carl Nielsen
389 Polsk Fædrelandssang (c.: 55388) ....N. W. Gade
(senere udgivet af Parlophon).

1914 »dog« (d/s):
2-82999 Jeg ved ej, hvorfra det kommer (c.: 3-82000) ... Gunder Knudsen
3-82000 Morgensang (c.: 2-82999) ... ?


1915 --- do. ---
3-82021 Den danske Soldat (c.: 3-82022) ....Charles Kjerulf
022 Vort Hjem, vort Sprog, vor fædrene jord (c: 3-82021).... Birkedal Barfod
033 For Danmarks frie Flag (c.: 3-82034) Lange-Müller
034 Det staar skrevet med Guld (c. : 3-82033) ....Gunder Knudsen
043 Litani (c.: 3-82044) .... Arthur Allin
044 Herre tænd dine Stjerner (c.: 3-82043) .... Rosenfeld
(Fortsættes.)

Fodnoter;
(1) Kun perfekte Plader, d. v. s. som fabriksnye, uden Rifter, graa Riller eller andre hørbare Fejl, har Værdi. Slidte Plader bør ikke mindst for Kunstnerens Skyld - havne i Omsmeltningsdiglen.
(2) Af Katalognumrene kan man bos G. & T. læse sig til: Pladens Diameter (begynder Tallet med 0 er det en 30 cm-Plade), Nationalitet (første Tal fra venstre) og Køn (andet Tal fra venstre). Tallet 8 dækker saaledes alle skandinaviske Plader, medens Tallet 2 betyder, at Pladen er indsunget al en Mand.