Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 05 - side 98-102

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekv~fiter'-Foiening

Kontor og Sekretariat:

Tlf. Palæ.7576. Hverdage 10-16.

Raadhusstræde 1, L Sal, København K. Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler. Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Einilius Banger~

(Pædagog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage

Bruun (Musikforfatter), Chr. Christiansen

(In-rtrumentist), Birger Wøllner Gaarn (Or-

ganist), Axel Hildingsen (Instrumentist),

Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding

(Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max

M,6ller (Sanger), Knudåge Riisager (Kompo-

nist), Godtfr, Skjerne (Musikforfatter), Mo-

gens Wb Idike (Organist).

Sekreta-r og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-.Foi-ening Bestyrelse:

Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raas~ed (Næst~ormand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe. Kontor:

Tielgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Ni-. 3252. juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Dansk Komponist-Forening har i Anledning af Befrielsen fra Foreningen Svenska tons~ttare modtaget følgende Telegram:

Svenska tonsåttare h~lsar Er.

Det unge Tonekunstnei-selskab

Kontor:

Kronprinsessegade 263, K. Vf. Byen 726.

Kontortid 11-15. Formand:

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej

Tlf. Ordrup 1812.

2 0, Chl.

Næstformand:

Sverre Forchhammer, St. Kongenigade 7 7 A, K. Tlf. Palæ 5564. Kasserer:

jolgai7 Benizon, Eindrup Banke 159, Ø. Po.rtkonto:

3474 Del unge Tonekunstnerselskab, Kron-

prinsessegade 263, K. Teatertelefon.

Byen 726, Fores Mlingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Del kgl. Teater maa sendes lil Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse. Det indprenlex Medlemmerne, at de ad denne Vel erhvervede Billetter er strengt personlige og maa ikke under nogen Form overlades til andre. Overtrædelse af denne Bestemmelse vil medføre øjeblikkelig Eksklusion af Del unge Tonekunstnerselskab.

Aar 1945 den 30. April Kl. 15.30 afholdtes

ordinter Generafførsamling

i Odd-Fellow Palæets mindre Sal med følgende Dagsorden.

1) Formanden aflæggaer Beretning.

2) Kassereren fremlægger Regnskab. 3) Valg af Formand.

4) Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer. 5) Valg af Suppleanter.

6) Valg af Revisor.

7) Forslag fra Bestyrelsen.

8) Behandling af Forslag, som maatte være fremkommet fra Medlemmer.

I Overensstemmelse med Lovens § 13 fungerede Selskabets juridiske Konsulent, Landsretssagfører Eiv. Helsted, som Dirigent og konstaterede Generalforsamlingens lovlige Indvarsling.

Udenfor Dagsordenen bad Kontorchef Bjørn Gamborg om Ordet for at henstille til Bestyrelsen, at fremtidige Generalforsamlinger blev afholdt udenfor sædvanlig Arbejds- eller Kontortid, og at man søgte at undgaa, at Generalforsamlingen fandt Sted paa samme Dag som i Københavns Musiker- og Orkesterforening.

ad Dagsordenens Punkt i.

Formanden, Komponisten Flemming Weis aflagde følgende Beretning:

Det unge Tonekunstnerselskab har i Sæsonens første Halvdel afholdt en Orkesterkoncert, hvis Program bestod af 4 Værker af nulevende danske Komponister. De tre Værker var Uropførelser, og Aftenens Dirigent var Lavard Friisholm. Der har indenfor samme Tidsrum været afholdt een Kammermusikkoncert ligeledes med fire nye Værker - heraf tre Uropførelser - af nulevende danske Komponister. Desuden har der været afholdt to Unge Aftener, hvor tre nye danske Værker er blevet uropført; den øvrige Del af disse to Aftener har omfattet klassisk Musik.

Efter Nytaar gik man i Gang med Afholdelse af tre Aftener, hvor man gennem Foredrag og Kammermusikdemonstrationer vilde søge at give et Overblik over de førende Stilretninger indenfor den nyere Tids Musik. Første Aften fandt Sted i Hornung & Møllers Sal og omfattede Linien Debussy-Milhaud med Foredrag af Jørgen Jersild. Paa Grund af Brændselsmangel hos Hornung og Møller maatte de to følgende Aftener henlægges til Odd-Fellow Palæets lille Sal, hvor Linien Schønberg-Hindernith blev demonstreret med Foredrag af Niels Viggo Bentzon, samt en Strawinsky-Bartok-Aften med Foredrag af jårgen Balzer. Til disse Aftener var der stor Tilslutning fra Publikums Side, og det var derfor Selskabet en stor Glæde at kunne udsende de tre Foredrag i Særtryk som en Fødselsdagsgave til Medlernmerne.

Vi er Særtrykkets Annoncører stor Tak skyldig, fordi de ved deres Annoncetegning har muliggjort dette Heftes Udsendelse.

I Tilslutning til disse tre Aftener og med Støtte fra Wilhelm Hansen og »Berlingske Tidende« har der i Samarbejde med Københavns Drengekor været afholdt en Orkesterkoncert, hvor der

under Ledelse af Lavard Friisholrn fremførtes Strawinskys Salmesymfoni og Bela Bartóks Musik for Strengeinstrumenter, Slagtøj og Celeste. Denne Koncert vakte saa stor Interesse, at den maatte gentages, og til Gentagelsen blev der udsolgt paa en Formiddag.

I Anledning af Selskabets 25 Aars Bestaaen har man afholdt fire Koncerter af retrospektiv Karakter. To Orkesterkoncerter og to Kammermusikkoncerter med danske Værker, som indenfor de senere Aar har faaet deres Uropførelse i Det unge Tonekunstnerselskab, formede sig med sin Kavalkade over 22 nulevende Komponister som et Overblik over dansk Musik i Dag. Den første Orkesterkoncert dirigeredes af jens Schrøder og den anden, som faldt paa selve jubilæumsdagen af Thomas Jensen.

I Samarbejde med det kommunale Fortsæteelseskursus for Sprog og Handelsfag har der veeret afholdt tre Kammermusikkoncerter, en Kirkekoncert og en Orkesterkoncert, og vi takker Københavns Magistrat for den Sum, 5000 Kr., der har været stillet til vor Raadighed.

Unge Tonekunstneres Orkester har medvirket ved samtlige af Selskabet arrangerede Orkesterkoncerter og har desuden haft selvstændig Koncertvirksomhed ved mange forskellige Lejligheder.

Der har siden forrige Sæsons Afslutning været en Medlemsafgang paa 67, hvilket vel nok hovedsagelig skyldtes den paa ekstraordinær Generalf orsamling den il. September vedtagne Kontingentforhøjelse til 20 Kr. Til Gengæld har der i Sæsonens Løb været en Tilgang paa 74, saaledes at Medlemsantallet i Dag er 637.

Unge Tonekunstneres. Fond uddeltes den 29. Maj til: Hanne Nielsen, Aage Bredahl og Arne Skjold Rasmussen.

Fra i. januar 1945 er Ekspeditionen af »Dansk Musiktidsskrift« efter venskabelig Overenskomst med Bladforlaget Petersen & Bratvold overgaaet til Selskabets Kontor, hvorved der opnaas en væsentlig Driftsbesparelse.

Selskabets 25 Aars Fødselsdag blev festligholdt ved en Frokost paa Restaurant Grønningen, hvori deltog Repræsentanter for det danske Musikliv og dettes Organisationer og talrige Privatpersoner, som gennem Aarene havde haft tæt Tilknytning til Selskabet. Desuden deltog et Antal af Selskabets Medlemmer for egen Regning. Som en Overraskelse under Frokosten havde Wilhelm Hansen foranstaltet et Lotteri, hvor 1000 Kr. fordelt paa seks Portioner blev bortloddet blandt Foreningens Medlemmer. 300 Kr. blev vundet af Eyvind Møller, 200 Kr. af Tage Scharf f og Helga Fog og 100 Kr. af Asta Jørgensen, Ejnar Jørgensen og Magna Leerbeck. Vi siger paa Medlemmernes Vegne er hjertelig Tak til Wilhelm Hansen. Vi har den store Ghede at kunne se tilbage paa et meget festligt Forløb af denne Dag, ikke mindst fordi vi gennem de talrige Gaver og Lykønskninger, der strømmede ind, mener at kunne se en stor Paaskønnelse og Anerkendelse af Selskabets Arbejde i dansk Musikliv i de forløbne Aar, og vi siger hermed en' hjertelig Tak til alle, som glædede os paa Dagen.

Vi har modtaget kontante Gaver fra Wilhelm Hansen, Emil Hjorth og Sønner, Hornung & Møller, Koda og Skibsreder ' Kay Tuxen til en samlet Sum af 3500 Kr. Desuden har vi fra Direktør P. Nielsen jexen modtaget 1000 Kr. til Oprettelse af en Nodefond.

Vi har fra Dansk Komponistforening modtaget en fornem Forhandlingsprotokol i Skind, samt Blomsterkurve og Buketter fra Statsradiofonien, Musikkonservatoriet, Thorvaldsens Museum, Samfundet til Udgivelse af dansk Musik, Det kgl. Kapel, Dansk Musikhandlerforening, Københavns Folkemusikskole og Oscar Fraenckels Bogtrykkeri og desuden talrige Telegrammer og Breve.

Mange havde fulgt Bestyrelsens Henstilling om i Stedet for Blomsterhilsener, at sende en Gave til. Unge Tonekunstneres Fond og vi havde den Gløede paa denne Maade at modtage Gaver f ra

Kontorchef Gunder Gundersen, Dansk Musikforlæggerraad, Musikpædagogisk Forening, Københavns Musiker- og Orkesterforening, Kgl. Kammersangerinde Frk. Else Schiøtt, Kapelmester Svend Chr. Felumb, Dansk Tonekunstnerforening, Komponisten Herman Sandby, K. og H. Hartmann-Bornebusch, Inspektør Kaj Friis, Violinvirtuos Emil Telmanyi, Direktør Sigurd Schultz, Kgl. Koncertmester Peder Lynged, Dansk Musiker Forbund, Kgl. Kapelmusikus Thorvald Nielsen, Kammermusikforeningen, Fru Helga Fog, Fru Ritta Erichsen, »Berlingske Tidende«, Walther Jensen, og Københavns Drengekor til et samlet Beløb af 1020 Kr., som er tilgaaet Fonden, og hvorfor vi siger alle en hjertelig Tak.

Vi takker desuden Undervisningsministeriet og den kulturelle Fonds Bestyrelse for ydet Tilskud og for den smukke Gave paa 5000 Kr., som er lovet os i Anledning af Jubilæet. Vi takker-Koda baade for Tilskud og for de særdeles gunstige Vilkaar, der altid bydes os ved Arrangementet af vore Koncerter. Vi takker Direktionen for Det kgl. Teater for Adgang paa lempelige Vilkaar til Opera- og Balletforestillinger, og Statsradiofonien for Adgang til Yorsdagskoncerternes Generalprøver. Vi takker Fru Foberg Petersen, Inspektør Friis ved Odd Fellow Palæet og Kontorchef Gundersen hos Hornung & Møller for udmærket Hjælp ved Tilrettelæggelsen af vore Koncerter - og tilsidst beder vi alle Dirigenter, Solister og Ensembler modtage vor hjerteligste Tak for hver enkelts Bidrag til den forløbne Sæson.

Ingen ønskede Ordet til Beretningen, der godkendtes uden Afstemning.

ad Dagsordenens Punkt 2.

Kassereren, Fabrikant Bjørn Møller, henviste til det udsendte, trykte Regnskab, omfattende Tiden fra 16. April til 3 1. December 1944 med tilhørende Status pr. sidstnævnte Dato.

Dirigenten oplæste den geaeralforsamlingsvalgte Revisors Bemærkninger, hvorefter Regnskabet eenstemmigt godkendtes uden yderligere Omtale med Decharge til Bestyrelsen.

ad Dagsorden-r Punkt 3.

Komponisten Flemming Weis genvalgtes som Formand med Akklamation. ad Dagsordenens Punkt 4.

Af Bestyrelsens Medlemmer afgik efter Tur d'Herrer Niels Viggo Bentzon, Lavard Friisholm og Waldemar Wolsing. Endvidere afgik efter eger Ønske paa Grund af manglende Tid d Herrer Finn Høffding og Bjørn Møller.

De tre efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes eenstemmigt, og man nyvalgte ligeledes eenstemmigt Komponisten Vagn Holmboe og Musikpædagog Frøken Ragnhild Nielsen.

Formanden takkede de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer varmt for deres Arbejde indenfor Bestyrelsen og beklagede deres Afgang.

-ad Dag-rordenens Punkt 5.

Blandt 5 foreslaaede Suppleanter valgtes ved skriftlig Afstemning Violinisten Holger Valbjørn med 22 Stemmer, Violinisten Richard Hansen med 21 Stemmer og Fløjtenisten Poul Birkelund med 20 Stemmer som henholdsvis L, 2. og 3. Suppleant.

ad Dagsordenenr Punkt 6.

Statsaut. Revisor H. C. Steen Hansen genvalgtes eenstemmigt.

ad Dagsoi»denens Punkt 7 og 8.

Der forelaa ikke Forslag til Behandling.

Generalforsamlingen hævet'Kl. 16.15.

Vi mi~ider om, at nye Kom~ositioner, som ønp

skes foreslaaet til Opførelse i næste Sæson, maa være indsendt til Kontoret, Kronprinsessegade 26 , inden i. juni.

De Medlemmer, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i næste Sæson, bedes inden i. September indsende skriftlig Anmodning til Kon

toret, Kronprinsessegade 26, K. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Prøven vil antagelig finde Sted i første Halvdel af September.

Adgangskort til Statsi-adiofoniens General-

~pi-øve)..

De Medlemmer, der hidtil ikke har haft Adgangskort til Torsdagskoncerternes Generalprøver, men ønsker det for næste Sæson, bedes inden i. juni indsende skriftlig Anmodning til Kontoret, Kronprinsessegade 26, K.

Alle fra Selskabets Arkiv udlaance Noder bedes afleveret inden 15. juni.

Ved et beklageligt Uheld er følgende Navne ikke opført paa den udsendte Medlemsliste:

Emil Reesen, Komponist.

Sven Lunn, Musikforfatter.

Oda Brandt, Musikstuderende.

Vi beder de paagældende mange Gange om Undskyldning og berigtiger hermed Medlemsskabet pr. i. januar 1945.