Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 05 - side 97-98

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Fra Musiklivet ved Johanne Brandt- Nielsen

Egmont H. Petersens Fond har paa 25 Aars Dagen for Fondens Stiftelse, foruden de sædvanlige 200.000 Kr., i Undertøttelser bortgivet 50.000 Kr. i Jubilæumslegater og yderligere skænket en halv Million til Københavns Universitet til Oprettelse af et Studenterkollegium. Den Del af Jubilæumslegatet, som det blev overladt Musikkonservatoriet at uddele, er gaaet til den unge Dirigent Arne Hammelboe; han f ik 5000 Kr. til at uddanne sig videre for. Legatet er en Hædersgave og saaledes skattefri.

Ved en Højtidelighed paa johanne Stockmarrs

Fødselsdag den 21. April ' afsløredes en Mindesten

paa hendes Grav paa Assistents Kirkegaard. Til

den Fond, der er stiftet til hendes Minde, er

indkommet 12.590 Kr. Renterne heraf skal hvert

Aar tildeles en talentfuld ung Pianist eller Pia-

nistinde.

Universitetslektor, Dr. phil. J~ns Peter Larsen, der siden 1928 har været knyttet til Universitetet f ørst. som Undervisningsassistent, siden 1939 som Lektor, er blevet udnævnt til Professor.

Menighedsraadet i Andst, som efter Uoverensstemmelser vedrørende Orgelets Betjening ved Andenlærer Oluf Nielsen havde afskediget denne som Organist, er ved Højesteret kendt pligtig til at genantage ham. Højesteretsdommen siger, at han ikke kaa afskediges fra sit Organistembede, før -han forlader Lærerstillingen, idet disse to Embeder i det paagældende Tilfælde maa. anses for at være uløseligt forbundet med hinanden.

Operasangerinde Else Brems har fejret et usædvanligt Jubil2eum, idet hun den 25. April havde sin Optræden Nr. 100 som Carmen paa den hjemlige Operascene; hun har forøvrigt ogsaa sunget Partiet mange Steder i Udlandet.

Musik- og Teaterhistorikeren, Dr. phil. Torben Krogh blev 50 Aar den 21. April.

Komponisten og Pianisten Walther Schrøder fyldte den i i. April 50 Aar.

Østre Landsret har afsagt Dom i Sagen mellem Koda og Biografteatrenes Ejere, som ikke vilde betale Afgift af den offentlige Fremførelse af Tonefilmsmusik. Koda vandt og fik tilkendt Sagsomkostningerne med 1000 Kr.

Til den Fond, som skal være Grundstammen ved Det kgl. Kapels forestaaende Indkøb af udsøgte Strygeinstrumenter, er der ved Koncerter og private Bidrag i Løbet af Vinteren indkommet 21.000 Kr. Samtidig er der nedsat en Komité med deri Opgave at foretage Bedømmelse af de Instrumenter, der tilbydes Kapellet. Den bestaar ,tf kgl. Kapelmester Johan Hye-Knudsen, kgl. Koncertmester Peder Lynged, kgl. Kapelmusikus Axel Jørgensen samt Violinbyggerne Otto Hjortli og Paulli Merlipg.

Det har i Sverige været ganske overordentlig vanskeligt at faa. oprettet en fast Lærestol i Musikvidenskab. Den fremragende svenske Musikforsker, Dr. Carl-Allan Moberg, har siden 1928 fungeret paa Docentstipendium, men først nu synes der at være Mulighed for at der oprettes et Professorat i Uppsala.

Paa Opfordring af en Mæcen har Sv. S. Schuitz fuldført sin Klaverkoncert Nr. 2. Om Fremførelsen af det nye Værk er der endnu ikke taget Bestemmelse.

Sangkonsulent, Magister Rudolf Grytter er udnævnt til Sanginspektø~. Udnævnelsen er som en Række andre en Følge af Udvidelser indenfor det københavnske Skolevæsen.

Toscanini, der siden sin sidste Optræden i Salzburg i 1936 ikke har dirigeret Opera, ledede i December en Fidelio- Opførelse i den amerikanske Radio.

Uropførelse: Jørgen Jersild: Tre, Klaversrykker, Tambourin, Romanesque og Farandole. Spillet af Egil Harder ved dennes Klaveraften den 2 5. April.

Debut: Operasangerinde Reta Bondrup som Ingeborg i »Drot og Marsk« paa. Det kgl. Teater den 3. April. - Kai Laursen, Violin, Elev af Max Schlfiter, Konservatoriets Solistklasse den 3. April. - Anette Voss, Klaver, Elev af Chr. Christiansen, Konservatoriets Solistklasse den 7. April.

, Leif Kongsrud, Elev af Henry Christoffersen, Sang, den 11. April. - Richardt Hansen, Violin, Elev af Thorvald Nielsen, Konservatoriets Solistklasse, den 19. April. - Aage Bertelsen, Violin, Elev af Prof. Chonovitsch og Erling Bloch, den 19. April. - Anker Blyme, Klaver, Elev af Henrik Knudsen, Konservatoriets Solistklasse, den 24. April. - Arthur Feldthusen, Klaver, Elev af Carl Johan Jørgensen, den 30. April.

Østre Landsret har L Maj afsagt Dom i en principiel Sag, som af Musiker H. Chantelou var anlagt imod Københavns Musiker- og Orkesterforening. Sagsøgeren ønskede fastslaaet - og fik ved Dommen fastslaaet - at Foreningen ikke har Ret til at nægte ham ae være Medlem af Akademisk Orkester og spille der i sin Fritid ved de ugentlige Prøver uden Betaling.

Musiker- og Orkesterforeningen havde nægtet Chantelou Ret til at spille i Akademisk Orkester under Henvisning til Foreningens Love, hvori det hedder, at det er Medlemmerne forbudt uden Bestyrelsens Tilladelse at samspille med nogen, der ikke er Medlem af Dansk Musikkerforbund; i en Tilføjelse til Paragrafen hedder det dog, at Tilladelse kan gives, naar Foreningens Interesser ikke skades, og naar der betales tarifmæssig Betaling derfor.

I Dommens Præmisser udtales følgende:

»Der findes at maatte give Sagsøgeren Medhold i, at hans Medvirken i Akademisk Orkester ikke kan være sket i Erhvervsøjemed, og at dettes daglige Arbejde iøvrigt udøves med et saadant Formaal og under saadanne Former, at Sagsøgte maa være uberettiget til at stille som Vilkaar for Sagsøgerens Medvirken i Orkestret, at han modtager tarifinæssig Betaling«.