Stud. mag. Peter Wessel Fyhn

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 05 - side 87-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

STUD. MAG. PETER WESSEL FYHN

13. JUNI 1920 - 6. APRIL 1945

Som Offer for Tyskernes Henrettelser af danske Patrioter faldt den 6. April en af vore bedst begavede og mest lovende unge Musikstuderende, stud. mag. Peter Fyhn.

Sin solide og grundfæstede Musikkultur havde han erhvervet som Elev i Københavns Kommunes Sangskole og følgelig som Medlem af Mogens W61dikes Drengekor, først som Drengestemme, senere som Tenor, og med sit sikre Musikerinstinkt og sit tiltrækkende Væsen var Peter Fyhn saaledes i ualmindelig høj Grad udrustet til at tage den Opgave op, han havde sat sig som Fremtidsmaal, Gymnasiesanglærerens og Musikerens. Hans impulsive Natur, den Egenskab der, sammen med hans stærkt bevidste Nationalfølelse, drev ham ud til aktiv Deltagelse i Frihedskampen, sammenholdt af hans rolige Overblik og stilfærdige Lune gjorde ham selvskreven til at sidde i Bestyrelsen for De Musikstuderendes Forening, og i sin korte Studietid opnaaede han endvidere ae virke som Sanglærer paa Sangskolen og som Medhjælper i Det kgl. Biblioteks Musikafdeling. Vi, der stod Peter Fyhn nær, vil værne og bevare Mindet om hans lyse Sind, hans gode Kammeratskab og hans aldrig svigtende Idealisme.

Ved en Mindehøjtid for Peter Fyhn, der afholdtes paa Musikvidenskabeligt Laboratorium under Overværelse af Universitetets Rektor, Prorektor, Lærerkolleglerne fra Musiklaboratoriet og

Sangskolen samt en lang Række Indbudte og Studerende, blev der holdt Taler af Magister Finn Viderø og stud. mag. Henrik Glahn; Operasanger Aksel Schiøtz sang til Indledning »Jeg ved en Urt saa dejlig og bold«. Mellem Talerne spilledes en Triosonate af Rosenmdller, og Peter Fyhns Kolleger fra Jægersborg Kirkes Kor sang Grundtvigs og Heises »Guds Fred med vore Døde«. Den smukke og værdige Højtidelighed blev ledet af »De Musikstuderende«s Formand, Dr. Arthur Arnholtz.

Efter Højtideligheden overrakte Peter Fyhns Forældre, Fabrikant Hans Fyhn og Frue, Formanden et Brev, der viste sig at indeholde en Gave paa 10.000 Kr. til Oprettelsen af »Pcter Fyhns Mindelegam. Renterne af dette Legat tænkes uddelt fire Gange aarligt til en yngre Musikstuderende ved Universitetet, fortrinsvis en tidligere Elev fra Sangskolen, men iøvrigt under lige Vilkaar. Det fordeles af Fagets Professorer i Samraad med Lærerne for de yngre Studerende og Sangskolens Sanginspektør. Samtidig fortalte Magister Gunnar Heerup, at Sangskolen paatænkte at oprette et tilsvarende Legat til Minde om den afholdte, tidligere Elev og Lærer. Med Tilladelse af Hr. og Fru Fabrikant,Fyhn tænkes de to Lega.ter da samlet under ét, med Hr. Fyhns Gave som Grundkapital, hvorved Legatet staar aabent for fremtidige Forøgelser.

Et smukkere Monument over Peter Fyhn kunde ikke tænkes. »Peter Fyhns Mindelegam er det første, der er oprettet med specielt i-Ienblik paa Universitetets Musikstuderende. Mindet om Peter Fyhn vil saaledes ogsaa for kommende Slægter af Musikstuderende staa med den Glorie, det for

tjener, Mindet om en kernedansk Student og en prægti,g Kammerat, der gav sit Liv i Kampen for Fædrelandets Fremtid. Maatte dette dyrebare Minde altid være æret!

Søren Sørensen.