Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 20 (1945) nr. 06 - side 117-118

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningsmeddelelser

Dmisk Toitekimstite?- -Foi-et,#ing

Kontor og. Sekretariæ: Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16. '' Raadhu-rstræde 1, 1. Sal, København K.

Bestyre~se: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Sekretær og juridisk Koni-ulent: I-andsretssag~ører Eiv. Helsted, Raadhursti-æde 1, København K. Tlf. Cen~i~al 2270 og Palæ 75 7 6.

Da Statsradiofonien har a~imodet Foreningen om inden den i. juli ar indsende en Fortegnelse over de Medlemmer, som ønsker udstedt Adgangskorr til - Generalprøverne paa Statsradiof oniens'Torsdagskoncerter i Sæsonen 1945-46, bedes saadanne Médlemmer senest den 26. fum d. A. skriftligt melde sig til Foreninge'ris Sekrerariar, Raadhusstræde 1, København K.

Adgangen til Prøverne bliver i Lighed med sidste Sæson antagelig Koncertdagen Kl. 12.

. Det indskærpes, at de udstedte Kori er til person1~gt Brug.

,I,

Foreningens ordinære Generalforsamling, der paa Grupd af Forholdene har været udsat, -vil finde Sted i sidste Halvdel af juni Maaned'.

Indkaldelse vil som sædvanligt finde Sted pr. Brev til Medlemmerne.

Daiisk K~lpo.,Idst-IPØJ-elli'lig Bestyrelse:

Knud~ge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høffdmg, Sv. E. Tarp, Vagn Holinboe. _

Kontor

Tietgensgade 30, København V. Kontort;d: 10-16, Lordag 10-14. Tlf. Palæ -5405. Postgirokonto Nr. 3252..

1j,ridi.rk Konsulent:

Land.rretssagfører Cart Ricard, Nørregad& 18. Henvendelse kan dog kun ske efter f~rudgaaende Aftale ined Foreningens Kontor.

Dansk Komponist- Forening af sendte den 8. ' Mai følgende Telegram til Norsk KOmponistforening:

»Dansk Komponist-Forening sender sine' norske Kolleger de -hjerteligste Lykønskninger

paa Norges Frihedsdag.

Knuåge Riisager.«

Fra Norsk Komponistforbund har Dansk Komponist-Forening modtaget følgende Lykønskningstelegram i Anledriing af Befrielsen:

»Norsk Komponistforening 1~kønsker danske Kolleger, med Befrielsen.

Arne Eggen.«

Lange-Milller Stipendiet paa 1000 Kr. er tildelt Erling Brene og ~Den, kulturelle Fonds Hæders'pris paa 2000 Kr. er for i Aar givet til Jørgen Bentzon.

Det e... Toitek-ttitstn,~rselskab

Kontor:

Kronprinjesseg Je 263, K. Tlf. Byen 726.

Kontortid *11-15.

Formand .- '

Fleinining Weix, Gotfred Rodesvej 20, Chl.

Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Sverre Forchhainin~-r, St. Kongensgade 77A, K. Tlf., Palæ 5564.

Kasserer:

johan Benizon., Eindrup Banke 159, Ø.

Vi minder om, at Tilmeldelse til Optræden ved »Ung Aften« maa være indgivet til Kontoret inden i. September.

Kontoret er lukket fra Mandag den 25. juni til Mandag den 6. Augug. Skriftlige Henvendelser bedes i dette Tidsrum rettet til Formandens private Adresse: Gotfred Rodesvej 20, Charl.